Vyučovanie Fa na Fa konferencii v hlavnom meste USA

Li Chung-č’, 22. júla 2006

 

(Nadšený potlesk)

Zdravím všetkých! (Učeníci hovoria: „Zdravíme, Majster!“)

Na túto Fa konferenciu prišlo pomerne dosť ľudí. Prišli študenti z mnohých oblastí. Do jednej konferenčnej sály sa všetci nezmestia, takže bolo zriadených niekoľko konferenčných sál. Tým, že ste sa kultivovali ako učeníci Dafa až po dnešok, je vám stále jasnejšie, čo je tento Dafa, ktorý kultivujete, sú vám jasnejšie zodpovednosti učeníkov Dafa a máte jasnejšie ohľadom dôležitosti všetkého, čo dnes učeníci Dafa robia. Vďaka tomu ste ešte viac dozreli a činíte sa čoraz lepšie pri zachraňovaní bytostí, vo vašej osobnej kultivácii a pri potvrdzovaní Dafa ako učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. Toto možno veľmi dobre vidieť na zmenách, ktoré sa uskutočňujú v celkovom stave záležitostí.

Takže čo sa týka celkového stavu záležitostí v súčasnosti, teraz je to úplne odlišné od toho, aké to bolo keď to zlé prenasledovanie začalo. Zlé prenasledovanie Falun Gongu nedokázalo poraziť Falun Gong, namiesto toho boli oni sami porazení. (Potlesk) Toto nie je jednoducho prenasledovanie nejakej skupiny ľudí v bežnej ľudskej spoločnosti, ani to nie je jednoducho prenasledovanie skupiny kultivujúcich. Toto je rozhodujúci boj medzi dobrom a zlom vo vesmíre, a je to rozhodujúci boj medzi bytosťami, ktoré boli zasiahnuté počas procesu nápravy Fa a ktoré sú sebecké, ktoré robia veci kvôli sebe, a ktoré sa pokazili, a samotnou nápravou Fa. Už dávno som povedal, že náprava Fa určite uspeje a že ju nik nemôže zastaviť. (Potlesk) Toto nie je nejaká jednoduchá kultivačná záležitosť, ani to nie je nejaká jednoduchá záležitosť súvisiaca so skupinou dobrosrdečných občanov, ktorou je v ľudskej spoločnosti Falun Gong. Toto je miniatúra vesmírnej nápravy Fa v ľudskej spoločnosti, a v ľudskej spoločnosti je ohnisko všetkého, čo sa deje vo vesmíre. Z toho, čo sa odohráva v bežnej ľudskej spoločnosti, môžeme vidieť celkový stav vesmírnej nápravy Fa. Hoci to nie je veľkolepý a pompézny prejav, niečo ďalekosiahle a dušu strhujúce – tak ako je to vo vesmíre – je to prejav rozhodujúceho boja medzi dobrom a zlom zhustený do ľudskej spoločnosti, a človek môže vidieť zasahovanie, ktoré pokrivené bytosti spôsobovali počas procesu nápravy Fa.

Predtým som niečo povedal, a to: „Ak nebesia chcú niečo zmeniť, nik to nemôže zastaviť.“ (Potlesk) Čo potom znamená nejaká drobná zlá strana? Za čo sa počíta? Ak by sa kultivácia učeníkov Dafa mala skončiť dnes, ak by iba toľkoto ľudí malo byť zachránených – ak by počet ľudí vo svete, ktorí by mali byť zachránení, bol práve takýto – a všetko by sa malo skončiť v tomto bode, nezabralo by ani deň, než by sa tá zlá strana rozpadla. (Potlesk) Je to preto, že cieľom jej existencie, dôvodom prečo ju na začiatku história vytvorila, a proces jej udržiavania, všetko to bolo kvôli učeníkom Dafa potvrdzujúcim dnes Fa. Tak to zostavili staré sily. Ak už nie je potrebná, načo by sa udržovala? Vo vesmíre nie je ničím. Iba kultivácia učeníkov Dafa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí sú konkrétne a skutočné. Iba zvyšovanie úrovne učeníkov Dafa a mocná cnosť, ktorú si učeníci Dafa ustanovili počas tohto procesu, sú večné. Tie sú pre budúcnosť. Akú dôležitosť majú potom ostatné veci? Vôbec žiadnu. Všetci, čo mali účinok zasahovania počas tohto obdobia, sa rozpadnú, kým budú splácať svoje dlhy, a budú úplne zničení.

