Vyučovanie Fa na diskusii o tvorbe výtvarného umenia

(Li Chung-č’, 21. júla 2003, Washington D.C)

 

Všetci študenti sediaci v publiku sa venujú výtvarnému umeniu a  majú profesionálne zručnosti. Budem hovoriť o všetkom, čo mi príde na myseľ a budem hovoriť iba z pohľadu právd Fa. Výtvarné umenie je pre ľudstvo veľmi dôležité. Podobne ako iné formy ľudskej kultúry, môže mať určujúci vplyv na koncepty ľudí v ľudskej spoločnosti a ovplyvňovať ich estetické vnímanie. Čo je estetické a čo je primeraný zmysel pre krásu, ktorý by ľudia mali mať, úzko súvisí s ľudskou morálnou základňou a normami. Keď ľudia považujú neestetické veci za estetické, ľudské morálne hodnoty sú preč.

Ľudské morálne hodnoty prechádzajú v rôznych časových obdobiach určitými zmenami. Samotné ľudské morálne hodnoty ovplyvňujú umenie a umenie následne ovplyvňuje ľudstvo. Všetci ste videli, že mnohé veci v dnešnom umení sú vytvorené s modernou mentalitou a že dnešné ľudstvo sa už dostalo ďaleko za morálne hranice a normy, ktoré by ľudia mali mať. Takže výsledné takzvané umenie už nie je ľudskou kultúrou, pretože nie je vytvorené s racionalitou a čistotou mysle, a nie sú to veci, ktoré sú naozaj krásnymi vecami ľudstva vytvorenými ľudskými spravodlivými myšlienkami, dobrými myšlienkami alebo správnym pochopením umeleckej krásy. Umenie tým teda upadá. Čo sa týka dnešného umenia, presne povedané, už nie je vôbec ľudské. Často vidím, že určité práce takzvaného moderného umenia, z ktorých niektoré sú dokonca dosť známe, sú v skutočnosti produktmi démonickej povahy. Nielenže majú démonickú povahu, ale aj mnohí ľudia, keď pri kreslení hľadajú inšpiráciu, v skutočnosti napodobňujú správanie sa duchov. Keď to takto pokračuje po dlhú dobu, ich stav mysle sa určite stane tmavým a výstredným. Profesionálni umelci vedia, že psychologický stav mysle, ktorý má človek, keď sa venuje takýmto veciam, je taký, že sa oddáva zlej strane ľudskej povahy a dokonca sa zámerne snaží o démonické psychologické reakcie. Takže veci takzvaného moderného umenia nie sú vo všeobecnosti veľmi dobré, pretože sú škodlivé nielen maliarom, ale prinášajú duševnú ujmu aj tým, ktorí si to dielo pozerajú a vážne u ľudí poškodzujú aj vnímanie hodnôt.

Učeníci Dafa sa však nemôžu odtrhnúť od tohto spoločenského prostredia bežných ľudí, zatiaľ čo sa kultivujú a vedú svoj život. Ste uprostred prúdov a vĺn konceptov súčasných ľudí a ste ovplyvnení týmto prostredím. Mnohí učeníci Dafa dokonca študovali alebo tvorili moderné umenie, predtým ako sa naučili Dafa. Samozrejme, myslím si, že nezáleží na tom, či ste sa venovali modernému umeniu alebo opravdivému tradičnému umeniu, ktoré by ľudia mali mať, základné techniky, ktoré ste si v minulosti osvojili, sú rovnaké. Takže učeníci Dafa musia jasne rozumieť tomu, aké umenie by ľudia mali mať. Vtedy môžete konať na základe čistých a vhodných umeleckých štandardov ľudských bytostí a budete schopní vytvoriť dobré dielo.

Prečo máme dnes toto stretnutie? Dovoľte mi povedať vám, že všetko čo učeníci Dafa robia počas tohto súčasného historického obdobia, má najvyššiu dôležitosť. Povedal som to včera. Hovoril som o tom, že všetko, čo učeníci Dafa robia, bude napodobňované ľudskou spoločnosťou v  nie až tak vzdialenej budúcnosti. Práve teraz, počas obdobia nápravy Fa, sa všetko vo svete točí okolo Dafa – to je isté – pretože Tri ríše boli vytvorené pre nápravu Fa. Prečo teda dnes hovorím s vami o týchto veciach? Je to preto, že učeníci Dafa s umeleckými zručnosťami majú schopnosti a majú energiu. Ak veci, ktoré robíte, nie sú správne, alebo nie sú dosť spravodlivé, zosilníte nespravodlivé elementy, ktoré budú ešte viac ovplyvňovať ľudskú spoločnosť. V kultivácii, celou cestou, napravujete samých seba kultivovaním sa, kultivovaním odstraňujete všetko, čo nie je dobré. Máte byť dobrými ľuďmi kdekoľvek ste. Takže by ste mali byť dobrými ľuďmi na umeleckom poli. Aj vo svojich umeleckých dielach by ste mali zobrazovať krásu, spravodlivosť, čistotou, dobrotu a svetlo.

Keď hodnoty ľudskej spoločnosti klesli do tejto miery, myslenie ľudstva prešlo rovnakými zmenami. Keďže sa teda zmenili a vyvinuli do tohto bodu, nie je možné, aby sa ľudia sami od seba vrátili. Žiaden jednotlivec, teória alebo metóda nemôže priviesť ľudí späť tam, kde boli – to môže iba Dafa. Nasledovali ste ma pri spáse vnímajúcich bytostí a spolu s tým, zmysel toho, že zachraňujeme vnímajúce bytosti, zahŕňa to, ako zachránime ľudské hodnoty a akí budú v budúcnosti ľudia, ktorí boli spasení, ako budú žiť a v akom svete budú žiť. Inými slovami, učeníci Dafa nielen zachraňujú vnímajúce bytosti, ale vytvárajú aj spôsob existencie pravých ľudských bytostí. Toto sú všetko veci, ktoré robia učeníci Dafa pri potvrdzovaní Fa.

Povedal som, že Tri ríše budú existovať navždy. A ako budú existovať? To práve vyriešim počas nápravy Fa ľudského sveta. Avšak všetko, čo učeníci Dafa robia dnes, má tiež najvyššiu dôležitosť a tiež to vytvára a ustanovuje základňu pre budúce ľudstvo a budúcu civilizáciu. Súčasní ľudia majú všetko prevrátené hore nohami, nie sú tu prakticky žiadne veci, ktoré by spravodliví ľudia mali mať, a nie je tu nič, čo by bolo čisté a spravodlivé. Našťastie, stále je nejaké kultúrne dedičstvo, ktoré bolo zanechané ľuďmi v starovekých časoch a  nebolo úplne zničené – najmä v oblasti výtvarného umenia, kde bola zanechaná náuka o niektorých základných technikách, takže keď sa ľudstvo vráti do ľudskej ríše, tí, čo študujú výtvarné umenie, budú môcť pochopiť niektoré najzákladnejšie veci. Takže ako by mali byť tieto najzákladnejšie veci využité, aby sa ľudia mohli vydať na pravú ľudskú cestu? Ako môžeme vytvoriť dobré veci? Myslím si, že ak sa vezmú tieto základné techniky ako základňa a pridáme k nim pravú dobrotu, spravodlivosť a čistú krásu, ku ktorej pochopeniu prišli učeníci Dafa vo svojej kultivácii, môžu vzniknúť dobré veci.

Keď som sa už dostal k tejto téme, chcel by som tiež hovoriť o tom, ako sa ľudstvo vyvíjalo a o vývojovom procese ľudského umenia, ktorý som pozoroval.

V skutočnosti, ľudské umenie vo východných aj západných kultúrach má proces vytvorenia, stagnácie a degenerácie. Východné a západné umenia išli dvoma odlišnými cestami. Takto sa to dá povedať ľudskými pojmami. V skutočnosti sú obe konkrétnymi prejavmi umeleckých stránok bytostí na najnižšej úrovni dvoch odlišných, veľkých kozmických systémov, to jest, ľudských bytostí. Inými slovami, sú to prejavy vecí v tých kozmických systémoch na najnižšej úrovni – na tomto ľudskom mieste. Vo vesmíre je totiž mnoho, veľmi mnoho rôznych kolosálnych nebeských klenieb. Je ich obrovský počet a všetko sú to nezávislé, avšak obrovské kozmické telá. Vlastná a jedinečná štruktúra každej kolosálnej nebeskej klenby má svoj odlišný štýl, ktorý sa prejavuje odlišným spôsobom. Ľudskými slovami by sa to dalo povedať tak, že majú rôzne umelecké črty. Každé gigantické kozmické telo má odlišné pravdy, ku ktorým sa osvietilo spravodlivým spôsobom zo Zhen-Shan-Ren, základných právd Fa. Výsledkom toho je, že rôzne systémy kozmických tiel majú svoje vlastné jedinečné črty, ktoré sa konkrétne prejavujú v usporiadaní ich neba a zeme, v tom aké sú ich prostredia, vo forme ich bytostí, v ozdobách ich bytostí, v ich štýle architektúry, vo formách, v ktorých sa javia ich zvieratá a rastliny atď. Všetky majú svoje vlastné, jedinečné, správne spôsoby vyjadrenia krásy, priateľstva, priazne alebo vďačnosti atď. Medzi všetkými stvoreniami v kozmických systémoch, tomuto ľudskému miestu boli odovzdané v podstate dva systémy spôsobu vyjadrenia pre bytosti na nízkej úrovni, ktoré tvoria východné umenie a západné umenie. Avšak v gigantickom kolosálnom tele nie sú len tieto dve. Hovorím to, že tomuto ľudskému miestu boli odovzdané iba tieto dva typy.

Čo sa týka týchto dvoch umeleckých systémov ľudstva, oba mali dedičný proces vo všetkých svojich národnostných kultúrach po niekoľko tisíc rokov. Avšak štýly týchto dvoch druhov umenia sú veľmi odlišné. Sú odlišné vo svojich technikách, v spôsoboch vyjadrenia, v pocitoch, ktoré budia, a vo vizuálnych dojmoch, ktoré vytvárajú. Od samého začiatku svojho dedičného procesu bolo čínske umenie vytvorené z polobožskej kultúry. Inými slovami, polovica dôrazu nebola položená na ľudský povrch, ale na ducha predmetu, jeho pôvab a vnútorné  významy. Preto mali prejavy všetkých aspektov jej kultúry takú črtu, hlavne vo výtvarnom umení, že v skutočnosti nekladú dôraz na vyjadrenie povrchových detailov, zdôrazňujú vyjadrenie myšlienok, alebo ich ducha a vnútorné významy. Západné umenia boli tiež odovzdané ľuďom Bohmi, avšak ich dôraz je na povrchovej kultúre ľudských bytostí, zdôrazňujú bezchybné, presné a vytríbené techniky a realistické, nedostižné majstrovstvo. Dôraz je kladený na predvedenie techník povrchnej ľudskej dimenzie. Takže v ich dielach výtvarného umenia je povrch objektu vyjadrený veľmi prepracovaným a presným spôsobom. Takže umelecké štýly západu a Číny sú na dvoch rôznych cestách. Vo svojom vývojovom procese bolo umenie západu zdedené z predchádzajúcej civilizácie. V skutočnosti umenie západu pokračovalo vo forme systematického učenia dokonca počas niekoľkých posledných civilizácií. Malo školy, teórie a formálny výcvik. Takže stále išlo takouto cestou. Na druhej strane, umenie na východe na seba nadväzovalo a odovzdávalo sa ako časť ľudovej kultúry a medzi spisovateľmi, remeselnými umelcami a ľuďmi hľadajúcimi Cestu. Nie sú tam systematické teórie, školy, ani formálny výcvik. To, ako je dielo vyjadrené, je založené výlučne na individuálnych skúsenostiach, hlavne čo sa týka sochárstva. V dôsledku charakteristík čínskej ľudovej kultúry, za vyjadreniami ako sú obrazy, maľby a sochy, stojí v podstate kultúrny charakter čínskych ľudí. Mimovoľne vyjadrujú myšlienky a  ich ducha. Takže ak sa na ne pozeráte týmto spôsobom, rozdiely v prístupoch pri vyjadrení vecí sú dosť podstatné. Keď sa na to pozeráte z perspektívy najvonkajšieho povrchu ľudských bytostí, západné umelecké metódy sú veľmi prepracované a vyžadujú presné narábanie so vzťahom medzi svetlom a tmou, štruktúrou a vizuálnou perspektívou. Hlavne čo sa týka stavby ľudského tela, zobrazujú ju veľmi presne. Avšak v starobylom čínskom výtvarnom umení, keďže nemalo žiadne systematické teórie alebo profesionálne učenie, jeho zobrazeniu najvonkajšieho povrchu štruktúry vecí chýba presnosť.

Cesta umenia je vždy taká, že prechádza od svojho úvodného obdobia k svojmu vrcholu a potom opäť upadá. Aj všetky kultúry ľudstva nasledujú tento trend. Všetko týkajúce sa ľudstva je uprostred vytvárania-stagnácie-degenerácie-zničenia, čo je časťou povahy minulého vesmíru. Takže kedykoľvek už ľudské hodnoty nie sú dosť dobré – keď už nič nie je dosť dobré, musí to začať odznova – je to pre ľudstvo katastrofické, všetko skončí a potom všetko začne odznova, postupuje to k svojmu vrcholu a potom opäť upadá. Tento cyklus sa opakuje.

