Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v New Yorku na Veľkú noc 2004

(Li Chung-č’, 11. apríla 2004)

 

Zdravím vás! (Publikum: Vitajte Majster! Potlesk)

Máme tu veľkú udalosť. (Potlesk) Na túto Fa konferenciu prišli mnohí ľudia, zdá sa, že okolo štyroch tisíc. (Majster sa smeje) Keď sa pozerám na súčasnú situáciu, povedal by som, že čo sa týka celkového stavu nápravy Zákona, učeníci Dafa sa v Troch ríšach činili mimoriadne dobre a hrali rozhodujúcu úlohu. Majster vám za to všetkým ďakuje. (Srdečný potlesk)

Počas týchto niekoľkých rokov sme boli pod ťažkým prenasledovaním. Náprava Zákona je svojou povahou vážna vec, ktorá ovplyvňuje všetky živé veci. Kozmické telo je nekonečne obrovské a počet bytostí je nezmerný – taký veľký, že sú nespočetné. Dokonca aj na drobnej častici sú nemerateľné, nespočetné bytosti. Potom, koľko bytostí má obrovské kozmické telo? Náprava Zákona má dopad na niečo také obrovské, ale staré sily spolu s nimi využívanými bytosťami nízkej úrovne zasahujú do nápravy Zákona, sú pripútané k tomu, čo chcú a používajú všetky možné prostriedky, aby sa pokúsili riadiť nápravu Zákona. Ten hriech je obrovský. V skutočnosti je mi jasné, že staré sily a tie posledné staré bytosti chcú v podstate použiť túto nápravu Zákona, aby odstránili a vyradili tie bytosti, ktoré nechcú ponechať, a preto nechávajú niektoré bytosti zasahovať do nápravy Zákona. Dokonca aj drobné narušenie alebo kúsok neúcty k Dafa starými silami alebo bytosťou, ktorá nie je schopná vidieť Dafa správnym spôsobom – a nikto z nich nie je mimo tohto – bude znamenať, že nemôže ostať. V konečnom dôsledku chcú tie staré faktory vysokých úrovní odstrániť obrovský počet bytostí, ktoré nechcú, a preto nechali obrovskému počtu bytostí voľnú ruku a viedli ich k tomu, aby robili veci, ktoré zasahujú do nápravy Zákona. Na najzákladnejšej úrovni vedia, že bytosť na žiadnej úrovni nemôže poškodiť nápravu Zákona. Zatiaľ čo ja riadim základné veci, tie posledné bytosti vo svojich ríšach dozerajú na bezpečnosť tejto záležitosti kvôli ochrane seba a počet bytostí, ktoré chcú vyradiť, je vyložene obrovský.

Už veľmi skoro som si počas nápravy Zákona niečo uvedomil: Nech chcem odpratať akúkoľvek skupinu bytostí na akejkoľvek úrovni, netreba k tomu veľa hovoriť alebo robiť – jedna myšlienka všetko rozloží a je to mimoriadne rýchle. Avšak je mimoriadne ťažké v náprave Zákona zachovať určité bytosti, veľmi, veľmi ťažké; bytosti, ktoré zasahovali do nápravy Zákona, nie sú teraz spôsobilé, aby ostali, pretože zasahovali do nápravy Zákona. Takže v náprave Zákona, len čo sa bytosť zúčastní a má účinok zasahovania, ktoré ja neuznávam, je v strašnom nebezpečenstve. To hovorím od základu. Počas tohto procesu, vo všetkých ríšach a na všetkých úrovniach konajú bytosti, ktoré ovplyvňujú nápravu Zákona, svojimi špecifickými spôsobmi a sú odlišné svojimi úrovňami a ríšami; tým, že sú v ríšach, v ktorých sú, majú odlišné porozumenia nápravy Zákona. Preto sa chaos, ktorý vyplýva z rôznych pochopení nápravy Zákona na obrovskom počte úrovní a obrovským počtom bytostí plne odrazil v činoch veľkého množstva zdegenerovaných bytostí v poslednej etape zákona starého Fa vytvárania-trvania-degenerácie-zničenia.