Všetko, čo učeníci Dafa ukázali počas procesu kultivovania sa a potvrdzovania Fa, môže byť samozrejme považované iba za prejav počas stavu kultivovania sa. Počas toho procesu určite budú takí, čo sa činia dobre a takí, čo sa činia trošku horšie, takí, čo nie sú pevní a kolíšu, a samozrejme sú aj takí, čo sú veľmi neochvejní a dobrí. Všetko toto sú prejavy v tom procese, a tak jednoducho prebieha kultivácia. Líši sa to od osobných skúšok charakteru, ktoré sa vyskytovali v kultivačných formách minulosti. Všetci poznáte minulé formy kultivácie. V každom prípade, skúšky charakteru pri ich kultivácii boli vždy zamerané na problémy toho jednotlivca. Teraz je to iné. Fa je nesmierny a hlavným cieľom je náprava Fa vesmíru. Čo sa prejavuje, keď učeníci Dafa robia svoju kultiváciu, sa úplne líši od kultivácií v minulosti, kde bolo cieľom vlastné dovŕšenie.

Povedal som už dávno, že kultivácia, ktorú robia učeníci Dafa, má formu kultivácie, ktorá je v maximálnom rozsahu prispôsobená bežnej ľudskej spoločnosti; človek sa kultivuje, zatiaľ čo sa v maximálnom rozsahu prispôsobuje spôsobom bežných ľudí. Druh kultivácie, ktorý sa prispôsobuje spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti, určite spôsobí taký kultivačný stav. Tento kultivačný stav sa líši od akejkoľvek kultivačnej metódy alebo stavu v histórii. Ak by ste sa snažili použiť akúkoľvek inú kultivačnú metódu alebo kultivačnú cestu ako príklad, nenašli by ste nič zodpovedajúce, pretože toto nikdy predtým neexistovalo. Nikdy nebolo nič také obrovské ako náprava Fa, ani nikdy nebolo niečo, čo by ukovalo takú veľkú skupinu bytostí a s takým vysokým Stavom dosiahnutia. Najrozhodujúcejšou vecou je tiež, že žiaden človek nikdy v kultivácii neuspel; tí, čo uspeli, boli všetko pomocné duše. Nikdy v histórii sa ľudská bytosť nestala božskou bytosťou, takže to, čo robíme my, nezapadá do žiadnej formy kultivácie minulosti. V tomto kultivačnom prostredí a počas kultivačného procesu učeníkov Dafa sú prípady, keď spolupracujete dobre, a prípady, keď nespolupracujete dobre, a niekedy zažívate neustály prúd konfliktov a napätia. Sú aj prípady, keď učeníci Dafa dokážu rozriešiť problémy, zatiaľ čo sa spoločne zlepšujú, ale aj tak sa vynárajú vlny konfliktov. Niekedy sa prejavujú intenzívne, niekedy mierne, a niekedy sa po čase veci v kultivácii opakujú a vynárajú sa nové konflikty a napätia, dokonca až do stupňa, že sú vážnejšie ako predtým. Niektorí ľudia si potom myslia: „Ach jaj... Kultivujeme sa a kultivujeme, a tie konflikty sú stále takéto intenzívne? Prečo sú tu stále konflikty po všetkom tom kultivovaní sa? Kultivujeme sa a kultivujeme, takže prečo to vyzerá tak, že nie sme ani takí dobrí, ako predtým? Po toľkom kultivovaní sa, prečo nevidíme žiadne zlepšenie?“ Mnohí ľudia mali takéto myšlienky. V skutočnosti je to nesprávny záver a pochádza z toho, že človek vôbec nepochopil formu, ktorú má kultivácia učeníkov Dafa.