Keďže starobylé čínske výtvarné umenie nemalo systematické alebo špecializované náuky, nemohli dobre zvládnuť vizuálnu perspektívu z hľadiska zachytenia ľudského tela alebo predmetov. Po skončení dynastie Qing sa mnohí ľudia, čo sa venovali čínskemu výtvarnému umeniu, naučili základné techniky západných metód výtvarného umenia a ich práce boli presné pri vykreslení vonkajších povrchových foriem. Vytvorili nejaké takéto práce. Avšak keď sa to dostalo do súčasného obdobia, najmä posledných o niečo viac ako dvadsať rokov, Čína bola ovplyvnená moderným myslením a diela dostávali horšiu a horšiu podobu. Koncepty sa menia podľa toho ako sa mení myslenie ľudí. Ak niekto nie je vedený spravodlivými myšlienkami a spolieha sa výlučne na myšlienky a pocity na svojom ľudskom povrchu, namiesto toho, aby rozmýšľal svojimi pravými myšlienkami, v skutočnosti nad vecami sám nerozmýšľa s jasnou hlavou, a potom to bude také, akoby už nemal dušu. Ľudské vedomie je vytvorené po narodení v ľudskej povrchovej koži a prejavuje sa iba ako podvedomá reakcia na veci. Vedomie je nestále, kedykoľvek sa môže zmeniť a mení sa podľa zmien vonkajších podmienok a celkovej situácie v spoločnosti. Ak sa niekto úplne spolieha na tieto veci, nemá svoje vlastné myšlienky. Navyše, nemá žiadne systematické myšlienky, nenasleduje žiadne pravidlá alebo modely, nemá žiadne spravodlivé myšlienky a nemá žiadne skutočné ja. Veci vytvorené v stave takéhoto druhu vedomia sú takzvaným „moderným umením“ alebo „modernými dielami výtvarného umenia“. Úvodná etapa zvyšovania popularity týchto vecí začala objavením sa impresionistických a abstrakcionistických vecí na západe. Ak sa pokojne pozriete na tie veci, určite objavíte, že boli vytvorené, keď pravé myšlienky ľudí chýbali a ľudia nasledovali svoje ľudské predstavy na povrchu. Sú nesystematické, nemajú štruktúru, sú nepravidelné a roztrieštené. Ktohovie čo vyjadrujú, nedávajú ľuďom pocit krásy a jednoducho nasledujú ľudské vedomie na povrchu. Práce, ktoré vykonštruovali v tom čase, mali krivý nos, mali iba polovicu tváre, alebo im noha vyrastala z chrbta. Od samého začiatku boli tieto veci výsledkom toho, že ľudia opustili svoje vlastné myšlienky a spravodlivé myšlienky a boli výsledkom toho, že ľudské končatiny a telá boli ovládané ich postnatálnymi ľudskými predstavami. Iba keď človek opustí svoje hlavné vedomie a dovolí svojim ľudským predstavám na povrchu voľne blúdiť, môže vyprodukovať takého veci. Objavenie sa týchto vecí zničilo západné umenie, ktoré bolo najlepším a najdokonalejším umením takmer celej ľudskej rasy. Počas súčasného časového obdobia tento vplyv dostihol Čínu.

A to bola iba začiatočná etapa moderného umenia. Je to preto, že keď celkové hodnoty spoločnosti viac a viac degenerujú, ľudské názory neostanú iba tam, ale spadnú spolu s nimi. Tie vtedajšie impresionistické a abstrakcionistické veci si vôbec nevšímali správnu vizuálnu perspektívu, prechod medzi svetlom a tmou a vernosť štruktúry. Viac a viac sledovali takzvané „osobné pocity“ a omylom pokladali túto iracionálnu neresť za oslobodenie ich ľudskej povahy. V skutočnosti robili to, že potláčali svoju pravú povahu a oddávali sa svojmu postnatálnemu vedomiu, ktoré neobsahovalo ich pravé ja. Nacápali tam intenzívne farby a úplne sa oddávali tomu pocitu v ich predstavách, ktorý nemal žiadne triezve, racionálne myšlienky. Predstavy sú však v človeku vytvárané po narodení. Nie sú to jeho pravé myšlienky a sú nepravidelné, neusporiadané a nemajú systém. Preto veci, ktoré vykonštruovali, boli tiež také a vizuálne boli v úplnej nerovnováhe. Keď sa to dostalo do posledného obdobia, ako ľudské morálne koncepty klesali nižšie a nižšie, umelci vstúpili do vedomia, ktoré bolo ešte prízemnejšie. Ten druh prízemného vedomia už nebol tvorený iba ľudskými predstavami. Keď sa ľudské vlastné myšlienky a pravé ja vzdajú kontroly nad ľudským povrchom, cudzie bytosti využijú príležitosť a vstúpia. Keď sa to dostane do tohto bodu, cudzie vedomie už kontroluje ľudský mozog. Preto sa objavili umelecké prejavy, ktoré boli ešte depresívnejšie a temnejšie – dokonca aj svetlo bolo pochmúrne – a úplne odrážali stav mysle deprimovanej ľudskej povahy. Keď to kleslo ešte nižšie, boli vedení túžbou po sláve a osobných záujmoch v spoločnosti a snažili sa o úplne opustenie samých seba – v tom čase boli odhodené dokonca aj predstavy získané po narodení. V tom prípade, škrupina, ktorej úplne chýbalo osobné ja, sa stala na sto percent ovládaná cudzím vedomím. A najviac cudzích vedomí boli bytosti z podsvetia, kde väčšina z nich sú strašidlá a duchovia. Taká bola vesmírna zmena, keď sa hodnoty ľudstva pokazili. Keď je maliar ovládaný zlou bytosťou, to, čo kreslí, vyzerá ako obrazy podsvetia a vecí v podsvetí. U mnohých malieb môžete na pohľad rozpoznať, že vykresľujú svety duchov – sú pochmúrne, temné a rozmazané, tie takzvané ľudské postavy, ktoré kreslia, sú všetko duchovia, zem je z podsvetia a obloha je z podsvetia. Prečo majú ľudia radi ten pocit? Nie je to preto, že ľudia už nemajú spravodlivé myšlienky? Netúžia po temnote? Nie je to preto, že ľudské hodnoty vážne zdegenerovali? A to boli iba ľudia smerujúci k dimenzii, ktorá je ešte nižšie ako ľudská. Keďže hodnoty ľudstva ďalej upadajú, keď sa to dostalo k dnešku, umenie sa stáva skutočným a konkrétnym zobrazením  démonickej povahy ľudstva. Umenie sa stáva rúhaním sa posvätným umeniam, stalo sa prostriedkom na ventiláciu démonickej povahy a to, čo zobrazuje a vyjadruje, sú démoni, duchovia a príšery. Sami umelci priznávajú, že je to všetko odpad. Avšak podľa takzvaných umeleckých trendov je to považované za najcennejšie. Ako by mohol byť odpad tým, čo je najlepšie? Ľudské predstavy sa obrátili hore nohami, takže považujú odpad za to najlepšie.

Taká je história výtvarného umenia ľudstva – práve som hovoril o jej hlavnom procese. Teraz budem pokračovať v diskusii a ako východiskový bod použijem západné umenie. Viete prečo bolo počas 2. svetovej vojny Francúzsko prinútené vzdať sa? Nevedeli Francúzi bojovať? Neobjavili sa v tomto národe v dávnych časoch hrdinovia ako Napoleon alebo Luis XIV? Nemal tento národ slávnu históriu? Vojny ľudstva sú v skutočnosti ovládané Bohmi a uskutočňujú sa kvôli určitým príčinám. Nie je to tak, že by sa diali podľa toho, čo chcú ľudské bytosti. Francúzsko sa priamo nezúčastnilo 2. svetovej vojny, pretože cieľom Bohov bolo zachovať jediné umelecké diela tejto ľudskej civilizácie, ktoré boli vo Francúzsku. Tie sú najslávnejšie, ľudstvo môže byť na ne najviac hrdé a sú to naozaj najpoctivejšie, najtradičnejšie a najdokonalejšie umelecké diela ľudstva v tomto cykle ľudskej civilizácie. Ak by sa tam uskutočnili boje, umelecké diela v Louvri a Versailles by boli zničené, a umenie na uliciach Paríža by bolo zničené tiež. [Vojna sa tam neuskutočnila,] pretože Bohovia chceli zanechať tých pár malých vecí pre ľudstvo, cieľom čoho bolo, aby budúce ľudské bytosti boli stále schopné použiť ich ako referenciu a opäť nájsť vlastné umenie ľudských bytostí. Navyše, učeníci Dafa budú tiež schopní nájsť cestu späť podľa základných zručností tých tradičných, poctivých umeleckých diel.

V západnom umení, počas niekoľkých minulých civilizácií, ľudia dozreli pomocou systematického učenia a vrátili sa na cestu predošlej civilizácie. Avšak potom ako je predchádzajúca civilizácia zničená, je tam obdobie, počas ktorého sú základné zručnosti nevyvinuté. Môžete to zbadať v prácach západného výtvarného umenia: ak sa pozriete na práce povedzme pred renesanciou, počas renesancie, po renesancii a na veci v súčasnosti, na ten proces. Pred renesanciou, všeobecne povedané, umelecké zručnosti diel boli vcelku nezrelé. Ich kompozícia, štruktúra, proporcie, farby atď., ako môžete vidieť, zdajú sa dosť nevyvinuté. Či sú to maľby, obrazy alebo sochy, všetky boli nevyspelé. Avšak potom ľudia z vykopaných pozostatkov na západe objavili určité veci predchádzajúcej civilizácie. Boli medzi nimi sochy Bohov a boli tam aj nejaké iné sochy z predchádzajúcej starobylej gréckej civilizácie. Všetko to boli vyspelé a dokonalé diela. Pretože tu bol základ týchto starobylých civilizácií, západné umenie opäť rýchlo dozrelo. Pretože sa mohli učiť z tých vecí z minulosti a porovnávať s nimi svoje práce, dozreli veľmi rýchlo. Objavenie sa Leonarda da Vinciho a iných umelcov po renesancii bolo zamýšľané Bohmi, aby viedli ľudské bytosti k dosiahnutiu umeleckej zrelosti a aby povedali ľuďom, ako by mali robiť svoje umelecké diela. Preto mali ich práce v tom čase obrovský dopad na ľudstvo. Avšak moderné umenie poslednej doby bolo usporiadané nejakým iným druhom Bohov – menovite skupinou patriacou k starým silám, ktorá sa dnes snaží zmanipulovať nápravu Fa. Prečo prišiel Van Gogh? Prečo prišiel Picasso? Príchod týchto ľudí bol tiež usporiadaný nimi, sú tu, aby hrali negatívnu úlohu, a účelom bolo to, aby všetko v kultúre ľudstva zdegenerovalo v rovnakom čase ako poklesnú hodnoty ľudstva. Takže títo dvaja ľudia prišli preto, aby rozvrátili umenie ľudstva a cieľom bolo pokaziť umenie ľudstva – prišli výlučne preto, aby zničili ľudskú kultúru. Kvôli základni, ktorú vtedy položili pre takzvaný „modernizmus“, sa umenie ľudstva dostalo do démonického stavu, v ktorom je dnes.

V čase keď bolo tradičné západné umenie napadnuté takzvaným impresionizmom, presne vtedy sa objavila fotografia. V následnej slovnej vojne používali takzvaní impresionisti tento najtypickejší argument: „Nech je vaša maľba akokoľvek presná, môže byť presnejšia ako fotografia?“ A tak kvôli tomu odsudzovali maľovanie objektov takých, aké sú a maľovanie realistickým, tradičným a štandardizovaným spôsobom. V skutočnosti tradičné umenie ľudí je vysokokvalitná snaha o dokonalosť a jeho ríša je bezhraničná. Ríša tradičného umenia je veľmi široká, pretože dokončené umelecké dielo nie je iba pravdivé k životu, v skutočnosti obsahuje umelcove vlastné osobné životné skúsenosti a osobnosť. Veci, s ktorými sa umelec stretol vo svojom živote – vedomosti a zručnosti rôznych študijných oborov, ktoré si osvojil – všetko to sa prejavuje v tom umeleckom diele. Takže ten istý objekt každý človek vyjadrí v umeleckom diele rôzne, či už použitím farieb, stvárnením výrazu alebo stupňom majstrovstva techniky. Životné skúsenosti každého človeka sú rôzne a osobné črty umelca sú rôzne, čo bude viesť k rozdielom v umeleckom diele. Navyše, musia vyobraziť tento svet s myriadou vecí v ňom a bytosti na ešte vyšších úrovniach, ako aj nádherný prejav Bohov a božských svetov. Preto je to bezhraničná, žiarivá a široká cesta. Zvyčajne umelci, ktorí sú dobrí v maľovaní a sochárstve, pretože väčšina ich myšlienok je zameraná na umenie, väčšina z nich nie je taká obratná v slovách. Avšak tí, čo nevedia ako sa maľuje alebo sochárči, sú dobrí v rozprávaní. To, čo tí ľudia povedali, boli všetko ostré slová a pokrivená logika a naozaj zvrhli tradičné umenie s fotografickým argumentom. Takže postupne sa situácia vyvinula do stavu, v ktorom je dnes. Samozrejme, keď chcel vtedy niekto zvrhnúť tradičné umenie, nemohol to spraviť niekto, kto by vôbec nerozumel výtvarnému umeniu alebo bol nekvalifikovaný vo výtvarnom umení. Takže vtedajšie usporiadanie bolo také, že tí niekoľkí predstavitelia modernizmu si najskôr v detstve osvojili základy, aby takto mohli popliesť ľudí vo svete ešte viac.