Čo teda znamená „nezmerný počet bytostí“? Premýšľajte o tomto: Dokonca aj v každej etnickej skupine alebo krajine na tejto drobnej Zemi, nech sa čokoľvek stane, mnoho ľudí bude za to a mnoho ľudí bude proti tomu a ľudia k tomu budú mať všakovaké postoje. Potom, čo sa týka vesmíru – takéhoto gigantického kozmického tela – a nápravy Zákona – takejto dôležitej veci – a za situácie, keď si bytosti neuvedomujú, v akom nebezpečenstve je obrovská nebeská klenba a akej hrozbe čelia všetky bytosti, a keď náprava Zákona zahŕňa životne dôležité záujmy všetkých bytostí, dokážete si predstaviť, ako rôzne budú bytosti reagovať a aké je to všetko komplikované. Mnohí žiaci si mysleli: „Čo sa týka potvrdzovania Zákona, keby som mohol vidieť, čo sa deje v iných dimenziách, mohol by som sa činiť lepšie.“ Ale pravdou je, že v zopár prípadoch, keď majú ľudia svoje tretie oko otvorené a môžu vidieť tie veci, sú náchylnejší k zasahovaniu. U zopár ľudí ich pripútanosti spôsobili, že to, čo videli, zasahovalo do ich kultivácie a potvrdzovania Zákona. Preto si myslím, že počas tohto obdobia je najlepšie zabezpečiť si veľa študovania Zákona. Ak každý učeník Dafa dokáže všetko zhodnotiť na základe Zákona, budete postupovať spravodlivejším spôsobom, a potom sa naši žiaci nestretnú s problémami, bez ohľadu na to, či môžu vidieť [iné dimenzie] alebo nie. Pretože keď je tu Zákon, môžete jednoducho postupovať podľa požiadaviek Zákona. Bez ohľadu na to, v akých stavoch sú iné bytosti, žiadne z ich rozličných, stále sa meniacich a zložitých prejavov nemôžu zasahovať do učeníka Dafa.

Takže sledujúc súčasnú situáciu, celý mocný prúd nápravy Zákona sa dostáva bližšie a bližšie k najkrajnejšiemu povrchu a bližšie a bližšie k tomu, čo je najvyššie, konečné, najväčšie a najcentrálnejšie. Povedal som, že mnohé proroctvá nie sú presné v ich popise poslednej fázy; boli dosť presné počas doterajšej cesty, ale smerom ku koncu už nesedia. Dôvodom je, že aj keď je náš kozmický systém neporovnateľne obrovský, koncept veľkého množstva kozmických tiel  spolu s nespočítateľným počtom bytostí, o ktorom som hovoril, všetko to je v rámci tohto systému. A toto prenasledovanie, ktoré zostavili sily vytvorené starými bytosťami, aby „skúšali“ učeníkov Dafa, spolu so špecifickými dôvodmi, kvôli ktorým vznikli staré sily, samotná náprava Zákona, bytosti, ktoré treba spasiť a tak ďalej, všetko to je v rámci tejto oblasti. Avšak tento náš obrovský vesmír, nech je akokoľvek veľký, nie je jedinou vecou, ktorá vo vesmíre existuje; sú aj faktory mimo tohto vesmíru a všetky tieto faktory súvisia so základnou záležitosťou toho, či tento vesmír môže existovať alebo nie. Tieto faktory sú ešte mikroskopickejšie a všetky zmeny boli spôsobené tým, že náprava Zákona sa dotkla týchto faktorov.

Inými slovami, je to otázka toho, či tento vesmír môže nezávisle existovať, potom čo skončím s nápravou Zákona. Aby som uviedol analógiu, ak držíte loptu vo vzduchu, len čo ju pustíte, spadne, a len čo pustíte balón, odletí preč. Tieto analógie nie sú úplne presné, je to len kvôli tomu, aby ste si vytvorili nejakú predstavu; v skutočnosti to nie je celkom tak. Na faktoroch mimo vesmíru bolo tiež treba pracovať, avšak nech je to akokoľvek, vykonanie tých vecí počas nápravy Zákona už nie je problémom. Tie faktory nie sú v rámci gigantického kozmického tela tohto nášho kozmického systému. Všetko, čo sa malo spraviť počas nápravy Zákona, ako aj usporiadania starých síl a toto zahŕňa to, ako budú všetky bytosti konať, je v tomto rozsahu. Mimo tohto rozsahu už tieto problémy neexistujú. Avšak ich existencia spôsobila separáciu v mikrokozme a táto separácia udržuje posledný, najpovrchnejší ľudský svet oddelený. Práve teraz je už náprava Zákona v procese riešenia týchto problémov. Potom čo tieto problémy budú vyriešené, všetko bude v podstate rozriešené. V poslednej prednáške Zákona som povedal, že tento vesmír bol už v skutočnosti dovŕšený a myslel som tým toto.