Určil som, že učeníci Dafa sa majú kultivovať v bežnej ľudskej spoločnosti, a toto otvorilo najpohodlnejšiu cestu – umožnilo to ľuďom kultivovať sa na Bohov a Budhov, bez toho aby opustili svetský svet. Ale ako viete, rozličné veci, ktoré vystúpia, keď do seba narážajú pripútanosti súvisiace s bežnou spoločnosťou, a stav, v ktorom sú ľudia uprostred spoločenskej reality, keď morálka klesá a rozpadá sa, predstavujú obrovské ťažkosti. A nekončí to pri tom. V očiach bohov je toto miesto nebezpečné a špinavé, a karma je všade. Karma, ktorú ľudia nesú na svojich telách je taká obrovská, že z nich odkvapkáva aj keď kráčajú po ulici. A potom sú tu skazení démoni citov (čching) a prehnití démoni, ktorí zapĺňajú ľudský svet. Všetky tieto veci sú hmotou na najnižšej úrovni, ktorá sa pokazila. Potom takéto prostredie, v pojmoch kultivácie, nepredstavuje iba skúšku, či sa tu dokážete zlepšiť, ale mohlo by aj vážne zašpiniť tú vašu časť, ktorá bola úspešne skultivovaná po vašom zlepšení sa. Tomu by sa vôbec nedalo vyhnúť. Mohol by sa človek takým spôsobom kultivovať? Pokračovali by ste v kultivácii a neustále by ste boli znečisťovaní, pokračovali by ste v kultivácii, pokračovalo by vaše znečisťovanie a tak ďalej. Mohli by ste takýmto spôsobom uspieť v kultivácii? Nemohli. Takže som to vzal do úvahy, keď som určoval túto formu kultivácie. A tak, hneď ako kultivujúci počas kultivačného procesu úspešne skultivoval jednu časť, keď sa jeho ríša pozdvihla a on prešiel nejakou skúškou, tá časť je okamžite oddelená spôsobom, ktorý nie je obmedzený časom. (Potlesk) Tá časť už nemá žiaden kontakt s ľudským svetom a je oddelená obrovským množstvom priestoru a času. Môže sa napríklad presunúť o čas miliónov alebo desiatok miliónov rokov do budúcnosti. Mohli by ste ju potom znečistiť? Je mimo dosahu. Môže byť vzdialená iba niekoľko palcov, avšak obrovské časopriestorové rozdiely vedú k tomu, že z tejto dimenzie nemožno ani trochu zasahovať do tej časti učeníkov Dafa, ktorá bola úspešne skultivovaná. Ja iba ilustrujem ten bod – je oddelená. Takže ako sú časti postupne úplne skultivované, postupne sa oddeľujú; medzitým tá časť, ktorá nebola úplne skultivovaná, sa bude neustále kultivovať až nakoniec nič nezostane a všetko bude úspešne skultivované. To je kultivačná cesta, ktorou máte ísť.

Keď prechádzate týmto procesom, premýšľajte o tom: nie je tá vaša časť, ktorá sa ukazuje v bežnej ľudskej spoločnosti – časť, ktorá nebola úspešne skultivovaná – ľudskou bytosťou, ktorá sa kultivuje? Keďže je to ľudská bytosť, ktorá sa kultivuje, má ľudské myšlienky a správanie sa. Keďže je to ľudská bytosť, ktorá sa kultivuje, má všetky druhy nedobrých ľudských myšlienok, ktoré sa buď vytvorili v priebehu času alebo sú spôsobené novým znečistením zo spoločnosti. Ako kultivujúci potom môžete uvažovať: „Čo sa počíta za kultiváciu?“ Nuž, robenie vecí, ktoré učeníci Dafa majú robiť, napríklad vecí, ktoré potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti atď., to je vašou povinnosťou a to je časťou ustanovovania si mocnej cnosti. Avšak najrozhodujúcejšie je dokázať sa zlepšiť. Je to preto, že ak sa nezlepšujete, nebudete schopný robiť žiadnu z tých vecí dobre. Takže ak ste na seba prísny, odhaľujete svoje nedostatky a neustále sa ich zbavujete, potom sa kultivujete. Ak pri prechádzaní skúškou niečo pochopíte a vyjasní sa vám to, a zvládnete to dobre, potom vystúpite. Tá časť, čo vystúpi, bude oddelená a s ďalším pozdvihnutím tam bude ďalšie oddeľovanie. To, čo zostane, je opäť časť, ktorá nebola plne skultivovaná; keďže je to časť, ktorá ešte nebola plne skultivovaná, tá časť je stále v ľudskom svete. Premýšľajte teda o tom: nebude to vyzerať tak, akoby sa tento človek stále márne kultivoval, bez žiadneho zjavného zlepšenia? Prečo nemôže ukázať svoju božskú stránku? Keď sa človek dobre kultivoval, môžete vidieť len to, pozerajúc sa na povrch, že ten človek je dosť usilovný. Byť usilovný znamená, že v každej chvíli si dokáže dávať pozor na svoje slová a činy, dáva si pozor na svoje myšlienky a dokáže byť na seba prísny, a zvyčajne sa dokáže striktne správať. Toto popisuje niekoho, kto je v kultivácii usilovný. Kým sa človek stále kultivuje, jeho božská stránka sem nemôže prísť a vy nebudete vidieť pravú podobu boha v ľudskej spoločnosti. Kultivovanie sa týmto spôsobom zaistí, že tá časť, ktorá bola plne skultivovaná, sa neznečistí, zaistí to, že ten človek môže pokračovať v kultivácii, hoci nevidí pravdu v tomto prostredí ilúzie a zaistí to, že učeníci Dafa budú schopní potvrdiť ešte vyšší Stav dosiahnutia. V rovnakom čase to zaistí aj to, že počas tohto obdobia nebude ľudský svet zasiahnutý a pozmenený božskou stránkou. Keď ľudská bytosť takto vytrvalo postupuje vpred, dokáže sa neúnavne kultivovať v tomto prenasledujúcom a tvrdom prostredí a je schopná byť usilovná, keď dokonca dokáže zachraňovať vnímajúce bytosti a činiť sa ešte lepšie, nie je to veľkolepé?