Kvôli vtedajším debatám o dobrom a zlom medzi akadémiou a impresionistami a abstrakcionistami, kvôli tomu, že pokles ľudských hodnôt a konceptov zavrhol pravé posvätné umenie ľudstva, a pretože tradiční umelci si museli uchrániť malý kúsok priestoru pre svoje prežitie, nazýva sa teraz tradičné umenie „realizmus“. V minulosti takýto výraz neexistoval. Dôvodom, prečo Bohovia odovzdali človeku umenie je to, aby mu umožnili vyjadriť dobrotu a krásu, ktorú ľudstvo udržuje, a to má pozitívny účinok na hodnoty ľudstva. Kvôli úpadku hodnôt ľudstva bolo tradičné ľudské umenie namiesto toho vytlačené z chodieb oficiálnych škôl trendom smerujúcim k démonickej povahe. Takže kvôli prežitiu sa tradičné umenie stalo realizmom, a tak vznikla idea realizmu.

Práve teraz všetko ľudské ide takýmto opačným smerom – všimli ste si to? Tí, čo nevedia ako vytvoriť zvuk, tí čo nepoznajú hudobnú teóriu, tí čo nemajú základy tanca sa stali hviezdami hudby a tanca, pričom skutoční umelci sa nemôžu uživiť; dokonca tí, čo vedia strihať vlasy, boli vytlačení a musia si zakladať stánky na ulici, zatiaľ čo tých, čo nevedia strihať, možno nájsť v extravagantných salónoch. Všetko ľudské upadá a obracia sa hore nohami, všetko degeneruje takýmto spôsobom. Týmto takzvaným modernistom išlo o túto individuálnu skúsenosť, z ktorej sa neskôr stala strata kontroly nad sebou samým a teraz dávajú svoje vlastné telo pod kontrolu duchom – ako z toho môže vzísť niečo dobré? Vezmú niečo, čo je takzvane modernistické a zavesia to, aby to každý videl: „Aha, pozrite sa, aký je to dobrý obraz!“ Ak by o tom nehovoril, nikto by nevedel, čím je taký dobrý, ako hovorí. Avšak tie dobré veci, o ktorých hovorí, sú povahou démonické a obsahujú takú naivitu o umení, že je to na smiech. Ak ho vaše myslenie nenasleduje k jeho démonickej povahe, nebudete môcť vidieť, čo sú to tie dobré veci, o ktorých hovorí. V skutočnosti sú všetky tie veci odpadom, ktorý škodí ľuďom.

Samozrejme, je mnoho ľudí, ktorí jednoducho idú s trendom a väčšina širokej verejnosti nerozumie modernistickým veciam. Ak by ste povedali, že je to všetko odpad, potom by ľudia, čo robia tie veci, povedali, že čím je to viac ako odpad, tým lepšie. Všetci ste počuli o tom, ako takzvaný umelec v Číne jedol mäso mŕtvych detí – nepočuli ste o tom nedávno v správach? Mohlo to zájsť tak ďaleko iba kvôli snaženiu sa o démonickú povahu – nebude to hrozné, ak sa toto všetko bude ďalej rozvíjať? Ak umenie ľudstva bude takto pokračovať, nemusíme vám popisovať, akým sa stane v budúcnosti.

Teraz budem hovoriť trochu o tom, čo by umenie ľudstva malo zobrazovať. Je umenie ľudstva na zobrazovanie samotných ľudí? Alebo na zobrazovanie krajiniek? Alebo má znázorňovať Bohov? Alebo duchov? Mali by ste vedieť, že pravé umenia ľudstva sa po prvýkrát objavili v chrámoch Bohov. Ďalším dôvodom, prečo Bohovia odovzdali tento aspekt kultúry človeku bolo to, aby mu umožnili vidieť, akí sú Bohovia veľkolepí, aby veril, že dobro a zlo dostane svoju odplatu – zločinci dostanú trest, dobrí ľudia získajú požehnanie a kultivujúci pôjdu hore do neba. Objavenie sa západného umenia začalo v kostoloch, takmer všetky sochy na východe v skorých časoch zobrazovali Bohov a najstarobylejšie a najskoršie kresby odovzdávané v Číne boli všetko obrazy Bohov. Existujú hranice pre ľudí zobrazujúcich Bohov? Nie, nie sú tam takéto hranice. Rozľahlý vesmír... všetko, čo je v nesmiernom kozmickom všehomíre, keď človek opravdivo verí v Bohov a ide naozaj namaľovať Bohov, Bohovia človeku ukážu veci. Je to najdokonalejšie, najposvätnejšie, je to to, po čom človek túži a jeho najkrajšie miesto pokoja. Preto to, čo sa odráža v umeleckom diele, bude tiež bez hraníc.

Ako viete, keď ľudia kreslia Bohov, musia použiť ľudí ako modely. To nie je problém, keďže ľudia boli stvorení Bohmi na svoj vlastný obraz, nie je problém použiť ľudí na cvičenie základov. Nie je to tak, že by ľudia nemohli maľovať iných ľudí – je v poriadku to robiť – pretože človek je napokon hlavnou časťou tohto sveta. Je ešte menším problémom maľovať krajinky. Avšak výtvarné umenie ľudí by malo byť zamerané na Bohov. Prečo to hovorím? Premýšľajte o tom všetci, ľudia majú karmu – vy všetci ako učeníci Dafa to viete – všetko, čo ľudia kreslia, má častice samotného umelca. V rámci umeleckého diela, všetko o tom jednotlivcovi a o človeku, ktorý je zobrazovaný, je pripojené k tej maľbe. Keď bežný človek namaľuje čo i len čiarku, ja z toho viem, čo je to za človeka, aké choroby má, koľko má karmy, aký je stav jeho mysle, jeho rodinná situácia atď. A všetky myšlienky, ktoré mal subjekt na obraze a všetky častice pripútané k jeho telu sú naplno prejavené, vrátane toho, koľko má karmy. Keď si niekto zavesí obraz tejto osoby vo svojom dome, karma tej osoby na obraze je vyžarovaná a šíri sa z obrazu. Keď takáto vec visí v jeho dome, má z toho ten človek úžitok, alebo mu to škodí? Karma sa bude vysielať a šíriť, on a tá osoba budú prepojení a neustále sa to bude vysielať a šíriť v dome toho človeka, ktorý si ten obraz zavesil. Ľudia nemôžu vidieť vzájomné prepojenie objektov, avšak v skutočnosti sa z toho cítia nedobre.

Avšak človek chce kresliť Bohov. Premýšľajte o tom všetci: Bohovia sú žiariví, veľkolepí  a vysielajú milosrdnú, dobrú energiu. To prospieva ľuďom a pri procese zhotovovania umeleckého diela to prospieva ľuďom, čo vytvárajú obrazy alebo sochy a súčasne si umelec v procese vytvárania umeleckého diela Bohov vyvíja dobré myšlienky a kvôli tomu mu Bohovia môžu pomôcť zosilniť jeho spravodlivé myšlienky, odstrániť karmu z umelcovho tela a jeho myšlienkovú karmu. Keď sa niekto pozrie na takýto druh umeleckého diela, bude mať z toho prospech, rozsah jeho mysle sa rozšíri, v jeho mysli budú dobré myšlienky a jeho charakter to bude viesť k tomu, aby sa stal šľachetnejším. Keď Bohovia vidia, že ľudia majú správne myšlienky, pomôžu im vyriešiť nebezpečenstvá a ťažkosti. Takže ktorá cesta je pre ľudstvo lepšia? Mám rád pohľad na tie tradičné diela, na tie nástenné maľby a fresky Bohov a na sochy Bohov. Keď ich vidím, zakaždým cítim, že ľudstvo má stále nádej sa vrátiť, pretože tie diela zobrazujú veľkoleposť Bohov a Bohovia v sochách naozaj dávajú ľuďom požehnanie. Takže keď sa pozeráme na veci a takto ich porovnávame, nemyslíte si, že umenie ľudstva by sa malo sústrediť na zobrazovanie Bohov?

Samozrejme, umenie súčasnej spoločnosti nie je obmedzené na obrazy, maľby a sochy, sú tam aj remeslá, reklamy, móda, divadlo, televízia a filmová produkcia, dizajn produktov atď. Je mnoho povolaní vzťahujúcich sa k umeniu, inými slovami, všetky majú nejaký vzťah k výtvarnému umeniu. Avšak bez ohľadu na to, aká je to profesia, ak si umelec dokáže vybudovať správnu základňu, nech ide robiť akékoľvek diela, budú naplnené správnymi elementami, všetky budú nádherné, dobré a prospešné ľuďom. To je isté. Všeobecne povedané, toto je to, čo som videl u ľudského umenia.

Keď som práve teraz hovoril o východnom a západnom umení, zahŕňalo to sochárstvo. Keď sme pri téme sochárstva, konkrétne sochárstva na východe, dovoľte mi trochu povedať o jeho pôvode a vývoji počas histórie a budem hovoriť iba o situácii v tomto cykle civilizácie. Predtým ako sa v Číne šíril budhizmus, štýl mnohých sôch sa vzťahoval ku kultúre posledného cyklu (toho pred veľkou potopou), takže potom ako sa v Číne rozšíril budhizmus, mali úplne odlišný umelecký štýl. Presne povedané, práce východného sochárstva, ktoré reprezentujú tento cyklus ľudskej civilizácie, by mali byť reprezentované zobrazeniami Budhov, Bódhisattiev a Bohov budhizmu. Tento druh metódy vytvárania sochárskych diel v ranom období bol prinesený z Indie a indická metóda tvorenia sôch bola odovzdávaná z obdobia viery v Budhov, ktoré predchádzalo tomu obdobiu indického budhizmu a Budhovia, v ktorých verili Indovia predchádzajúceho obdobia, sa dostali do Indie od tých, čo verili v Budhov v starobylom Grécku. Je to preto, že dokonca aj v dávnejších obdobiach boli mnohí Európania, ktorí verili v Budhov a samozrejme nie každý veril v Budhov, niektorí verili v iných Bohov. Potom čo to bolo prenesené do Indie, obraz Budhu a metóda vyrábania sôch bola tiež odovzdaná do Indie, takže čínska metóda tvorenia sôch v dávnych časoch v zásade nasledovala metódu starobylého Grécka. Videli ste, že mnohé sochy raného obdobia mali hlboké očné jamky a mostík na nose a výrazy tváre boli veľmi podobné západniarom, s priamym nosom a pomerne hranatým a vznešeným výrazom. Dôvodom je, že starobylé Grécko prinieslo do Indie budhistickú kultúru ešte dávnejšieho obdobia, ktorá bola potom z Indie prinesená do Číny. Keďže však sochárske dielo zahŕňa určité osobné elementy toho človeka, pri tvorbe sôch potom, čo to bolo prinesené do Číny, sa obraz Budhu začal trochu podobať na čínskych ľudí. Postupne, ako prešiel čoraz dlhší čas odvtedy, ako to vstúpilo do Číny, pomaly to strácalo elementy raných období, keď bola starobylá grécka kultúra prinesená do Číny a postupne to začalo mať viac miestnych čínskych charakteristík. Hovorím v pojmoch povrchovej kultúry ľudí a sú tam aj iné faktory. Potom čo bol budhizmus odovzdaný do Číny, je pravda, že pomocné duše mnohých ľudí sa vykultivovali do Budhovstva alebo Bódhisattvovstva. Keďže však v tom čase nebola v Číne systematická forma školstva a sochy boli produktmi kamenárov a taoistov, potom v porovnaní so západným sochárstvom boli veľmi amatérske – väčšinou nevedeli nájsť správne proporcie v stavbe tela.  Takže mnoho sôch v našej Číne nemá špeciálne charakteristiky diela určitého odboru, je to len výsledok toho, že technika nie je dozretá.

Takže som práve popísal umelecký vývoj ľudstva a jeho počiatky vo veľmi všeobecných a jednoduchých pojmoch. Umenie v minulosti zvyčajne znázorňovalo alebo vyjadrovalo Bohov a  Bohovia odovzdali tieto veci človeku, aby mu tým povedali: Bohovia ochraňujú ľudstvo a pokiaľ človek robí dobré veci, dostane ako výsledok dobré veci.

Všeobecne má umelecké dielo tému a cieľ, ktorý chce vyjadriť, čím je povedané, že keď tvoríte obraz, vytvárate návrh pre tento obraz, to čo chcete vyjadriť, to všetko má posolstvo, ktoré v ňom chcete vyjadriť, inými slovami, má svoj vlastný príbeh. Avšak dnešní ľudia majú problém, keď sa pozerajú na západne tradičné umenie, najmä výtvarné umenie z obdobia renesancie: pozerajú sa iba na metódu kreslenia a techniku. A dokonca aj to sú veci, ktorým rozumejú iba ľudia, ktorí poznajú základy. Avšak iba veľmi málo ľudí vie, čo tie obrazy vyjadrujú. Takže keď sa pozerám na obrazy alebo sochy, študenti pri mne sa pýtajú, „Čo je to na tom obraze?“ Ja im poviem, čo je na obraze. Samozrejme, vy všetci sa venujete umeniu a viete toho veľa, prečo sa teda do toho neponoriť ďalej spoločne. Vyberte zopár obrazov a ja budem hovoriť o tom, čo je tam vyjadrené a prečo to bolo vyjadrené tým spôsobom. (Potlesk)

 

Otázka: (Preložená otázka) Chceme zobraziť prenasledovanie. Môžeme nakresliť obrazy mučenia učeníkov Dafa?