Hoci už prešli viac ako štyri roky, prenasledovanie neskončilo, a to preto, že treba ešte rozriešiť posledné príčiny. Avšak celková situácia podstúpila obrovské zmeny. Ako ste videli, zlých činiteľov je už veľmi, veľmi málo a temných prisluhovačov, ktorých som vás požiadal odstraňovať, tých zlých Bohov, ktorí si našli svoju cestu do Troch ríš, aj tí boli odprataní až do stupňa, že ich ostalo len zopár. Spolu s týmto, mimo Troch ríš sú v procese odstraňovania niektoré bytosti vysokých úrovní, ktoré hrali negatívnu úlohu. Takže veci sa teraz majú tak, že kvôli tomu, že sily, ktoré ovplyvňujú nápravu Zákona, sa zmenšili a všetky rušivé faktory v Troch ríšach boli značne zredukované, ľudia v tomto svete sa stále viac prebúdzajú. A nie sú to len ľudia v tomto svete – všetky bytosti v Troch ríšach sa prebúdzajú a sami nad vecami uvažujú. Stále sú ešte nejakí ľudia, ktorí to majú v hlave trochu zahmlené kvôli zlej propagande, avšak ak sa dobre činíte pri vysvetľovaní vecí, keď objasňujete pravdu, ľudia to okamžite pochopia, keďže zlo ich už neovláda.

Pri procese objasňovania pravdy učeníci Dafa naozaj hrali dôležitú úlohu a odviedli výbornú prácu. Vaše podmienky sú dosť drsné; dokonca aj druhí ľudia vedia, že Falun Gong nemá peniaze. Niektorí učeníci Dafa majú stiesnené podmienky. Avšak aj v takejto situácii musíte brať do úvahy obraz, ktorý vytvárate v spoločnosti a medzi svetskými ľuďmi, pretože učeník Dafa musí byť dobrým človekom nech je kdekoľvek, je tak? Takže v bežnej spoločnosti, v práci, v rodine, alebo pri akýchkoľvek vzájomných kontaktoch by ste mali ľuďom zanechať pozitívny obraz učeníkov Dafa. Vaše zdroje sú obmedzené, a preto je to také namáhavé a ťažké. Ale aj tak musíme dosiahnuť, aby naša cesta nápravy Zákona bola priama a spravodlivá a nemôžeme odbočiť. Ak má byť priama, potom, ako viete, je iba jedna priama cesta a čo i len jeden krok stranou znamená ísť chybne. My nemôžeme odbočiť a to znamená, že naša cesta nie je ani príliš široká ani nie je ľahké po nej kráčať, ako sa zdá. Nemôžete robiť, čo sa vám zapáči, ani nemôžete robiť čokoľvek chcete – ak by to tak bolo, Zákon by nebol spravodlivý. Musíte spraviť svoju cestu potvrdzovania Zákona priamou a spravodlivou. Každý jeden krok, každá jedna vec, vrátane slov a činov učeníkov Dafa a vášho správania sa v každom ohľade v spoločnosti musí byť spravodlivé. Čo sa tohto týka, učeníci Dafa ako celok to v podstate dokázali a obraz učeníkov Dafa, ktorý ukazujú svetu, je dobrý. Teraz v tom členovia spoločnosti majú dosť jasno a vedia, že učeníci Dafa sú všetko dobrí ľudia a nielen dobrí ľudia, ale najlepší ľudia. Skutočnosť, že si to ľudia môžu uvedomiť, je výsledkom obrovských obetí a namáhavého úsilia našich učeníkov Dafa pri potvrdzovaní Zákona; iba vďaka tomuto to ľudia vo svete rozpoznali. Je také obrovské množstvo bytostí, v tomto svete je viac ako 7 miliárd ľudí a v porovnaní s celým svetom sú učeníci Dafa iba kvapkou v oceáne. Takže koľko obetí ste museli priniesť, aby ste to dokázali? Koľko úsilia ste museli vynaložiť? Pozoruhodné, jednoducho pozoruhodné! (Potlesk)

Pretože sa ľudia vo svete prebudili, je teraz toto prenasledovanie, ktoré vytvorilo zlo, stále ťažšie a ťažšie udržovať. Zlé bytosti na tomto svete strácajú prostredie, ktoré potrebujú, aby mohli konať zlo a aj v Číne strácajú prostredie, ktoré potrebujú. Videli ste to a počuli ste o tom a pri práci na objasnenie pravdy ste to veľmi dobre spoznali. Teraz má v Číne mnoho ľudí mimoriadny odpor proti prenasledovaniu. Samozrejme, sú niektorí ľudia, ktorí ešte nevedia pravdu a tie bytosti v tejto situácii čakajú na našich učeníkov Dafa, aby im naďalej prinášali Dobré Správy a pravdu o situácii. Avšak stále budú ľudia, ktorí sú nevyhovujúci. Ak by všetci boli vyhovujúci, potom by nebola náprava Zákona. Ak by všetky bytosti vo vesmíre boli vyhovujúce, potom by tu naozaj nebolo žiadne potvrdzovanie Zákona. Je to presne preto, že nie sú vyhovujúce, že naozaj prejavujú stav a správanie sa bytostí minulého vesmíru počas poslednej etapy tvorenia-trvania-degenerácie-zániku.