Tomuto čelia dnes učeníci Dafa a je to forma kultivácie vyvolaná zasahovaním od starých síl a ich spoločníkmi. Takže počas vášho kultivačného procesu, keď tá vaša časť, ktorá bola plne skultivovaná, prejde na druhú stranu a je oddelená, všetko, čo ste ešte neskultivovali, sa bude stále prejavovať. Ľudské pripútanosti sa stále budú ukazovať, ako aj nedobré elementy. Keď vystúpia napätia a konflikty, nemožno povedať, že učeníci Dafa sa nekultivovali dobre, ani nemožno povedať toto alebo ono o určitej skupine kultivujúcich, a nemožno povedať, že jednotlivci, ktorých sa to týka, nie sú usilovní. Nikdy nemôžete vidieť tú časť, ktorá bola plne skultivovaná. Tá časť sa stala božskou a ukazuje sa iba tá časť, ktorá nebola plne skultivovaná. Avšak tí ľudia sa opravdivo kultivujú. Nielenže sa kultivujú, oni si už ustanovili svoj nesmierny Stav dosiahnutia a dosiahli gigantické zmeny v celom svojom tele, pričom mnohé časti ich tela sa už skultivovali na bohov. Môžu sa bežní ľudia porovnávať s týmito učeníkmi Dafa? Nie, nemôžu.

Ak sa nachvíľu pozrieme len na situácie, v ktorých tieto konflikty a veci vystupujú, stále sa líšia od tých, ktoré sa objavujú v bežnej ľudskej spoločnosti. Konflikty a napätia, s ktorými sa stretávajú učeníci Dafa, sú tu výlučne kvôli kultivácii a kvôli potvrdzovaniu Fa. Hoci sú do toho zapojené ľudské pripútanosti, pripútanosť k predvádzaniu sa, pripútanosti jednotlivca a elementy ľudských bytostí, ktoré chcú potvrdiť samé seba, učeníci Dafa o nich vedia a len čo ich objavia, napravia ich. To je úplne odlišné od bežných ľudí. Takže medzi učeníkmi Dafa budú problémy, ale tieto veci hrajú ďalšiu úlohu. Menovite, len čo vystúpi konflikt alebo napätie, ovplyvní to iných ľudí. Len čo si to iní všimnú, konflikt alebo napätie sa zintenzívni, čo potom spôsobí, že si to všimnú aj samotní kultivujúci, ktorých sa to týka. Ak sa kultivujúci dokáže pozrieť dovnútra keď cez to prechádza, bude schopný nájsť svoje nedostatky. Ak by sa ten konflikt alebo napätie nevyskytlo alebo neobjavilo, nedokázali by ste objaviť svoje pripútanosti a identifikovať ich. Keď je všetko pokojné a hladké, môžete sa kultivovať?