Učiteľ: Áno, môžete. Môžete zobraziť scény, na ktorých sú učeníci Dafa prenasledovaní, na ktorých učeníci Dafa študujú Fa a robia cvičenia, alebo scény Bohov na nebesiach potom ako bol Dafa široko rozšírený – všetko toto možno zobraziť.

 

Otázka: Vytvárame umelecké dielo, ktoré ukazuje to, ako učeníci Dafa objasňujú fakty, rozširujú Fa a veci ako sú sprievody, pochody a tak ďalej. Je v poriadku to spraviť?

Učiteľ: Áno, môžete všetky tieto veci zobraziť. Kľúčom je, že keď navrhujete a vytvárate to dielo, mali by ste dosiahnuť vysokú úroveň dokonalosti.

 

Otázka: Majster, čínske obrazy sa pokúšajú vyjadriť pocit alebo podstatu a väčšina zo slávnych čínskych maliarov, keď maľovali krajinky, pokúšali sa vyjadriť pocit alebo podstatu. Môžeme maľovať aj tieto?

Učiteľ: Nie je problém, ak sa to pokúšate vyjadriť. Je v poriadku kresliť obrazy čínskeho štýlu a obrazy krajiniek. Pretože sú prácou učeníkov Dafa, možno ich vystavovať. Ale vy ste učeníci Dafa a počas tohto obdobia každý potvrdzuje Fa a vytvára budúcnosť pre vnímajúce bytosti, takže by ste sa mali čo najviac snažiť spraviť prvoradým objasňovanie faktov a odhaľovanie zla – najmä počas tohto obdobia. To je povinnosťou učeníkov Dafa. Odhaľovať zlo, prezentovať Dafa a prezentovať Bohov. Je lepšie mať viac takýchto prác, spraviť ich jadrom. Ostatné diela učeníkov Dafa možno tiež vystavovať.

 

Otázka: Je pokus vyjadriť pocit alebo  podstatu niečo odchýlené?

Učiteľ: Keď hovorím o vyjadrení pocitu alebo podstaty, hovorím o vyjadrovaní vnútornej podstaty vo vašich obrazoch a kresbách. Ak ľudia môžu vyjadriť svoje pocity na základe morálneho základu, ktorý je tradičný a má správne uvažovanie, nie je tam problém. Kľúčom je, či používate správne myšlienky pri vytváraní svojho diela, alebo či sa snažíte o takzvané moderné vedomie, či používate tradičné a náležité techniky alebo modernistické uvažovanie pri vašom vyjadrovaní. Problém nie je v samotnom „pocite alebo podstate“.

 

Otázka: Majster, rád by som sa spýtal: umelecké diela, o ktorých ste práve hovorili, majú všetky do činenia so zobrazovaním podôb západných Bohov. Potom pre učeníkov Dafa, čínske a západné elementy splývajú dohromady. Pri takomto druhu obrazu, ako používať ich obrazy ako referenciu, ale stále mať naše vlastné východné charakteristické vlastnosti?

Učiteľ: Nie je nič zlé na tom, keď namaľujete Bohov s východným i západným výzorom do toho istého výtvarného diela. Počas nápravy Fa hrá mnoho rôznych Bohov pozitívne úlohy. Mnoho čínskych obrazov je dobrých a môžu byť ako také uznané; treba len spraviť ďalšie zlepšenie techniky a zručnosti. Nie je nič zlé na žiadnej z týchto vecí. Ale zdá sa byť ťažké mať čínsky štýl maľovania a západný štýl olejovej maľby v tom istom výtvarnom diele. Nikto ešte nevytvoril príklad na nasledovanie tým, že by zmiešal východné a západné techniky. Nespravte z toho niečo, čo nie je ani ryba ani rak.

 

Otázka: To čo chcem povedať je z vysokej úrovne – mnoho Bohov z východu a západu sú pod úrovňou Budhu. Ak vytvoríme veľké výtvarné dielo, ktoré ich zobrazuje a zahrnieme ich doňho všetkých, bude to v poriadku?

Učiteľ: Chcete vytvoriť veľké výtvarné dielo, ktoré v sebe bude mať Bohov s východnými i západnými podobami – nie je na tom nič zlého. Povedzme, že namaľujete nejakých Taov a podľa toho, čo potrebujete, namaľujete nejakých Bohov so západnou podobou a všetci budú na tom istom obraze, potom tam nie je problém. Ak by na jednom výtvarnom diele bola na jednej jeho strane použitá olejová technika maľovania a na druhej strane čínske techniky maľovania, potom by som povedal, že tak to nepôjde.

 

Otázka: Mám ďalšiu otázku. V našich výtvarných dielach by sme mali vyjadrovať hlavne to, čo je svetlé a dobré. Ale niektoré obrazy, kvôli bohatosti ich vnútorného významu, samozrejme majú na sebe negatívne postavy. Týmto možno dosiahnuť kontrast scény. Chcel by som si potvrdiť, čo spraviť s negatívnymi postavami – bezpochyby by mali byť v tmavých rohoch. Avšak môžeme ich takto vyobraziť?

Učiteľ: Áno, môžete. V skutočnosti, pozrite sa na tento obraz. Skazená polícia tu bije učeníka Dafa. Čo sa týka použitia farieb, zlá polícia  a učeník Dafa sú spracovaní rôzne, ale predsa je to celkove veľmi harmonické, nie je tu problém. Je to otázka vašej techniky a zručnosti a ide o to, ako si to správne naplánovať.

 

Otázka: Majster, rád by som sa spýtal: je čínska kaligrafia formou umenia? Okrem toho, sú kurzívové štýly kaligrafie správne?

Učiteľ: Dnes sa to nazýva kaligrafiou, ale v minulosti to bolo jednoducho písanie. Potom ako vstúpili do súčasnosti, ľudia už na písanie nepoužívajú štetec, takže to považujú za druh umenia. V skutočnosti to naozaj obsahuje vnútorný význam umenia. V tom prípade, keďže sa to dnes považuje za druh umenia, pri umeleckých výstavách to môžete považovať za druh umenia.

Keď hovoríme o kurzívových štýloch kaligrafie, prísne vzaté, sú psychologickým zobrazením oddávaniu sa ľudskej negatívnej stránke. Keď Bohovia pomáhali ľuďom vytvoriť čínske znaky, nebola tam taká vec ako kurzívové štýly. Ja som vlastne nikdy nerobil kaligrafiu a nie som taký zručný, keď príde na krasopis. Ale ľudia ma často žiadali, aby som pre nich niečo napísal, takže potom používam oficiálny písomný štýl. Nie je to tak, že by som dával prednosť tomuto oficiálnemu štýlu písania, je to preto, že ak niekto chce napísať oficiálny písomný štýl kurzívou, nemôže to spraviť – ak to napíše kurzívou, už to nie je oficiálny písomný štýl. Takže tento štýl môžu ľudia len ťažko napísať kurzívou, keď sa oddávajú svojim myšlienkam alebo myšlienkovej karme. Z tohto pohľadu mám rád písanie oficiálnym písomným štýlom.

 

Otázka: Keď hovoríme o znakoch písaných kaligrafiou, videl som, že niektorí učeníci Dafa si pri vyberaní štýlu písania jednoducho vyberú oficiálny písomný štýl, práve preto, že Majster píše oficiálnym písomným štýlom. Rád by som sa spýtal, či môžeme používať rôzne štýly písania?

Učiteľ: Áno, môžete. Môžete používať všetky druhy písomných štýlov. Ale pri tých kurzívových štýloch sa mi zdá, že sa príliš oddávajú ľudskej negatívnej stránke a majú v sebe príliš veľa ľudských povrchových elementov. Ak ľudia skutočne správne rozmýšľajú a správajú sa dobre, nie sú schopní písať týmto spôsobom. Ten druh písania je väčšinou vytvorený, keď sa ľudia oddajú svojim ľudským myšlienkam. V extrémnych prípadoch je duševný stav človeka trochu pobláznený a chýba mu spravodlivá stránka.

 

Otázka: Mám ďalšiu otázku a je o troch základných farbách. Učiteľ hovoril o tom, že tri základné farby majú zodpovedajúce farby v iných dimenziách. Medzi ľuďmi tiež hovoríme o doplnkových farbách. Ako by sme teda mali rozumieť trom základným farbám? Tu medzi ľuďmi hovoríme, že svetlo vytvára farby, pretože bez svetla farby vidieť nemôžeme. Potom ale, keďže iné dimenzie sú naplnené svetlom, ako sa tam rozlišuje medzi farbami?

Učiteľ: Ľudia môžu miešať tri základné farby zo svojej palety, aby vytvorili iné farby, tri základné farby v spektre sa môžu lámať na iné farby v spektre. Ale tie farby sú len vytvorené hmotou a elementmi v ľudskej fyzickej dimenzii, ktorá sa líši od iných dimenzií a druhy hmoty tam sú odlišné. Niektorí ľudia hovoria, že to ako predmet vyzerá, je výsledkom svetla a to zahŕňa zobrazenie svetla a tieňa na obraze a to, ako farby vyzerajú. To nie je pravda. Predmety si zachovávajú ten istý tvar bez ohľadu na to, či tam svetlo je alebo nie je – svetlo len dáva ľuďom dojem, že to je svetlé alebo tmavé. Keď sú farby ovplyvnené zmenami v intenzite svetla, môžu byť vnímané nesprávne, ale to nemení skutočnú farbu alebo tvar predmetu. Keď hovoríme z hľadiska kultivácie, svetlo blokuje ľudské oči a vytvára pre ľudí ilúzie. Mnoho iných dimenzií nemá slnko a v mnohých dimenziách sú predmety osvetlené svojím vlastným jemným svetlom. Ak predmet nepotrebuje Slnko, ak v tej dimenzii nie je Slnko, stav toho predmetu je aj tak stabilný. V niektorých dimenziách všetky predmety tlmene vyžarujú svetlo, ktoré je jemné pre oči a bytosti na rovnakej úrovni ho sami môžu vidieť. V takej dimenzii nie je priamy zdroj svetla ako Slnko, ale aj tak môžete vidieť tvary predmetov také, aké sú.

Keď sa na iné dimenzie pozeráme ľudskými očami, sú žiarivé a farby a tvary predmetov tam ostávajú nemenné. (Samozrejme, Bohovia a všetko božské sa môže meniť. Spôsob, akým tie predmety existujú, nie je takzvaný stabilný stav, ako sa ľudia nazdávajú). Všeobecne sú ako pestré neónové svetlá, pričom tvary a farby svetiel nie sú ovplyvnené svetlom. Ak je bytosť životom na tej úrovni, nebude mať rovnaký pocit, aký majú ľudia potom, ako vidia tú dimenziu. Presne ako som vám povedal, molekuly majú takisto energiu. Dôvodom, že ľudia ju nemôžu cítiť, je to, že všetko ľudské, vrátane očí, sa skladá z molekulových častíc; čo sa týka bytosti, ktorá je zložená z ešte väčších častíc, ktoré sú nižšie ako molekuly, uvidí, že ľudské telá a všetky predmety v ľudskej dimenzii žiaria a majú energiu rovnakým spôsobom. Toto je koncept rôzny od dimenzie, o ktorej som hovoril predtým, kde všetko žiari, bez toho aby bolo potrebné Slnko. To je dimenzia, kde predmety vyžarujú a žiaria samé.

Pretože táto ľudská dimenzia je miestom špeciálne vytvoreným pre nápravu Fa, mimo hraníc Troch ríš je všetko úplne odlišné. V početnejších a širších dimenziách, ktoré existujú na rovnakej úrovni ako Tri ríše, sa štruktúra všetkých objektov mení, nie je rovnaká ako v ľudskej dimenzii. Spôsob akým sa javia predmety a vzťah medzi svetlom a tieňom, ktorý vidia ľudia v tomto svete, je úplne iný. Takže vzťah medzi svetlom a tieňom, ktorý sa prejavuje medzi ľuďmi, je prejavom prostredia, ktoré bolo špeciálne vytvorené pre ľudské bytosti. Bohovia na nebesiach a mnoho vesmírnych tiel nemá Slnko, ktoré na nich priamo svieti alebo vyžaruje svetlo. Ale sú tiež mnohé vesmírne telá, kde majú viac ako jedno Slnko, ktoré vyžaruje svetlo. Niektoré miesta majú Slnká a niektoré miesta nemajú. Bytosti na rôznych úrovniach pociťujú intenzitu svetla rôzne a prispôsobujú sa forme existencie svetla na rôznych úrovniach. Jeden študent napísal vo svojom článku, že tri základné farby majú vzťah k Zhen-Shan-Ren. To je len jeho vlastný pocit počas jeho kultivačnej praxe a nie je základnou, pravdivou povahou Zhen-Shan-Ren.