Pretože náprava Zákona sa ešte neskončila, hoci sa ľudia prebúdzajú k prenasledovaniu učeníkov Dafa, morálka ľudí vo svete stále rýchlo upadá, a to je mimoriadne desivé. Čím viac sa čas konca naťahuje, keď ide o spasenie bytostí budúcnosti... Pre mňa to nie je ťažké a hoci by ste spadli až do pekla, stále to môžem spraviť, ale či sa to stále ešte oplatí spraviť a či to ešte bude dovolené spraviť, to bude otázne. Zatiaľ čo učeníci Dafa objasňujú pravdu, keď umožnia ľuďom vo svete uvidieť pravdu, bude to mať súčasne do určitej miery účinok zastavenia morálneho úpadku človeka.

Samozrejme, učeníci Dafa a ja neuznávame nič, čo má do činenia so starými silami. Dafa ukoval učeníkov Dafa a učeníci Dafa budú určite ochraňovať Zákon, keď sa kultivujú. Avšak schopnosť učeníkov Dafa potvrdiť Zákon nie je na vydržanie tohto prenasledovania a ešte menej je na objasňovanie pravdy medzi ľuďmi vo svete. Požiadal som učeníkov Dafa o objasňovanie pravdy iba preto, že prenasledovanie sa uskutočnilo a spôsobilo túto situáciu. Aby som to vyjadril jasnejšie, učeníci Dafa neexistujú kvôli objasňovaniu pravdy; robíme to preto, že staré sily spôsobili toto prenasledovanie a nám neostala iná možnosť. Využívame toto prenasledovanie, zatiaľ čo mu vzdorujeme, a objasňovaním pravdy ustanovujeme ešte väčšiu mocnú cnosť pre učeníkov Dafa. Čo do toho učeníci Dafa dali, určite nevyjde navnivoč.

Ako viete, existuje zákon, ktorý je časťou starého aj nového vesmírneho Zákona: Bez ohľadu na to, koľko ťažkostí bytosť vydrží alebo aké požehnanie dostane v akejkoľvek dimenzii vesmíru alebo v akomkoľvek prostredí, bude tam vyrovnanie – buď odmena za dobro, alebo trest za zlo, a to je absolútne isté. A tak, keď učeníci Dafa spravili tak mnoho pre bytosti, žiadne z ich obrovských obetí, zatiaľ čo boli bezdôvodne prenasledovaní, neboli pretrpené zbytočne, to je isté. Takže to, čo očakáva učeníkov Dafa v budúcnosti, je určite to najúžasnejšie. (Potlesk) Nech je koľkokoľvek bytostí, ktoré činia zlo, utrpenie a prenasledovanie, ktoré uvalili na učeníkov Dafa – bez ohľadu na to, aký bol motív alebo prostriedky – prinesie tým bytostiam najťažšie a najhroznejšie dôsledky, a to kvôli prenasledovaniu, ktoré robili. Takéto vyrovnanie je odplatou, ktorú dostanú za spáchanie najväčšieho hriechu – zasahovania do nápravy Zákona – to, čo je pre nich pripravené sú najhroznejšie veci. Učeníci Dafa, na druhej strane, hoci vydržali všetky druhy zasahovania a prenasledovania, to, čo tým učeníci Dafa získali, je najvýznamnejšia, najúžasnejšia a najvyššia mocná cnosť, ktorá bude trvať na veky vekov. (Potlesk)