Dnes je mnoho náboženských skupín, ktoré hovoria: „Len sa pozrite, ako dobre je medzi nami. Všetci sú k sebe láskaví a majú sa radi.“ Čo ale vlastne majú radi? (Publikum sa smeje) Majú radi pripútanosti, majú radi šťastie vo svete smrteľníkov a majú radi udržovanie príjemných vecí medzi ľuďmi. Je to kultivácia? Nie je! Vôbec nie. Je to iba štít používaný na ochraňovanie ľudských pripútaností. Ja dúfam, že problémy medzi učeníkmi Dafa sa budú zmenšovať – čím menej, tým lepšie. Avšak keď je problémov čo najmenej, je to preto, že to prostredie a stav boli vytvorené tým, že ste schopní hľadať vo vnútri a ste na pozore, keď sa objavia napätia. To je moje želanie a bolo by najlepšie, keby to všetci mohli dosiahnuť. Čo sa stane, keď to ľudia nemôžu dosiahnuť? Aj keď to nemôžu dosiahnuť, je to stále kultivácia. Ide iba o to, že neboli dosť usilovní v tomto stave, ktorý je naším kultivačným prostredím; stále sa však kultivujú. Toto je presne stav kultivačného prostredia, ktorý majú učeníci Dafa v súčasnej etape. Dovoľte mi vám všetkým opäť povedať: keď sa objavia konflikty a napätia, netreba sa ničoho obávať – jednoducho sa kultivujte a čiňte sa dobre. Dokonca aj tí v Číne, ktorí sa nečinili dobre alebo sa nečinili dosť dobre, alebo ktorí dokonca spravili veľmi zlé veci, predtým ako sa táto záležitosť skončí, tie veci sú stále prejavom v osobnej kultivácii. Avšak čas nebude na nikoho čakať a je čoraz menej príležitostí.

Ako sa ľudská bytosť kultivuje na boha, počas tohto srdce drásajúceho, mučivého procesu odstraňovania pripútaností – premýšľajte o tom, všetci – ako sa môže prejaviť? Je možné, že je schopná čohokoľvek. Avšak len čo si to uvedomí, môže to napraviť. Prečo to môže spraviť? Nie je to spravené kvôli tomu, aby bol dobrým bežným človekom, ale aby sa vykultivoval k dovŕšeniu. (Potlesk) To je posvätné, a to je kráčanie po ceste k božstvu. Je to odlišné od toho, čo sa stane pri nejakom spore, ktorý môžu mať medzi sebou bežní ľudia. Forma, ktorú to má, nemusí byť odlišná, avšak východzí bod a cieľ bude odlišný, a dokonca veci, ktoré ľudia robia a stavy mysle, v ktorých sú počas toho procesu, nebudú presne rovnaké. Takže si to musíte uvedomiť. Keďže dnes hlbšie vysvetľujem formu a stav kultivácie, odteraz keď medzi sebou spolupracujete, nemali by ste mať pripútanosť byť na pozore pred ostatnými. (Potlesk) Či je to vaše vzájomné obviňovanie, používanie ľudských pripútaností, aby ste odtláčali jeden druhého preč, alebo všetky druhy stavov – môžem vám povedať, že všetko sú to nové pripútanosti, ktoré sa objavili kvôli tomu, že nerozumiete forme kultivácie Dafa. Nie je to tak? Áno, je! Takže si nevyviňte novú pripútanosť ako výsledok toho, že nerozumiete stavu kultivácie. Tá pripútanosť samotná by bola obrovskou prekážkou pri vašom pokroku v kultivácii, takže sa jej tiež musíte zbaviť.

Keď sa praktizujúci kultivujú, objavuje sa mnoho konfliktov a napätí. Keď je mnoho pripútaností, ktorých sa nemožno vzdať, vaše kultivačné prostredie nebude dobré. Ak je to naopak, potom bude vynikajúce. Ak nehľadáte vo vnútri, keď sa vynoria určité problémy a konflikty, budú sa zosilňovať a deje sa to kvôli vašim vlastným pripútanostiam. Niektoré budú čoraz intenzívnejšie a v skutočnosti sú spôsobené tým, že sa človek dobre nekultivoval. Pokračuje to dovtedy, kým sa konflikt stane neriešiteľný a ten človek je zmätený a znepokojený stavom, v ktorom sa ocitol. Čo robiť? „Vyhľadajme Majstra.“ Vždy, keď sa veci vymknú z rúk, ľudia vyhľadávajú Majstra. Je to vždy preto, že to nedokážu prekonať, alebo to nechcú prekonať, že idú vyhľadať Majstra. Chcete pomôcť Majstrovi, aby sa kultivoval? (Majster sa usmieva) (Publikum tlieska) Alebo ste to vy, kto sa kultivuje? (Potlesk)