Keď ľudia vidia nebeské scény, sú naozaj šokovaní. Potom rozmýšľajú, „Aké farby mám použiť, aby som toto zobrazil?“ Ľudské bytosti môžu vidieť ako aj dotknúť sa povrchovej látky, ktorá sa skladá z molekúl. Ale čo sa týka vecí, ktoré sú zložené z častíc mikroskopickejších ako molekuly, bežní ľudia môžu len cítiť ich energiu. Farby hmoty, ktorá existuje v dimenziách skladajúcich sa z častíc mikroskopickejších ako molekuly, sa nedajú nájsť tu medzi ľuďmi. V skutočnosti molekuly tiež nesú energiu. Nielenže nesú energiu, môžu tiež mať účinok energie. Ľudia v tomto svete nemôžu cítiť energiu, pretože ich zloženie tela, oči, koža, krv, telo a všetko ostatné je produktom molekulovej vrstvy častíc. Preto ľudia nemôžu odhaliť energiu, ktorá existuje na tej istej úrovni ako oni. Dôvodom, prečo človek môže cítiť energiu na úrovni mikroskopickejšej, je to, že častice, ktoré vytvárajú predmety v tejto ľudskej dimenzii, sú väčšie ako mikroskopické častice. Inými slovami, elementy, ktoré vytvárajú farby, nie sú časticami len jednej úrovne. Preto sa dimenzie, ktoré sú na vysokých úrovniach, zdajú byť jasnejšími a žiarivejšími ako dimenzie, ktoré sú vytvorené z častíc o jednu úroveň nižšie. Ale ten druh jasu prekračuje ríše, a preto v ľudskom svete nemôžete nájsť takú farbu. Dokonca i keby ste použili priehľadné farby, stále by ste to neboli schopní zobraziť. Hoci teda nie je farba, ktorá by mohla zobraziť posvätnosť tej ríše, existujúce farbivá, ktoré majú ľudia, môžu byť aj tak použité na ukázanie štruktúry a slávnostného výzoru na obrazoch. Ľudské farbivá stále môžu zobraziť tvary a štruktúry. Ak by ste mohli zobraziť všetko božské do ľudského sveta, znamenalo by to, že Bohovia prišli do ľudského sveta.

 

Otázka: Majster, mohli by ste nám povedať o tom, čo nosia Budhovia, Taovia a Bohovia, ako sa väčšinou obliekajú a zdobia?

Učiteľ: Odev Budhov, ktorý obvykle vidíme, je žltá kašaja. Keď maľujete Bódhisattvy, jednoducho ich namaľujte v starodávnom čínskom kroji žien. Môžete napodobniť to, ako sa obliekali ženy v dynastii Song a ako sa zdobili, keďže to je najčastejší spôsob. Čo sa týka Bohov s podobou bielych ľudí, bez ohľadu na to, v akom svete sa nachádzajú, obvykle sa zahaľujú do veľkej bielej kašaje. Budhovia sa zahaľujú do veľkej žltej kašaje a Bohovia s podobou čiernych ľudí sa zahaľujú do veľkej červenej kašaje. Samozrejme, na ešte vyšších úrovniach existujú prejavy omnoho väčšej rozmanitosti. Sú takí, ktorí nemajú oblečené nič, sú takí, ktorí majú oblečené všetky možné šaty a ozdoby, ktoré sú dosť jednoduché... sú všemožné druhy Bohov. Vo vašich dielach väčšinou stačí, ak vyobrazíte to, čo ľudia môžu rozpoznať. Taovia majú samozrejme oblečený starodávny čínsky odev – to sú bežní Taovia. Šaty, ktoré majú oblečené Veľkí Taovia na veľmi vysokých úrovniach, sú v skutočnosti tiež veľmi rozmanité.

V minulosti existoval tento jav s kultivujúcimi: Nech to bolo kedykoľvek, alebo ktorákoľvek dynastia, keď ste uspeli v kultivácii, to, čo ste mali oblečené, keď ste dospeli k Dovŕšeniu, sa potom stalo vašimi šatami. Takto to väčšinou bolo. Samozrejme, pre Budhov to bolo odlišné – keď niekto dospel k Budhovstvu, každopádne prijal podobu Budhu a mal oblečené šaty Budhu. Tí, ktorí sa kultivovali na iné druhy Bohov, väčšinou to, čo mali oblečené, keď uspeli v kultivácii, sa stalo šatami, ktoré mali oblečené potom. Kto z vás bol na hore Wudang? Videli ste portrét Xuanwu? Prečo má Xuanwu na svojom portréte rozpustené vlasy? Pretože keď uspel v kultivácii, jeho vlasy boli rozpustené, takže jeho výzor je taký, že jeho vlasy sú rozpustené. Meditoval po dlhé časové obdobie v horách a zdalo sa mu príliš komplikované zväzovať si vlasy, takže si ich prestal zväzovať a zostal tak po celý čas, kým neuspel v kultivácii.

 

Otázka: Majster, na starodávnych obrazoch a kresbách niektorí Budhovia nosia šaty a niektorí majú svoje ramená odhalené.

Učiteľ: Niekedy ľudia maľujú či kreslia Budhov na základe svojich vlastných myšlienok. Napríklad, v južnej Ázii je horúco, takže budhistickí mnísi tam väčšinou majú svoje rameno odhalené, odhaľujú svoje pravé rameno, aby im bolo chladnejšie. V oblastiach, ktoré sa nachádzajú viac na sever, si budhistickí mnísi zakrývajú pravé rameno kusom látky, aby im nebolo chladno. Takýto koncept vo svetoch Budhov neexistuje. Väčšinou sa obliekajú tak, že si odhaľujú svoje pravé rameno. Keď čínski ľudia kreslia či maľujú Budhov, čínski ľudia si predstavujú, že by mali mať úplne zakryté ramená, ale v skutočnosti spôsob obliekania Bohov nie je taký a Bohovia so západným výzorom si tiež odhaľujú rameno, pretože ten druh úboru nemá rukávy a ak sú obe strany zakryté, je ťažké sa pohybovať.

 

Otázka: Dovoľte mi prosím spýtať sa, prečo je tak ťažké osvojiť si základy, keď sa učíme kresliť alebo maľovať? Prečo je veľmi ťažké nájsť miesto, kde sa to dá naučiť. Ako si môžu tí z nás, ktorí študovali kreslenie a maľovanie v Číne, zlepšiť svoje zručnosti?

Učiteľ: Je to najmä preto, že vzdelávanie v západných krajinách je príliš ovplyvnené myslením takzvanej modernistickej školy a v skutočnosti vôbec nezdôrazňuje cvičenie žiakov v základoch. Navyše mnoho učiteľov a profesorov je súčasťou modernistickej školy a oni sami vôbec nerozumejú ani nemajú najzákladnejšie, bežné vedomosti o maľovaní a kreslení. Čo sa týka zvládnutia základov, to sa dá dosiahnuť len vyčerpávajúcim tréningom. Na začiatku musí človek robiť obrazy zátišia a naučiť sa narábať so štruktúrami a vizuálnou perspektívou. Keď dokáže dobre kresliť nehybné obrazy, musí cvičiť kreslenie náčrtov a potom sa naučí používať správne farby. Krok za krokom si osvojí základy. Základné zručnosti sú tým, čo si maliar alebo sochár musí osvojiť.

 

Otázka: Prečo ľudia v Číne maľovali krajinky po dlhý čas? Samozrejme, v Číne sú tiež obrazy, ktoré zobrazujú podoby Budhov. Ale počas histórie Číny to väčšinou boli krajinky.

Učiteľ: Čínska maľba zdôrazňuje pocit alebo podstatu a maľuje, aby zachytila jeho ríšu a vnútorný význam. Takže väčšina maľuje krajinky. Napokon, čínski ľudia majú polobožskú kultúru. Vo svojom vedomí nechcú príliš často zobrazovať ľudí a je to z toho istého dôvodu, ako som hovoril predtým. Takže väčšina maľuje krajinky. Ale sú nejakí, ktorí maľujú ľudí. Avšak spravidla nepoužívajú modely, diela vytrysknú z ich vlastnej predstavivosti. Je na tom dobré to, že takýmto spôsobom veci nie sú znečistené. Samozrejme, nie je to tak, že by vôbec nemaľovali skutočných ľudí. Počas histórie maliari maľovali hrdinské postavy a postavy, ktorým ľudia vzdávajú poctu. Keď to prišlo do súčasného časového obdobia, predmety maľby sa stali rôznorodejšími. V skutočnosti, najstaršie čínske maľby, ktoré boli objavené, sú maľby Bohov. Od starodávnych čias do dneška boli stále v chrámoch a kláštoroch obrazy, ktoré zobrazovali Budhov, Taov a Bohov.

 

Otázka: Na čínskych obrazoch sú dominantné čiary a farby sú jemné a mierne, pričom v západných obrazoch zdôrazňujú farbu. Je to pravda, že farby na našich čínskych obrazoch by mali byť také, ako na západných obrazoch?

Učiteľ: Nie. Východné obrazy by mali mať vlastnosti východných obrazov. Jednoducho ich namaľujte také, aké by mali byť. Akonáhle to zmeníte, už to nie je východný obraz. Východné obrazy zdôrazňujú čiary. Ale v západných obrazoch nemôžu kresliť čiary a ak kreslíte čiary, nebude to správne, pretože ich kompozícia je vytváraná svetlom a tieňom.

 

Otázka: Majster, v našich obrazoch a kresbách vyjadrujeme myšlienky alebo niečo realisticky zobrazujeme. Je to pravda, že keď maľujeme alebo kreslíme, vaše telo Zákona prejde do výtvarného diela? (ľudia sa smejú)

Učiteľ: Nie, moje telo Zákona to nespraví. (Ľudia sa smejú) Jemu stačí pomyslieť na to a vy budete vedieť, ako maľovať. Ale ak rozmýšľate, „Rozumiem. Potom to nechám nakresliť Majstra,“ (ľudia sa smejú) nebude to fungovať.

 

Otázka: V tom čase maliar môže vstúpiť do nadprirodzeného stavu a potom jeho obraz môže byť nadprirodzený.

Učiteľ: Nie, nebude nevyhnutne nadprirodzený. Nech sú okolnosti akékoľvek, maliar by mal byť racionálny a správať sa normálne. Ako pri vašej kultivácii Dafa, všetko bude normálne. Ak by učeník Dafa mal niečo maľovať, potom by ste to jednoducho mali spraviť dobre. Neexistuje taká vec ako vstúpenie do nejakého stavu a nemali by ste mať takéto myšlienky.

 

Otázka: Majster, rád by som namaľoval rôzne ľudské postavy. Spomenuli ste, že Bohovia čiernych ľudí sa zahaľujú do červenej kašaje, ale nevieme ako vyzerajú ich vlasy.

Učiteľ: Väčšinou, ak chcete nakresliť Bohov ako západniarov, môžete postupovať podľa diel výtvarného umenia z obdobia renesancie. Obrazy Bohov v dielach výtvarného umenia z obdobia západnej renesancie sú verné. Všeobecne povedané, väčšina dospelých mužských Bohov má bradu, ale samozrejme sú nejakí, ktorí ju nemajú. Budhovia väčšinou nemajú bradu, ale niekoľko z nich má. Bohovia s výzorom černochov majú rovnaké vlasy ako čierni ľudia – krátke, kučeravé vlasy – pretože Bohovia vytvorili ľudské bytosti na svoj vlastný obraz.

 

Otázka: (Preložená otázka) Spravil som obraz pre moju školu, v podstate to bol autoportrét. Keď som ho maľoval, venoval som mu mnoho pozornosti a pokúsil som sa čo najviac, aby som sa nenechal ovplyvniť žiadnymi názormi. Zistil som, že ohlasy ľudí naňho sú veľmi dobré a kompozícia sa tiež magicky zlepšila. Takže moja otázka je, že ak vložíme mnoho úsilia do maľovania, či dopadne dobre? Chcel som sa spýtať, či by nám Majster ohľadom tohto mohol dať nejaké rady?

Učiteľ: Prísne vzaté, maľovaniu musíte venovať mnoho pozornosti. Keď mu venujete mnoho pozornosti, každý povie, že ste to namaľovali dobre, ale v porovnaní s obdobím, ktoré zdôrazňovalo základy, je tam stále medzera. Takže si myslím, že ak budú cvičené a vybrúsené základy, potom učeníci Dafa budú maľovať lepšie a zanechajú spravodlivú cestu pre ľudí v budúcnosti. Samozrejme, je správne venovať maľovaniu mnoho pozornosti.

 

Otázka: Môžem namaľovať portrét Učiteľa?

Učiteľ: Nuž, toľko ľudí spravilo sochy a nakreslilo pre mňa portréty, ale vôbec sa na mňa nepodobajú. Je v poriadku namaľovať ho, nie je to problém, ale použite jednoducho fotografiu, podľa ktorej ho namaľujete.

 

Otázka: Majster, viem že mnoho študentov naozaj chce namaľovať Majstra a najmä podoby v iných dimenziách. Niektoré z hotových diel vyzerajú ako Majster a zdá sa, že naozaj majú silu tela Zákona. Ale čo máme spraviť s týmto namaľovaným portrétom, pretože je to nakoniec Majstrov obraz, a čo s náčrtmi?

Učiteľ: Ak tie náčrty treba spáliť, jednoducho to spravte, nezáleží na tom. Počas nápravy Fa by učeníci Dafa mali mať ako najvyššiu prioritu potvrdzovanie Fa.

 

Otázka: Potom čo s tými, ktoré sú namaľované dobre, nevieme teraz, môžeme pred nimi zapáliť  vonnú tyčinku?

Učiteľ: Stačí, ak ich ponecháte ako obrazy.

 

Otázka: Majster, počúval som vašu dnešnú prednášku a moje uvažovanie sa stalo omnoho širším. Rozmýšľal som o tom, či by sme mohli niektoré z týchto vecí zapísať, pretože mnoho ľudí neprišlo a sú pomerne zruční v umení.

Učiteľ: Dovoľte sa mi na to potom pozrieť a povedať, či Fa-pravdy, ktoré som vyučoval tentokrát, sú usporiadané.

 

Otázka: Pôvodne sa mi zdalo, že som nemal žiadne nápady, keď príde na to, ako ísť po kreatívnej ceste, ale teraz to viem a som veľmi šťastný.

