Dafa je všezahŕňajúci

Ľudská spoločnosť je tiež úroveň ktorú vytvoril Dafa, takže na tejto úrovni určite budú štandardy existencie, ktoré má Fa na tejto úrovni pre vnímajúce bytosti, ako aj princípy pre ľudské správanie sa na tejto úrovni. Avšak Tri ríše sú opakom všetkého vo vesmíre, takže princípy Fa tiež poskytli bytostiam na tejto úrovni obrátené princípy vhodné pre existenciu svetských ľudí, ako napríklad podrobovanie si sveta vojenskou silou, víťaz vládne krajine, získavanie jedla zabíjaním, silní sú hrdinami, a tak ďalej. Spolu s pojmami dobrý človek, nedobrý človek, vojna, atď., všetky tieto veci dali vznik bežným ľudským princípom a ľudským pochopeniam. Všetky tieto veci sú nesprávne, keď sa to hodnotí spravodlivými princípmi Fa na vysokých úrovniach vo vesmíre. Takže kultivujúci musí zanechať všetky názory a princípy svetských ľudí a iba potom sa môže kultivovať na vysokú úroveň a vytrhnúť sa z Troch ríš, opaku vesmíru. Avšak ak by svetskí ľudia tiež prevrátili všetky tieto porozumenia a použili by spravodlivé Fa princípy vysokých úrovní vesmíru, aby stanovili požiadavky pre ľudstvo a hodnotili ľudstvo alebo všetko v Troch ríšach, potom by Tri ríše boli riadené spravodlivými princípmi Fa, ľudská spoločnosť by prestala existovať a neboli by tu ani ľudské podmienky. Bol by to svet Bohov a spolu s tým by zmizli ľudské ilúzie a príležitosť pre ľudí kultivovať sa. Nie je dovolené, aby sa to stalo, pretože odpadky bytostí vysokej úrovne musia klesať dole a ľudská spoločnosť je skládka odpadu vesmíru. Aby tu bytosti mohli existovať, musí tu byť spôsob existencie na tejto úrovni, čo sú aj požiadavky a podmienky pre existenciu, ktoré Dafa vytvoril pre tunajšie vnímajúce bytosti.