Kultivácia je o kultivovaní seba. Bez ohľadu na to, aký stav sa objaví, musíte sa tvrdo pozrieť na seba. Môžem vám povedať, že ak je bežný človek schopný pozrieť sa na seba vždy, keď sa stretne s problémami, stane sa tým, čo bežní ľudia nazývajú mudrc. Ak má učeník Dafa s niečím ťažkosti a musí si veci premyslieť, mal by hľadať najprv u seba a robiť veci v súlade s prostredím potrebným pre učeníkov Dafa a nápravu Fa. Keď sa objaví problém, je to preto, že ten človek ide tvrdohlavo proti princípom Fa. Zistite, kde leží problém, vzdajte sa tej tvrdohlavosti a dajte veci do poriadku. Keď sa s niečím stretnete, najlepší prístup nie je drať sa vpred a zápasiť s druhými, pretláčať sa dopredu a hnať sa ďalej za riešením. Vzdajte sa svojej pripútanosti, ustúpte o krok a potom to vyriešte. (Potlesk) Ak vždy, keď sa niečo stane, vy do toho okamžite skočíte a hovoríte, kto má pravdu, koho je to problém a ako ste to spravili, potom hoci na povrchu to vyzerá tak, že riešite konflikt alebo napätie, v skutočnosti to tak vôbec nie je. Na povrchu to vyzerá byť veľmi racionálne, avšak v skutočnosti to nie je vôbec racionálne. Nespravili ste krok vzad a nezbavili ste sa plne vašej pripútanosti, s tým, že potom by ste si tú vec opäť premysleli. Iba keď sa človek rozvážne a pokojne stiahne z konfliktu a potom sa naň pozrie, môže ho naozaj vyriešiť.

Ak sa dokážete takto správať pri všetkom, s čím sa stretnete, prinajmenšom nájdete spôsob, ako vyriešiť ten problém. Ako by ste ho inak mohli vyriešiť? Ak sa človek derie vpred a je hašterivý, čím viac to chce vyriešiť, tým menej je toho schopný. V tom prípade ste sa v skutočnosti stále nevzdali tej pripútanosti, deriete sa vpred a trváte na tom, aby sa určilo, kto má pravdu a kto nemá; hoci ste spravili chyby, trváte na tom, aby sa našli chyby druhých. Ak máte takýto prístup, nebudete schopný ten problém vyriešiť. Mnoho vecí takto skončí. A keď problém nemožno vyriešiť, chcete vyhľadať Majstra. Často sú dôvody, prečo sa nechcem stretnúť s praktizujúcimi, hoci v skutočnosti som s vami naozaj rád. (Potlesk) Videli ste, akými sa stali ľudia v dnešnej spoločnosti. Nechcem sa ani len pozrieť na ich špinavé myšlienky a správanie. Radšej komunikujem s učeníkmi Dafa. Avšak hneď ako sa s vami stretnem, prídete s mnohými otázkami (publikum sa smeje), a posuniete na mňa mnoho vecí, na ktorých by ste mali pracovať vy sami, ako sa kultivujete. Takže nemám inú možnosť a neodvažujem sa teda s vami stretnúť. (Publikum sa smeje)

Ak ste všetci schopní hľadať vo vnútri, možno vyriešiť mnohé problémy, nebude tak mnoho napätia a nevzplanú také intenzívne reakcie. Hoci to Majster povedal, napokon, kultivujú sa ľudské bytosti. Hoci učeníci Dafa zašli už tak ďaleko a dokultivovali sa až tam, kde sú dnes, stále sa to napokon kultivujú ľudské bytosti. Tie dobré stránky sú božské a boli oddelené, takže ľudské pripútanosti sa stále ukazujú. Dostáva sa to až do bodu, že niektorí praktizujúci sa ma pýtajú: „Majster, kultivoval som sa už tak dlho. Prečo sú tie moje nedobré myšlienky stále také silné? Prečo ich stále nemôžem odohnať?“ Je to pravda. Pokiaľ ste nedokončili svoju kultiváciu, ste uprostred znečistenia, ktoré som popísal. Pokiaľ ste neukončili kultiváciu a vaše staré elementy neboli úplne odstránené, tie elementy sa budú prejavovať. Iba keď budú preč, nebudú už žiadne ďalšie problémy. Hoci som to povedal, nikto by nemal poľaviť a myslieť si: „Aha, takže tak je to. V tom prípade sa už nebudem ničoho obávať. (Obecenstvo sa smeje) Ak sa objavia, nech sa objavia. Nebudem sa tým už viac zaoberať.“ Tak to nepôjde! Kultivácia je prvoradá a najdôležitejšia. Práve som povedal, že ak to nie ste schopný potlačiť, ak sa nedokážete pozerať do vnútra a hľadať v sebe, keď sa stretnete s napätiami alebo konfliktami, ak sa nedokážete zmeniť a odstrániť ľudské pripútanosti, potom nebudete mať tie časti, ktoré sú úplne skultivované a ktoré sa stali božské, a to, čo robíte, nemožno nazvať kultiváciou. Takže musíte neustále kultivovať tú vašu časť, ktorá nebola úplne skultivovaná, aby dosiahla božskosť a plne sa skultivovala, a musíte byť na seba prísny – iba potom je to kultivácia. Načo sa inak človek kultivuje?