Učiteľ: To je presne ten Fa, ktorý vám dnes vyučujem.

 

Otázka: Mám ďalšiu otázku. Vezmime si mňa, ako príklad, všetko, čo som študoval, je západné umenie, ale naozaj sa mi páči tradičná čínska maľba. Keď maľujem, je v poriadku zdôrazniť to, čo zobrazujem a nebyť obmedzený tradičnou metodológiu?

Učiteľ: Ak hovoríte, že chcete vziať najlepšie z oboch svetov z hľadiska techník, zdá sa, že to ľudia už predtým skúšali. Môžete to vyskúšať, ale musí sa to javiť harmonické a prirodzené na pocit, keď sa na to niekto pozrie. Ale po tom ako sa o to pokúsite, môžete mať pocit, že stále nemôžete nájsť spôsob, ako skutočne spojiť umeleckú kultúru z východu a západu.

 

Otázka: Dobrý deň, Majster. Môžeme v našich obrazoch zmiešať napríklad anjelov s krídlami z východu a západu?

Učiteľ: V náprave Fa, medzi Bohmi, ktorí majú úplne pozitívne pôsobenie, sú Bohovia s podobou východných aj západných ľudí a s rôznymi podobami. Úplne to závisí od toho, aký druh významu chcete vyjadriť vo svojom výtvarnom diele, t.j. čo vyžaduje kompozícia. Napríklad, sú Bohovia so západným výzorom, ktorí majú krídla a sú nejakí, ktorí nemajú krídla – záleží to od toho, ako to vo svojej kompozícii zobrazujete. Dovoľte mi povedať vám, že tí Bohovia v dimenziách nízkej úrovne... vedeli, že prídem šíriť Fa, takže staré sily pre nich naaranžovali, aby ma nútili šíriť ho tým alebo tamtým spôsobom za takých a takých podmienok v spoločnosti. Samozrejme, nespravil som to podľa toho, ako to chceli oni. Keď šírim Fa, to akú podobu použijem pri robení nápravy Fa, je veľká vec pre množstvo Bohov a vtedy v minulosti Budhovia a Taovia na nízkych úrovniach mali diskusie o otázke voľby môjho obrazu a kvôli tomu bol vytvorený taoizmus. Taovia chceli, aby som si vybral podobu Tao a použil Tao na vyučovanie taoistického Fa, ale oni sami vedeli, že Tao sa odovzdáva len jednému človeku za generáciu, takže ako by mohlo spasiť vnímajúce bytosti odovzdávanie niečoho len jednému človeku za generáciu a ako by sa mohol šíriť Dafa? To by nešlo, takže vymysleli spôsob a začali vytvárať na Zemi náboženstvo, čo viedlo k objaveniu sa taoistického náboženstva. Neskôr bolo v taoistickom náboženstve mnoho Taov rozdelených na Budhov a Bódhisattvy a kráľovstvá Taov sa naozaj objavili na nebesiach, pretože chceli, aby som si vybral podobu Tao. Na budhistickej strane pre mňa tiež vytvorili podmienky, aby som si vybral budhistickú podobu, hovoriac, že by som mal mať obraz Budhu, byť milosrdný a spasiť vnímajúce bytosti atď. Ale reinkarnoval som sa do Číny a keby som sa reinkarnoval na západe, potom by Bohovia s obrazom bielych ľudí vytvorili pre to podmienky. Takže takto vznikli v minulosti diskusie medzi taoistami a budhistami. Akonáhle som dokončil všetko, čo som chcel, diskusie ohľadom výzoru skončili. Nespravil som veci podľa usporiadania starých síl.

Takže Bohovia na nebesiach, bez ohľadu na to, akými druhmi Bohov sú, akonáhle sa niečo v nebesiach prihodí, vzájomne o tom diskutujú. Ježišov príchod na Zem kvôli spáse ľudí bol výsledkom koordinácie a vzájomnej spolupráce mnohých Bohov, pretože veľké veci, ktoré sa dejú na Zemi, ovplyvňujú nebesia. Keď ide o Budhu šíriaceho Fa, nefungovalo by to, ak by to iní Bohovia neuznali. Tie veci o diskusii medzi Budhami a Taoami, o ktorých som práve hovoril, sú minulosťou, pretože potom ako sa záležitosť šírenia Fa dohodla, nebolo o čo bojovať a všetko bolo dobré.

 

Otázka: Akvarel je trochu podobný čínskej maľbe a trochu podobný olejovej maľbe a niektoré diela využívajú vodové farby a čínske maliarske techniky.

Učiteľ: Základy akvarelu sú západné, takže akvarel je technika západnej maľby. Čo sa týka samotnej maľby, nie je obmedzená tým, či pracujete na akvareli alebo na čínskej maľbe. Nie je problém, ak použijete vodové farby na namaľovanie čínskych obrazov, alebo ak používate vodové farby pri používaní techník olejovej maľby. Obrazy akvarelu samotné nezahŕňajú otázku západného alebo východného spôsobu maľovania; inými slovami, aký druh farby použijete alebo aký druh maľby robíte nie je rovnaká vec ako to, ako ju maľujete. Rozdiely medzi západnou a východnou maľbou nie sú obmedzené na to, ako silno alebo slabo sa používajú farby, vnútorné významy každej sa dopĺňajú a sú podporované dvoma druhmi kultúry.

Mnoho ľudí sa pokúsilo skombinovať východné a západné štýly maľovania, ale všetky v skutočnosti zlyhali. Čínska maľba a západná maľba nie sú obmedzené na otázky techník maľovania na povrchu a na farby, za tými obrazmi sú hlboké etnické kultúry. Rôzne schopnosti v každom druhu kultúry sú vyvrcholením tej ľudskej kultúry ako celku. V skutočnosti spojenie západného a východného umenia dohromady nie je realizovateľné, ibaže by sa západná a východná kultúra úplne premiešali, čím by sa stali niečím, čo je úplne bez koreňov a odchýlené.

 

Otázka: Chceme nakresliť scénu ustanovenia Neba a Zeme, inými slovami, scénu, keď zlé sily vo vesmíre boli zničené a tie dobré veci – tie kozmické telá, sa stali dobrými a zlé boli zrazené nadol. Ak chceme spraviť takúto scénu, je dobré zahrnúť obrazy Bohov? Alebo môžeme spraviť len nejaké zmeny vo farbe? Myslím, že najlepšie by bolo pridať niečo z toho, o čom Majster práve hovoril.

Učiteľ: Nemôžete maľovať abstraktne. Postavy námetu, ktoré sú zobrazené, tam musia byť. Inými slovami, musíte sa vrátiť späť na spravodlivú cestu.

 

Otázka: Ohľadom tých nadprirodzených netvorov v nebesiach, ako levy, o ktorých hovoril Majster, a niektorých iných, ako sú draci a fénixy, ak sú ako draci, napríklad dračie božstvá a červený zlý drak, ktorého Majster spomínal v minulých jingwenoch – „A hoci Červený Drak je zabitý“ – je ten drak odlišný od ostatných?

Učiteľ: Vonkajší vzhľad drakov je rovnaký. Existujú však dobrí a zlí draci. Existujú zlí draci, dobrí draci a dračie božstvá. Draci, ktorých možno bežne vidieť v nebeských kráľovstvách a v kráľovstvách Budhov, sú zlatí draci, ktorí vyžarujú zlaté svetlo. Jednu vec by som rád vyjasnil: Draci popísaní vo východnej kultúre a draci v západnej kultúre nie sú rovnakými živočíchmi, nie sú rovnakým druhom. Draci vo východnej kultúre majú odlišné farby, niektorí sú ako farby čierno-bielych rýb, sú tiež červení, žltí, bieli, dokonca čierni, sú odlišní, pretože sú rozdiely medzi úrovňami medzi drakmi a sú rozdelení na nebeských drakov, pozemských drakov a drakov, ktorí žijú vo vode. Čo sa týka drakov, o ktorých sa hovorí v západnej kultúre, sú druhom zlých netvorov v pekle. Väčšinou keď čínski ľudia spomenú drakov, mnoho západniarov si myslí, že draci sú zlí, majú taký pocit, ale v skutočnosti je to rozdiel vo východnej a západnej kultúre. Tí draci, o ktorých hovoria západniari, majú hlavu ako drak, blanitý krk a mohutné telo ako dinosaurus, s neoperenými krídlami a takýto tvor je tvorom nízkej úrovne v systéme Bohov, ktorí majú západný výzor. Draci toho pekla v systéme Bohov, ktorí majú západnú podobu, chrlia pekelný oheň. V skutočnosti, ako sa na to pozerám ja, ľudia v minulosti niečo omylom prepísali v procese prekladu a nazvali toho netvora drakom, ale nie je to rovnaká vec ako drak na západe. (Pýta sa západných študentov) Povedzte, nie je predstava draka pre západniarov taká, ako som práve hovoril? (Odpoveď: „Áno.“)

V skutočnosti to nie je sú rovnaké živočíchy. V nebeských kráľovstvách na západe vo všeobecnosti nemajú ten druh draka, o ktorom sa hovorí na východe, pretože to nie je bytosť toho systému. Veci v systéme Bohov s podobou belochov zodpovedajú spoločnosti bielych ľudí na zemi, celou cestou k ešte nižším dimenziám. V tom systéme nie je taká vec ako drak, ani sa žiadne také zviera neprejavuje, ale majú mnoho živočíchov, ktoré nie sú v systéme Bohov, ktorí majú podobu východných ľudí. Napríklad, na západe existoval druh netvora na zemi, ktorého spodná časť tela bol kôň a vrchná časť tela bola ľudská. Takáto vec nie je v systéme východného sveta, takže to nie je len otázka rozdieloch v kultúre, ale je to tak, že neexistuje v systéme toho sveta.

 

Otázka: Majster, chcem sa spýtať otázku. Som olejový maliar a je veľmi časovo náročné dokončiť dobrý obraz. Pýtam sa to preto, že viem, že je mnoho projektov, ktoré treba spraviť.

Učiteľ: Usilovní učeníci Dafa sú všetci veľmi zaneprázdnení, počas nápravy Fa musia objasňovať fakty a zachraňovať vnímajúce bytosti. Takže s vami dnes rozprávam a tí z nás tu majú tento zvláštny talent a stále ešte musia vytvárať tieto umelecké diela. Vytváranie týchto diel zaberie mnoho času a som si toho veľmi dobre vedomý. Ale nebojte sa, pokúste sa čo najlepšie využiť čas, ktorý máte, aby ste maľovali alebo kreslili, len to príliš nenaťahujte. Namaľujte toľko, koľko môžete a počkáme, kým nebude dostatok výtvarných diel, aby sme pripravili výstavu.

 

Otázka: Majster, čo sa chcem spýtať je, nuž, ako tie dve stránky vyvážiť. Je len toľkoto času a keď robíme toto, potom to znamená, že nemôžeme robiť niečo iné.

Učiteľ: Správne, zariaďte a vykonajte to teda dobre. Čo som vás žiadal spraviť nie je len kvôli iným a pre zanechanie týchto vecí pre ľudí budúcnosti, pretože je to nápomocné aj vašej vlastnej osobnej kultivácii. Pretože žijete v prostredí tejto spoločnosti a všetci musíte vykročiť z tohto časového obdobia – inými slovami, predstavy dnešných ľudí sú práve takéto, každý je v jednom veľkom farebnom sude – čo sa týka vás, ktorí máte túto zvláštnu zručnosť, je isté, že vplyv na vás v tomto ohľade je väčší ako na iných ľudí. Potom počas kreatívneho procesu, nečistíte sa procesom návratu na správnu cestu? Umelecky, nepozdvihujete sa teda? Áno, meníte sa od základu a vo vašich názoroch. Nie je to seba-kultivácia?

 

Otázka: Včera som videl Majstra, ako na konferencii otáča Falun a bol som tým veľmi pohnutý. Mohol by som namaľovať tú scénu, na základe toho, čo si myslím, Majster mal oblečený oblek, ale nebolo by to príliš priame alebo detailné nakresliť to takto?

Učiteľ: Je v poriadku nakresliť to a je v poriadku, že mám na sebe na tej maľbe oblek.

 

Otázka: Majster, chcem sa spýtať dve otázky, jedna je, že náš Falun Dafa zahŕňa mnoho Bohov. Je tu mnoho Bohov a samozrejme potom, ako žiaci dokončia kultiváciu, stanú sa rôznymi Budhami, Taoami a Bohmi, takže ak chceme zobraziť veľký počet praktizujúcich, ktorí sa dobre kultivujú, a možno sa niektorí kultivovali mimoriadne dobre, môžeme ich zobraziť? Čo sa týka Bohov, v ktorých veria spravodlivé náboženstvá, ktoré spomenul Majster, ako budhizmus, ktorý má mnoho spravodlivých Bohov, môžeme ich zobraziť?

Učiteľ: Mnoho z nich môžete zobraziť. Povedzme to takto, Bohovia spomínaní v budhizme a všetci tí Budhovia a Bódhisattvy spomínané v budhizme, o ktorých ľudia môžu vedieť, je v poriadku ich zobraziť. Lao-c’, Taovia, Jehova, Ježiš, Panna Mária, nie je problém ich namaľovať. Ale čo sa týka učeníkov Dafa, ktorí sú v procese potvrdzovania Fa, zobrazovanie Bohov, ktorí nemajú nič do činenia s Dafa, nemá vôbec žiaden význam. Čo sa týka toho, čo by ste mali zobraziť a ako by ste to mali zobraziť, nemusím o tom príliš veľa hovoriť.