Cesta nápravy Zákona nebude dlho pokračovať, nebude to stále takto. Takže tí učeníci Dafa, ktorí sa počas tohto časového obdobia cez to dostali, dokázali sa činiť veľmi dobre a dokázali kráčať svojou vlastnou cestou napriek všetkým druhom zasahovania, tí všetci si ustanovili svoju vlastnú mocnú cnosť. Každý opravdivý učeník Dafa spravil to, čo mal spraviť a ustanovil si všetko, čo je najlepšie pre bytosť v budúcnosti. Keď sme dosiahli toľkoto, môžem si byť istý a nemusím sa už viac znepokojovať, či sa cez to dokážete dostať. (Potlesk) Prax ukázala, že ste cez to prešli. V budúcnosti, keď sa obzriete späť, uvidíte, že táto cesta bola skvelá a sľubná, veľkolepá a že nič také ešte nebolo – dokonca od počiatku času. Môžete hovoriť o tom, ako predtým toľko a toľko vesmírnych Bohov zostúpilo do tohto sveta, aby spasili ľudí a ustanovili si takú a takú mocnú cnosť, ale ja vám hovorím, moji opravdiví učeníci Dafa: Vaša budúca mocná cnosť prekoná mocnú cnosť akéhokoľvek Boha, ktorý prišiel do tohto sveta predtým v akomkoľvek historickom bode, (potlesk) pretože vy ste dnes časťou nápravy Zákona. Musíte si to ceniť – musíte si ceniť cestu, ktorou ste prešli. Iba ak si budete ceniť kroky, ktoré ste spravili, môžete sa dobre činiť na ceste pred vami. Z tej cesty už veľa neostáva. Čiňte sa ešte lepšie na vašej ceste a robte veci ešte spravodlivejšie.

Počas tohto prenasledovania sa každý učeník Dafa stal jasnejšie uvažujúcim a racionálnejším. Vtedy, keď som na začiatku šíril Zákon a pozeral som sa na ľudí v publiku, nad niečím som rozmýšľal. V tom čase mali ľudia v hlave málo spravodlivých myšlienok a bolo dokonca výnimočné, keď mali svoje pravé, vlastné myšlienky. Ľudské bytosti sú ovplyvnené všetkými druhmi myšlienok v spoločnosti a so svojimi konceptami získanými po narodení si vytvoria fixné predstavy o rôznych veciach v ľudskom svete. Ba čo viac, niektoré vonkajšie faktory ovládajú ľudí a zasahujú do nich. Pred takýmito bytosťami som vtedy stál. Keď v tom čase mnohí žiaci povedali „Dafa je dobrý“, neboli úprimní a niektorí ľudia mali pochybnosti o obrovských zmenách, cez ktoré prechádzali ich telá. Keď som sa pozeral na tie bytosti, myslel som si: „Dokážu to? Budú schopní dostať sa z toho stavu, v ktorom sú?“ A potom boli faktory na ich kultivačnej ceste, ktoré priniesli zasahovanie do ich kultivácie a do mojej nápravy Zákona. Aké to bolo ťažké! Vtedy som na to myslel celý čas. Avšak teraz sa už o tieto veci neobávam. Tí učeníci Dafa, ktorí sa dostali cez prenasledovanie, hovorím vám, majú stále viac a viac chladnú hlavu a sú si viac a viac vedomí toho, čo robia, ich spravodlivé myšlienky sa stávajú ešte silnejšími a ich vedomie je postupne jasnejšie. Nielenže som sa prestal znepokojovať týmito vecami, ale som dokonca šťastný, keď vidím stav, v ktorom ste. (Nadšený potlesk) Tie bytosti sa naozaj stali vedomými a ich životy sú teraz v rukách ich vlastných spravodlivých myšlienok. Navyše, sú to bytosti, ktoré sa kultivujú v náprave Zákona a ktorým je jasné, akou cestou chcú ísť a je im jasný cieľ a zmysel ich existencie. Aké výnimočné. Takže keď sa pozerám na súčasnú situáciu, teraz sa už ničím neznepokojujem a viem, že čím ďalej pôjdeme, tým sa budete činiť lepšie. Pri potvrdzovaní Zákona ste to boli vy, čo prišli s mnohými myšlienkami a sami ste vyriešili mnoho problémov. Pri potvrdzovaní Zákona rozmýšľate o tom, ako sa dobre činiť pri potvrdzovaní Zákona, tejto najveľkolepejšej úlohe, a učeníci Dafa vo svete rozmýšľajú o svojich spoločných úlohách. Všetci vzájomne spolupracujete, diskutujete a analyzujete veci jeden s druhým, aby ste prišli s najlepšími metódami. Nech je to akokoľvek, toto je jedinečná cesta kultivovania sa učeníkov Dafa a je to niečo, čo história nikdy predtým nemala. (Potlesk)

Dnes je Veľká noc, deň božieho zmŕtvychvstania! (Nadšený potlesk) To je všetko, čo dnes poviem. V tento výnimočný, slávny deň, nech božské stránky učeníkov Dafa takisto povstanú! (Dlhý nadšený potlesk)

 

 


Linka na DOC súbor