Viete, mnohé náboženstvá dosiahli Obdobie konca Zákona. Nie je to tak, že by sa ľudia naozaj chceli správať tak, ako sa správajú; je to kvôli tomu, že sú zmätení a majú zahmlenú myseľ. Ľudia považujú aktívne robenie vecí za kultiváciu a považujú zachovávanie náboženských foriem za kultiváciu. Bohovia v skutočnosti týmto veciam neprikladajú žiadnu dôležitosť. Oni považujú za dôležité iba zlepšenie ľudskej mysle, pretože to je skutočné zlepšenie. Prostredie vytvorené náboženskými formami iba poskytuje kultivujúcim alebo tým, čo veria v Budhu alebo Boha prostredie, v ktorom sa môžu spoločne zlepšovať a môžu sa v ňom učiť jeden od druhého. Je to ako keď učeníci Dafa spoločne zorganizujú Fa konferenciu, spoločne študujú Fa a vymieňajú si skúsenosti, a spoločne robia cvičenia. Učeníci Dafa v takomto prostredí trávia relatívne málo času, avšak aj tak sú toto jediné príležitosti, kedy môžete diskutovať o veciach a učiť sa jeden od druhého. Viac príležitostí [na stretnutia] a viac času trávite v bežnej spoločnosti, a napätia a konflikty, s ktorými sa stretávate, prichádzajú hlavne z bežnej spoločnosti. To je presne forma, ktorú má vaša kultivácia. Nemožno potom povedať, že ste sa nekultivovali dobre, alebo že učeníci Dafa nie sú usilovní. Medzi ľuďmi budú konflikty a problémy. Dôležité je to, ako ich riešite.

Práve som vám túto vec vysvetlil o niečo hlbšie. V skutočnosti, všetok Fa, ktorý som vyučoval, je z jedného zväzku Fa. Pozrite sa bližšie na Čuan Falun a uvidíte, že všetok Fa, ktorý som vyučoval po vydaní knihy, je vysvetlením Čuan Faluna. Ak tomu neveríte, choďte si ho prečítať. Kultivovanie sa podľa Čuan Faluna vás dovedie k úspechu v kultivácii. (Potlesk)

Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som niečo spomenul. Keď učeníci Dafa robia veci spoločne, naozaj by ste mali navzájom dobre spolupracovať. Zmeny v celkovom stave vecí sú obrovské. Videli ste, že mnohé veci stále čelia prekážkam, avšak len čo budú všetky tie prekážky odstránené, táto záležitosť sa skončí. Súčasný stav vecí je tu presne kvôli tým veciam, ktoré ešte neboli vyčistené, kvôli tomu, že mnoho ľudí je stále stratených v klamstvách, a kvôli tomu, že je stále mnoho takých, ktorí nechcú spoznať pravdu. Avšak tento stav je ako roztápajúci sa ľad, ktorý sa neustále topí. Len čo sa úplne roztopí, toto prostredie už nebude existovať. Tí, čo sa budú chcieť kultivovať a zlepšovať sa, už nebudú mať prostredie, v ktorom by to mohli robiť. Tí, čo budú chcieť zachraňovať vnímajúce bytosti, zistia, že všetky ľudské bytosti už tomu rozumejú a už to nebude treba robiť. Inými slovami, len čo to naozaj dosiahne ten bod, neostane už nič, čo by bolo treba spraviť. Takže presne preto, že teraz existuje mnoho vecí, ktoré treba spraviť a mnohí ľudia stále nevedia, čo sa naozaj deje, máme tu situáciu, ktorú dnes vidíme a je potrebné, aby ste to robili. Zmeny tohto stavu sú zase neoddeliteľné od všetkého, čo do toho vložili učeníci Dafa keď objasňujú pravdu a zachraňujú vnímajúce bytosti. Samozrejme, účinok situácie nápravy Fa je tiež toho súčasťou, avšak ak všetci učeníci Dafa neobjasňujú pravdu jednotlivým ľuďom, alebo ak neobjasňujú pravdu spoločnosti, potom čo sa týka procesu premeny mysle bežného človeka na povrchovej úrovni, to nie je niečo, čo by bohovia robili pre jednotlivých ľudí. Takže veci, ktoré sa týkajú povrchovej úrovne ľudských bytostí, musia spraviť učeníci Dafa.