V kozmických telách vysokej úrovne sú raje a životy veľkých osvietených bytostí zrodené zo spravodlivých princípov Fa alebo sú dovršované kultiváciou podľa spravodlivých princípov Fa. Všetko je tam v súlade so spravodlivými princípmi Fa. Osvietená bytosť je aj kráľom svojho raja, avšak nevládne spôsobom, akým si ľudia predstavujú vládnutie – on sa dobrotivo stará o všetky vnímajúce bytosti vo svojom raji so spravodlivými princípmi Fa, Zhen-Shan-Ren. Ľudské podmaňovanie si sveta vojenskou silou a to, že silní sú hrdinami, sú princípmi, ktoré má Dafa vesmíru pre túto ľudskú úroveň. Keďže Tri ríše sú opačné, ľudské princípy sú tiež opačnými pochopeniami keď sa porovnajú so spravodlivými princípmi Fa vesmíru. Takže tento druh násilného správania sa – „podmaňovanie si sveta vojenskou silou; silní sú hrdinami“ – sa stal spravodlivým ľudským princípom. Bohovia ovládajú všetky ľudské záležitosti, takže vojny, bytie silným, víťazstvo a porážka sú ciele, ktoré Bohovia chcú dosiahnuť. Bohovia tiež silných a hrdinov označia ako „hrdinov“ a „silných“, a dostane sa im ľudských pôct, čo je pre ľudí tiež odmena. Iba kultivujúci, ktorí kultivujú spravodlivý Fa, by mali vykročiť z týchto princípov. Takže ako by mal učeník Dafa, ktorý sa kultivuje v bežnej ľudskej spoločnosti, riešiť všetky špecifické veci, s ktorými sa stretne? Ak sa Dafa kultivuje v bežnej ľudskej spoločnosti a počet kultivujúcich je veľký, musia sa pri kultivácii čo najviac prispôsobiť spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti, inak by to zmenilo bežnú ľudskú spoločnosť. Avšak hoci ste pochopili z  princípov Fa, ktoré som vás učil, že by ste sa mali kultivovať pričom sa maximálne prispôsobujete bežnej ľudskej spoločnosti, keď sa stretnete s určitými špecifickými záležitosťami, stále nemáte jasné porozumenie mnohých vecí, ako napríklad záležitosť bytia vojakom. Vojaci chodia do boja a boj si vyžaduje tréning. Sú trénovaní v spôsoboch ako zabíjať ľudí a v skutočnom boji aj zabíjajú ľudí. Musíte chápať, že toto je nesprávne podľa spravodlivých princípov Fa, ale nie je to nesprávne podľa princípov svetských ľudí, lebo inak by ľudské princípy boli spravodlivými princípmi Fa. Bez utrpenia by ľudia neboli schopní odstrániť karmu, ktorú vytvorili medzi ľuďmi. Ak by ľudia nezabíjali, nemohli by jesť mäso. Ľudia potrebujú jesť mäso, takže vytvárajú karmu v procese získavania jedla, avšak jedenie mäsa je iba jeden spôsob vytvárania karmy. Ľudia vytvárajú karmu už tým, že žijú v tomto svete – je len otázka koľko. Avšak v ľudskom svete sú aj okolnosti, ktoré umožňujú karmu splatiť, ako napríklad choroba, prírodné pohromy a vojna. Bolestivá smrť človeka vo vojne môže pre túto bytosť odstrániť karmu, môže odstrániť hriechy a pri nasledujúcom zrodení nebude mať karmu a bude sa tešiť z dobrého života. Dobrota svetského človeka sa neprejavuje v tom, že nevytvára karmu keď získava jedlo kvôli prežitiu, ale skôr sa prejavuje v tom, že odpúšťa chyby druhým, neprechováva nenávisť, nežiarli, zámerne nevyhľadáva pomstu, nezabíja ľudí, nevezme ľahkovážne život nevinným a neubližuje zámerne. Ak niekto získava jedlo iba kvôli prežitiu, vytvára karmu avšak nerobí chybu. Vojny sú zostavené Bohmi. Avšak ak niekto vezme nevinný život kvôli nejakej inej príčine, to nedovoľujú ani spravodlivé princípy Fa vesmíru ani ľudské princípy. Pri takýchto priestupkoch použijú Bohovia ľudí, aby potrestali tých, ktorí zabíjajú neuvážene. Ak niekto zabil veľkú bytosť, potom sú hriechy a karma tohto človeka obrovské, najmä ak ten, kto je zabitý, je ľudská bytosť. Takže ak niekto vytvoril takúto karmu, musí ju splatiť. Čo sa týka kultivujúcich, keď sa bolestivo zoceľujú v namáhavej kultivácii, takisto splácajú karmu, ktorú vytvorili v minulosti. Hriechy a karma z utrpenia duše iných môže byť splatená ťažkosťami a bolesťou kultivácie. Ale čo sa týka skutočnej, veľmi hroznej situácie zabitých bytostí, ich utrpenia a materiálnej straty, kultivujúci bude musieť v priebehu dovŕšenia všetkých svojich záležitostí spasiť tie bytosti alebo ich vykúpiť požehnaním použitím ovocia svojej kultivácie. Z tejto perspektívy sa potom náhrada, ktorú zabité bytosti získajú, nedá porovnať s tým, čo by mohli získať medzi ľuďmi. Toto teda urovná  zlé predurčené vzťahy dobrotivými riešeniami. Na druhej strane, ak praktizujúci nemôže získať pravé ovocie a neuspeje v kultivácii, v budúcnosti bude musieť v zlej odplate zaplatiť svojím vlastným životom všetkým bytostiam, ktoré zabil. Takže prvou podmienkou je, že kultivujúci musí byť schopný dosiahnuť dovŕšenie. Tí, čo nemôžu dosiahnuť dovŕšenie, ak vezmú život a tvrdia „Oslobodzujem ho z očistca“, budú v skutočnosti vinní dvojnásobne. V súčasnosti sú učeníci Dafa, ktorí sú vojakmi. Byť vojakom je takisto ľudské povolanie. Obzvlášť vlády niektorých krajín vyžadujú, aby muži určitého veku slúžili v armáde. Pretože sa kultivujete medzi svetskými ľuďmi, pokiaľ nemáte špeciálny dôvod, môžete v tejto situácii nasledovať v maximálnom rozsahu to, čo od vás vyžaduje bežná ľudská spoločnosť. Zatiaľ čo ste vojakom, nemusia byť nevyhnutne nejaké vojny. V bojových pokrikoch, ktoré kričia vojaci počas svojho tréningu, nie je žiadna dobrota (shan), takže učeník Dafa ich môže jednoducho brať tak, že sú namierené na zlo, ktoré prenasleduje učeníkov Dafa. Ak naozaj vypukne vojna, učeníci Dafa nemusia ísť nevyhnutne do prvých línií, keďže majú Majstra, ktorý sa o nich stará. Ak by ste naozaj išli do prvých línií, potom je to možno ako vzťah príčiny a následku, keď Milaräpu[1] jeho majster nechal robiť nedobré skutky, aby získal dobrotivé riešenia. Samozrejme, hovorím tu o  princípoch Fa, normálne sa to nestane. Avšak Fa je všemocný a vo všetkom je dokonale všezahŕňajúci. A napokon, kultivujúci majú Majstra, ktorý sa o nich stará. Všetko čo vy, kultivujúci, zažijete, súvisí s vašou kultiváciou a s dovŕšením, pretože inak by tie veci absolútne neexistovali. Robenie dobre vašej práce v bežnej ľudskej spoločnosti nie je iba kvôli kultivácii alebo na ukázanie dobroty učeníka Dafa medzi svetskými ľuďmi, ale je to aj ochraňovanie princípov Fa, ktoré Dafa vytvoril pre bežnú ľudskú spoločnosť.

Stabilné zamestnanie tiež umožní kultivujúcemu, aby vo svojej kultivácii nebol spomalený kvôli problémom s jedlom a oblečením alebo prežitím, aby mohol s pokojným srdcom propagovať Fa, objasňovať pravdu alebo zachraňovať ľudí vo svete. V každom jednom povolaní v spoločnosti sa človek môže kultivovať a v každom sú tiež ľudia s predurčeným vzťahom čakajúci na získanie Fa.

 

Li Chung-č’

30. júla 2001

 

[1] Milaräpa – zakladateľ Bielej sekty tibetského budhizmu.