 

Otázka: Mám ďalšiu otázku a týka sa niektorých klasických diel, ktoré boli zanechané z obdobia renesancie, ako napríklad Posledná večera atď. Myslím, že tento druh diel sú obrovské projekty a ja by som bol rád, aby sme tiež zanechali nejaké naozaj dobré diela, ale nie v rovnakom formáte ako ich, pretože naše budú odrážať Falun Dafa. Ale ich povaha je rovnaká. Najprv musí byť dobrý nápad, potom musíte mať zručnosť a čas a je mnoho iných predpokladov, takže sa mi zdá, že aby sme spravili projekt takého druhu dobre, musíme tomu venovať mnoho úsilia.

Učiteľ: Rozmýšľate skutočne vo veľkom meradle. Neznepokojujte sa a choďte na to pomaly, dokážete vytvoriť veci založené na vašich existujúcich schopnostiach. Začínate a keď tú schopnosť máte, potom to jednoducho spravte; ako to nemôžete spraviť, ľudia po vás to určite spravia. Ľudstvo určite vytvorí niečo nádherného pre Dafa, pretože Dafa priniesol ľudstvu tak mnoho požehnania! (Potlesk)

 

Otázka: Majster, myslím, že obrazy Budhov na čínskych obrazoch sú veľmi vyzdobené a sú namaľované veľmi nádherne, ale čo sa maľuje dnes je veľmi jednoduché a nemyslím si, že to vyzerá dobre.

Učiteľ: To, na čo sa ľudia zameriavajú, je odlišné a to je to, čo sa deje tu na tomto ľudskom mieste. V rôznych časových obdobiach a pre rôznych ľudí budú Budhovia ukazovať odev rôznych časových období. Na začiatku môjho šírenia Fa, keď ma prišlo vyhľadať mnoho Bódhisattiev, neverili by ste, čo mali oblečené. Viete ako si počas kultúrnej revolúcie čínske dievčatá najradšej obliekali tie trávovo zelené vojenské uniformy, (všetci sa smejú) takže ony prišli a mali oblečené trávovo zelené vojenské uniformy. Chcem povedať, že Budhovia zobrazia veci na základe predstáv ľudí vo svete v rôznych časových obdobiach. V skutočnosti, naozajstná podoba Budhu je tá so žltou kašajou a modrými kučeravými vlasmi. Samozrejme, to ako boli vytvárané sochy a maľované obrazy v dávnych časoch, sa do určitej miery líši od toho, ako sú robené dnes. Vtedy boli obrazy Budhov, ktoré maľovali, oslnivo ozdobené, boli pastvou pre oči. To bolo tiež zobrazenie založené na predstavách ľudí v tom čase. Samozrejme, keď niekto naozaj vidí pravdivý obraz Budhu, bude tiež vidieť Budhovo kráľovstvo a žiaru Budhovho tela – je to neuveriteľne nádherný prejav. Bohovia vedome menia to, ako sa javia ľuďom.

 

Otázka: Teraz sú naše obrazy dosť bez ozdôb.

Učiteľ: Budhovia a Bódhisattvy, ktoré boli namaľované v dynastii Tang, mali mnoho ozdôb. Ak chcete maľovať tak, ako maľovali obrazy počas dynastie Tang, je to tiež v poriadku.

 

Otázka: Strávil som pol roka v Louvri. Keď nám sprievodca predstavoval obraz „Mony Lízy,“ počul som, ako hovoril o Bohoch v minulosti. Povedal, že Mona Líza predstavovala obraz Bohov v minulosti a že Bohovia nemajú na sebe žiadne ozdoby. Ale práve som počul, ako o tom Majster hovoril, takže tomu nerozumiem.

Učiteľ: To, čo je zobrazené na obraze, je ľudská bytosť, nie Boh a nie je to také majstrovské dielo, ako hovoria ľudia, tiene na obraze nie sú vôbec dobré.

 

Otázka: Turistický sprievodca povedal, že predstavuje aristokratov z minulosti, tých aristokratov, ktorí nemali oblečené žiadne ozdoby.

Učiteľ: Všetko to povedali ľudské bytosti a slová turistického sprievodcu nie sú spoľahlivé. Mnoho Bohov v nebesiach nosí náušnice. Bohyne na nebesiach nosia ozdoby ako náušnice a tie sú rovnako nástrojmi Fa. Zdá sa, že čo sa týka Bohov s podobou západných ľudí, Bohyne nosia na tele veľmi málo ozdôb. Zdá sa, že Bódhisattvy nosia relatívne viac ozdôb a Bohovia väčšinou majú náhrdelníky. Bódhisattvy majú dlhé šnúry koráľ, naozaj dlhé.

 

Otázka: Majster, čo to znamená, keď nebeské devy rozhadzujú kvety? Dodnes to stále neviem.

Učiteľ: Rozhadzujú kvety len vtedy, keď je na zemi niekto, kto zachraňuje ľudí, kto vyučuje Tao alebo niekto, kto robí obrovské dobré dielo. Mnoho študentov videlo, že vždy keď Majster vyučuje Fa, rozhadzujú kvety. (Potlesk) Povzbudzujú vnímajúce bytosti, rozhadzujú pre vás kvety.

 

Otázka: (preložená otázka) Nevidím často Bohov z iných dimenzií a nemôžem ich vidieť veľmi jasne. Ako budem vedieť, či to, čo kreslím, je presné? Toto je veľký problém. Čo musím nakresliť, keď zobrazujem Bohov?

Učiteľ: Väčšinou, ak poznáte približný druh odevu a približný obraz, potom je to východiskový bod. Je mnoho učeníkov Dafa okolo vás, ktorí videli rôzne scény a môžete počúvať, ako o tom rozprávajú. Ako kreslíte, budete prirodzene poznať usporiadanie kresby a to, čo namaľovať.

 

Otázka: Rád by som sa spýtal, ohľadom obrazov maľovaných deťmi, pretože deti sú najčistejšie a najnevinnejšie a nepoznajú žiadne techniky, keď ich maľujú ony, je ten spôsob vyjadrenia veľmi odlišný od toho, čo chceme my; čo je lepšie z hľadiska techniky?

Učiteľ: Áno, maliar je maliar a dieťa je dieťa a dieťa sa nevyrovná maliarovi. Keď dieťa rado kreslí, je to začiatok smerovania sa k maliarstvu, ale neznamená to, že je maliarom. Ak niekto nevie dobre maľovať, bude vždy považovaný za neschopného maľovať, stále tu bude rozdiel medzi schopnosťou maľovať a neschopnosťou maľovať, takže deti musia dobre študovať a činiť sa dobre v tom, čo študujú. Dokonca druhy obrazov, ktoré dospelí maľujú pre deti dnes, sa objavili iba potom, ako vznikli modernisti. Obrázkové knihy boli kreslené aj pre deti v minulosti, ale tie obrázkové knihy v minulosti boli realizované tradičnými technikami.

 

Otázka: Takže ak malé deti chcú maľovať veci Dafa a maľujú ich priamo, je to problém? Alebo majú získať odbornú výchovu a mať technické zručnosti predtým ako môžu zobrazovať tieto veci?

Učiteľ: Deti môžu cvičiť kreslenie a cvičenie kreslenia nemožno považovať za úspešné práce, ale to, čo spravia deti ako domácu úlohu v umeleckej triede školy, môže byť ukazované a posudzované na tej škole. Študenti na školách Minghui by samozrejme mali študovať Fa a umelecké triedy by určite mali zahŕňať kreslenie vecí o Dafa a praktizujúcich, ale to je len štúdium a domáca úloha. Ale dúfam, že všetky umelecké triedy školy budú formálne podporovať základy pre študentov. V skutočnosti, nie je maľovanie Bohov bez zručnosti pošpinením obrazu Bohov? Dokonca i keď je úmysel dobrý, z inej perspektívy, Bohov nemožno kresliť alebo maľovať ľubovoľne, nie? Ak neviete ako kresliť či maľovať, ako môžete odzrkadliť božské slávnostné, nádherné a spravodlivé kvality? Samozrejme, kreslenie a maľovanie praktizujúcich je výnimkou.

Na školách Minghui, ak študenti samotní chcú cvičiť kreslenie, potom je to v poriadku a školy môžu ukazovať a sami posudzovať tie, ktoré sú spravené dobre. Ale myslím si, že diela na skutočne vysokej úrovni vyžadujú, aby bol človek zručný a najmä na výstavách musíme demonštrovať tradičný, profesionálny štandard.

 

Otázka: Keď maľujem scény, ktoré ukazujú učeníkov Dafa a Majstra počas nápravy Fa, maľujem Budhov, Taov a Bohov v iných dimenziách. Keďže žiaden z Bohov v starom vesmíre sa nezúčastnil nápravy Fa, môžem to chápať tak, že toto je druh prejavu tiel učeníkov Dafa v rôznych dimenziách zúčastňujúcich sa na náprave Fa v rôznych dimenziách?

Učiteľ: Nie je to tak, že žiaden z Bohov sa nezúčastnil. Väčšina Bohov vo vesmíre sa nezúčastňuje, ale je tú nejaká časť – čo nie sú staré sily – ktorá koná úplne podľa požiadaviek Majstra a hrá pozitívnu úlohu a sú tu nebeskí vojaci a nebeskí generáli, ktorí ochraňujú Fa. Nie je to tak, že žiadni Bohovia sa nezúčastňujú – niektorí zo spravodlivých Bohov sa zúčastňujú. Môžete sa dať do toho a nakresliť ich. Učeníci Dafa môžu zmobilizovať nadprirodzené schopnosti a gong, keď majú spravodlivé myšlienky, ale je pre nich ťažké zmobilizovať ich božskú stránku, ktorá dovŕšila kultiváciu.

 

Otázka: Keď sa učeník Dafa zúčastňuje v náprave Fa v iných dimenziách, má tiež podobu Budhu, Tao alebo Boha. Má rovnakú podobu ako iní Budhovia, Taovia a Bohovia?

Učiteľ: Áno, podoba je taká. Učeníci Dafa môžu potvrdzovať Fa len medzi svetskými ľuďmi a na tej druhej strane sa v podstate nehýbu; ale pri vysielaní spravodlivých myšlienok je možné zmobilizovať schopnosti na tej druhej strane. Potvrdzovanie Fa je z veľkej väčšiny robené hlavným telom tu, avšak keď sú spravodlivé myšlienky silné, je možné zmobilizovať energiu a nástroje Fa a nadprirodzené schopnosti – takto to vo všeobecnosti funguje.

 

Otázka: Takže tam je to teda obmedzené na jednoduché sedenie?

Učiteľ: Je to preto, že nemá dovolené sa samovoľne pohybovať, keď hlavné telo nie je prítomné. Je to preto, že sa bude pohybovať spolu s hlavným telom potom, ako hlavné telo dovŕši kultiváciu. Ak sa tam pohybuje bez hlavného tela, nie je to rovnocenné k tomu, že tá časť je nezávislá? Nestala sa potom druhou bytosťou? Ak by prevzala vaše miesto alebo sa otočila, aby prevzala vedenie, môže to byť dovolené? Potom všetko, čo ste kultivovali, by ste už neboli vy a to by nebolo dobre, takže sa vyžaduje, že potom čo hlavné telo všetko dovŕši, sú spojené do jedného tela. Dovoľte mi to povedať takto, ak sa vaša ruka začne pohybovať sama od seba a nemôžete ju ovládať, je potom stále ešte vami? (všetci sa smejú)

 

Otázka: Ak sa nič na druhej strane nehýbe, ako sa robia veci?

Učiteľ: Tí, ktorí v skutočnosti robia veci ste vlastne vy, ktorí potvrdzujete Fa v ľudskom svete, ste to naozaj vy, čo vysielate spravodlivé myšlienky tu, vy vysvetľujúci pravdu a zachraňujúci ľudí vo svete. Ak sú spravodlivé myšlienky silné, môžu zmobilizovať vašu energiu a na rôznych úrovniach sú rôzne úrovne energie, nástroje Fa a gong a čím sú spravodlivé myšlienky silnejšie, tým silnejšie sú zmobilizované schopnosti. Sú nejakí študenti, ktorých pomocná duša môže opustiť schránku, opustiť telo a môže hrať úlohu v náprave Fa. Ak ste schopní nechať pomocnú dušu opustiť schránku, pochádza to z toho, že ste schopní ovládať tú časť božského tela, ktorá dovŕšila kultiváciu.

 

Otázka: Je mnoho Budhov, Taov a Bohov na budhistických obrazoch. Môžeme ich použiť ako oporu?

Učiteľ: Áno, môžete.

 

Otázka: Pretože kaligrafia kurzívového štýlu je zdeformovaná, znamená to, že musíme používať písmo normálneho štýlu alebo písmo oficiálneho štýlu, keď píšeme slová, básne alebo nápisy do našich obrazov?

Učiteľ: Kurzívové štýly kaligrafie sa píšu v stave, keď sa človek oddá svojej negatívnej stránke a keď ho ovládajú jeho predstavy. Myslím si, že je dobré písať úhľadne a jasne. Pretože znaky boli ľuďom odovzdávané Bohmi, ak to robíte takto, je to rešpektovanie Bohov. Môžem vás len naučiť princípy Fa. Môžete povedať, „Mne sa páčia práve kurzívové štýly a to, čo som cvičil, sú kurzívové štýly.“ V súčasnosti sa nezaoberám žiadnou z vecí bežných ľudí, ale čo sa týka učeníkov Dafa, musia byť spravodliví.

 

Otázka: Majster, môžete prosím pohovoriť o tom, čo si myslíte o nástenných maľbách v jaskyniach Dunhuang?

Učiteľ: V dávnej minulosti tam existoval veľký chrám. Budova bola zničená vojnou a rokmi zanedbávania. Nástenné maľby v Dunhuang boli namaľované jedna po druhej približne v čase dynastie Tang. Niektoré z nich zobrazujú scény z nebies. Pretože boli namaľované keď budhizmus prekvital a mnoho ľudí verilo v Budhov a verilo v náboženstvá, mnoho ľudí videlo scény Budhov a Bohov a ľudia ich zobrazili. Ale pretože boli ovplyvnené nezrelými maliarskymi zručnosťami východu, ich diela nie sú také vypracované alebo presné ako západné umenie z hľadiska vizuálnej perspektívy a stavby tela. Napriek tomu, fakt, že títo ľudia mali také zručnosti pred jedným až dvoma tisícmi rokov, dovolilo budhizmu a umeniu v Číne zobraziť nádheru tej dávnej kultúry.

 

Otázka: Majster, rád by som sa spýtal na iné dávne civilizácie, napríklad Egyptskú kultúru a kultúru Májov v Južnej Amerike. Ich Bohovia sa zdajú byť veľmi odlišní od Budhov, Taov a Bohov, ktorých poznáme my. Naozaj v minulosti existovali?

Učiteľ:  Tie civilizácie existovali. Bohovia, v ktorých verili tí ľudia, boli iní Bohovia a mnohí z nich boli spravodliví Bohovia.

 

Otázka: Majster, čo sa týka nadprirodzených zvierat východu a Bohov na východe, keď hovoríme na vysokej úrovni, aké nástroje Fa majú?

Učiteľ: Ojój, je to akoby ste sa ma pýtali, koľko častíc je vo vesmíre. Je ich tak veľmi mnoho. Každý Boh má nástroj Fa a nielen jeden. Nástroje Fa tých, ktorí idú nahor pomocou kultivácie sú sformované počas ich kultivačného procesu. Misky, ruženec a drevené zvončeky, ktoré budhistickí mnísi často používajú, metličky z konského chvosta a meče taoistov atď., všetky tieto veci sa môžu stať nástrojmi Fa, keď sa človek kultivuje. Keď mních preberá korále v ruženci jednu za druhou, kým recituje meno Budhu každý deň, energia v jeho rukách stúpa ako stúpa jeho úroveň a ako postupne medzi nimi preberá, energia v nich sa stane dosť plnou a dokonca pôvodná povaha koráľov sa zmení. Keď neskôr uspeje v kultivácii, každý koráľ sa stane nástrojom Fa a celá šnúra spolu vytvorí ďalší nástroj Fa. U tých, ktorí dosiahnu vysokú úroveň, je v každom korále akoby svet a má v sebe všetko. Všemožné veci sa môžu stať nástrojmi Fa. Keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa, ak píšete články, ktoré potvrdzujú Dafa, potom dokonca aj to pero, ktoré každý deň používate, získalo zásluhy a cnosť a možno sa dokonca vaše pero stane nástrojom Fa v budúcnosti. Akonáhle niečo používané praktizujúcim získalo zásluhy a cnosť, môže sa to stať nástrojom Fa a to zahŕňa štetce, perá a ceruzky, ktoré ste používali, keď ste potvrdzovali Fa.

 

Otázka: Majster, mám otázku ohľadom sôch. Grécke a rímske sochy sa zdajú byť veľmi presné. Ale keď sa pozrieme späť na sochy Budhov z dynastie Tang v Číne, zdá sa mi, že hoci nie sú také presné, môžu sa dosť dotknúť ľudí. Takže si nemyslím, že proporcie ovplyvňujú obdiv ľudí k Bohom.

Učiteľ: To je pravda. Sochy Budhov a Bohov majú v sebe telá Zákona Budhov a Bohov, takže sú samozrejme odlišné od bežných sôch a takto sa môžu dotknúť ľudí. To je presne to, o čom som hovoril pred chvíľou. Čínski ľudia venujú zvláštnu pozornosť vyjadreniu myšlienky alebo ducha niečoho, pričom západniari sa zameriavajú na presné vyjadrenie toho, čo je na povrchu. Toto sú dva rôzne prístupy a oba sa môžu dotknúť ľudí. Bohovia vo východných obrazoch a kresbách môžu nadchnúť ľudí, pretože toto sú zobrazenia Bohov – nenadchli by ich, ak by na nich boli bežní ľudia. Bohovia na západných obrazoch môžu rovnako vzbudiť pocit obdivu. Ale ak západné obrazy zobrazujú bežných ľudí, nedotknú sa ľudí. Ak by zručnosti a techniky v čínskych obrazoch, kresbách a sochách boli také rozvinuté a presné ako tie na západe, nepohli by človekom viac a neboli by živšie? Nemôžete považovať nezrelé a nedokonalé výtvarné dielo za dobré vďaka vplyvu, ktorý má Boh. To, že je výtvarné dielo dokonalé a navyše má prítomnosť Boha, to je to, čo ho robí posvätným.

 

Otázka: Mali by sme sa učiť z ich techník?

Učiteľ: To, o čom hovorím, nie sú len techniky. Hovorím, že by ste mali maľovať alebo kresliť tradičným a spravodlivým spôsobom a pokúsiť sa čo najviac zdokonaliť vaše umenie. Týmto spôsobom sa sami zlepšujete a ste zároveň úctiví voči Bohom.

 

Otázka: (Preložená otázka) Rád by som sa spýtal: používam počítač na robenie dizajnu a často robím zábery zblízka. Napríklad, mohol by som spraviť záber zblízka učeníka Dafa alebo bežného človeka. Zaujímalo by ma, či môžem používať zábery tváre človeka zblízka atď. v mojom dizajne. Nie som si istý, či je to primerané a aký je štandard.

Učiteľ: Áno, môžete. Okrem záberov zblízka, môžete použiť celého človeka ako model. Ale musíte mať správny estetický štandard, namiesto toho, aby ste nasledovali to, čo sa vám páči, na základe ľudských myšlienok.

 

Otázka: Učiteľ, umelecké zručnosti študentov v Číne sú lepšie ako naše. Inými slovami, boli lepšie vyškolení. Môžu prispieť nejakými vecami? Mám na mysli to, že naši študenti v Číne majú veľké množstvo výtvarných diel, ktoré sú lepšie ako naše.

Učiteľ: V súčasnosti nepočítajme so študentmi v Číne. Momentálne máme na túto prácu len učeníkov Dafa v krajinách mimo Číny, ktorí sú profesionálmi v tejto oblasti práce. Samozrejme, nebol by problém nájsť hoci tisíc učeníkov Dafa v Číne, ktorí sú vynikajúcimi maliarmi. Ale deje sa tam práve teraz skazené a zlé prenasledovanie.

 

Otázka: Rád by som sa spýtal, akú súvislosť majú filmy, televízne programy, kresby a maľby s tradičnými kresbami a maľbami?

Učiteľ: Nič nie je bez vplyvu trendu svojho času. Preto je vzhľad postáv v mnohých kreslených filmoch vlastne, podľa môjho názoru, dosť škaredý. Niektoré znázornenia toho, čo je dobré, nie sú dobré a ich podoby sú v skutočnosti veľmi zlé. Dnes vám hovorím, aby ste sa vrátili na cestu ľudských bytostí s náležitými myšlienkami, s dobrotou a použitím tradičných a spravodlivých prístupov. Pritom ako razia cestu pre ľudí v budúcnosti, učeníci Dafa musia najprv znova nájsť svoje spravodlivé myšlienky ohľadom umenia.

 

Otázka: Majster, rád by som sa spýtal, aký má vzťah vytváranie umeleckého diela ku komponovaniu hudby.

Učiteľ: V oboch prípadoch musíte vytvárať dielo so spravodlivými myšlienkami. Dnes, predtým, som hovoril s tými, ktorí sú zapojení do písania hudby. Práve som s nimi dohovoril, takže o tom tu nebudem hovoriť. Hovoril som s nimi tiež niekoľko hodín.

 

Otázka: Učiteľ, hovorili ste o súcite, ale ja nechcem zobraziť veľkú scénu.

Učiteľ: Zobrazenie malej témy je tiež veľmi dobré. Obe sú v poriadku. Ak chcete zobraziť veľmi malú vec a nechcete zobraziť veľkú scénu, budete jednoducho chcieť zobraziť malú scénu, a to tiež pôjde.

 

Otázka: Majster, ako vyzerá Osem skupín nebeských ochrancov Zákona?

Učiteľ: Osem skupín nebeských ochrancov Zákona spomínal Šákjamuni. V skutočnosti hovoril o ôsmich druhoch vnímajúcich bytostí – ôsmich druhoch bytostí, životov. To, čo som usporiadal pre vás, sú nebeskí vojaci a nebeskí generáli, aby boli vašimi ochrancami Zákona a sú tam tiež draci – tieto dve skupiny. Samozrejme, niekoľko učeníkov Dafa má tiež ochrancov Zákona, ktorí spadajú do neobyčajných kategórií. Ochrancovia Zákona tých druhých skupín nemôžu byť presne popísaní, pretože všetky tie vnímajúce bytosti v tých niekoľkých iných skupinách prechádzajú nápravou Fa. To, či zostanú a to, či môžu prejsť, uvidíme po náprave Fa.

 

Učiteľ: Vy ste zdvihli svoju ruku už niekoľko krát.

Otázka: Chcel som len povedať, že Dafa má mnoho tém, ktoré môžeme kresliť. Po tých niekoľkých rokoch, Dafa otriasol nebesami a zemou.

Učiteľ: Áno, je to tak.

 

Otázka: Som veľmi rád a zdá sa mi, že je mnoho námetov v našom Dafa, ktoré naozaj pohnú človekom a sú chvályhodné. Ako učeníci Dafa a umelci máme túto zodpovednosť a musíme naplniť to, čo by sme mali spraviť. Ale samozrejme, keď skutočne maľujeme alebo kreslíme, čelíme hneď niekoľkým výzvam. Dnes, potom ako Majster osobne veci vysvetlil, zdá sa nám, že máme smer pre mnohé veci. Rád by som nadniesol špecifickú vec, to jest, dúfam, že organizátori našej výstavy výtvarného umenia spravia určitú všeobecnú koordináciu z hľadiska hlavných námetov. Je to preto, že máme v mysliach mnoho námetov, ktoré musíme nakresliť alebo namaľovať a ktoré sú dosť dôležité.

Učiteľ: Koordinácia, ktorú ste spomenuli, je veľmi dôležitá. Keď niektorí z vás otvorili svoje myslenie, pustite sa do toho a spravte nejaké hrubé náčrty, a potom tí z vás, ktorí majú schopnosť maľovať alebo kresliť, môžu na nich jednoducho pracovať namiesto toho, aby ste museli uvažovať o svojom vlastnom diele. Ak to budete tak robiť, bude to tiež veľmi dobré.

 

Otázka: Niektorí z našich učeníkov Dafa majú veľmi dobré náčrty a veľmi dobré nápady, ale nemajú veľmi dobré zručnosti. Takže ako pri robení vecí na našich rádiostaniciach a televíznych staniciach, ktoré boli založené učeníkmi Dafa, môžeme zdieľať naše informácie, materiály, náčrty a techniky. Musíme najmä zabezpečiť kvalitu našich hlavných námetov, pretože na tejto prvej výstave našich učeníkov Dafa by sme mali ukázať úroveň, ktorá skutočne zodpovedá nám, učeníkom Dafa. Takže si myslím, že veľké aj malé diela sú dobré. Ale je trošku ťažké vystavovať niečo, čo je príliš veľké. Napríklad, povedzme, že mám veľmi dobré nápady a myslím si, že môžem dosiahnuť určitú technickú úroveň, ale zdá sa mi, že nevidím mnoho vecí alebo neviem, ako ich nakresliť alebo namaľovať, takže sa môžeme navzájom dopĺňať.

Učiteľ:  Áno, tak by ste to mali robiť. Môžete mať dvoch ľudí zodpovedných za prinášanie myšlienok, a potom ktokoľvek, kto je schopný maľovať alebo kresliť, sa do toho môže pustiť a pracovať na nich. Takto znížite čas, ktorý je potrebný na to, aby ste vymysleli svoje umelecké diela. Musíte mať len základný, veľmi hrubý a všeobecný náčrt, a pretože všetci máte zručnosti a schopnosti, budete schopní s tým pokročiť. Myslím si, že táto myšlienka je veľmi konštruktívna.

Myslím, že to je všetko, čo poviem. To, čo zostáva, sú špecifickejšie veci a tieto veci dokážete zvládnuť dobre a určiť, ako vytvoriť cestu učeníkov Dafa, pretože všetko, čo dnes robíte, je mimoriadne kritické. Ak to spravíte dobre, ľudstvo to bude napodobňovať; ako to nespravíte dobre, ľudstvo to bude napodobňovať tiež. Takže učeníci Dafa sa musia činiť dobre. Tie vaše umelecké diela, ktoré nie sú dobré alebo nie sú spravodlivé, nemožno predvádzať na verejnosti, pretože to ovplyvní ľudstvo. Takže by ste ich mali robiť nielen tradičným a spravodlivým spôsobom, ale mali by ste tiež znázorniť dobrotu, súcit a velebiť v nich Dafa a Bohov. Súčasne musíte tiež predviesť vysokú úroveň kvality čo sa týka zručnosti a preukázať tradičný, spravodlivý štandard. (Potlesk)

 

 


Linka na DOC súbor