Čo sa týka Majstrových tiel Zákona, spravodlivých bohov, alebo nesmierneho poľa, ktoré vo svete vytvoril Dafa, môžu využiť všetky možné prostredia, aby k tebe priviedli ľudí s predurčenými vzťahmi a tých, čo môžu byť spasení, čo im poskytne šancu dozvedieť sa pravdu. Avšak vy to musíte vykonať a nebude to fungovať, ak to nebudete robiť. Hoci sa celková situácia veľmi zmenila, tlak toho, čo leží pred vami, sa nezmenšil. Práve teraz je zachraňovanie ľudí naliehavá záležitosť; stále je mnoho ľudí, ktorí nevideli pravdu. Aj správanie sa rozličných vlád je rovnaké ako stav bežných ľudí: bez ohľadu na to, či majú správne pochopenie alebo nie, a bez ohľadu na to, aké majú myšlienky, musia ich presvedčiť fakty a musia sa na veci pozrieť spravodlivo. Či je to kultivácia alebo zachraňovanie vnímajúcich bytostí – cieľom je ľudská myseľ a nie nejaká entita. Nie je pevne určené, že určitá národnosť sa má zachovať a nejaká iná sa má zrušiť. Určite to tak nie je. Nezáleží na tom, z ktorej krajiny človek pochádza alebo v akom kúte sveta žije, naše snahy miera iba na myseľ človeka, nie na nejakú entitu.

Mnohí z našich učeníkov Dafa videli skutočné scény z budúcnosti; tie nie sú falošné. Krok po kroku, so zmenami, ktoré časom prichádzajú, sa tie veci ešte viac priblížili. Takže ako učeníci Dafa by ste sa mali dobre činiť v tom, čo máte robiť. Netrápte sa tým, čo sa stane v budúcnosti, stačí, keď vo vnútri viete, čo máte robiť, nesiete Fa vo svojej mysli a robíte všetko, čo je potrebné spraviť, a robíte všetko, čo chcete spraviť, pokiaľ to Dafa potrebuje. (Potlesk) Nechoďte v ničom do extrémov; robte veci racionálne a s jasnou hlavou. To je mocná cnosť učeníka Dafa. Každý, kto dokáže zostať pevný, zatiaľ čo nasleduje túto kultivačnú formu bežnej spoločnosti, ten človek naozaj robí to, čo je najlepšie v tejto forme kultivácie. Ak pri tejto forme niekto prejavuje správanie, ktoré nie je v súlade s touto formou alebo ju prekračuje, potom sa ten človek možno nečinil dosť dobre. Keďže kultivácia učeníkov Dafa sa vedie v takejto forme, táto forma dokáže ukovať učeníkov Dafa, a dokáže vytvoriť neuveriteľne vysoké budúce Stavy dosiahnutia. Odchýlenie sa od tejto formy alebo neprispôsobenie sa jej spôsobí prekážky vo vašej kultivácii; tie veci v skutočnosti pochádzajú z pripútaností.

Povedal som tieto veci a hovoril som dnes s vami o týchto záležitostiach, pretože v súčasnosti je mnoho vecí, ktoré neboli spravené dosť dobre, a je mnoho významných problémov. Pri vašej spoločnej práci sú stavy, ktoré sú menej ako uspokojivé, a tak Majster hovoril o týchto veciach. Dnes som hlavne prišiel, aby som vás videl. Fa konferencia je pre vás dobrou príležitosťou, aby ste diskutovali a učili sa jeden od druhého. Majster už viac nepovie. Tu skončím. Ďakujem vám! (Nadšený potlesk)

Som naozaj rád, keď vás vidím. (Potlesk) Vždy, keď vás vidím, môžem povedať, že v širšej situácii a v celkovom stave vecí nastali markantné zmeny. Je to zakaždým tak, takže by som povedal, že prostredie, ktoré majú učeníci Dafa, dokáže zoceliť ľudí. Ako učeník Dafa v tejto spoločnosti, bez ohľadu na to, v akom prostredí alebo v akom kúte spoločnosti sa ocitnete, hráte pozitívnu úlohu. Bez ohľadu na to, či objasňujete pravdu a potvrdzujete Fa, alebo robíte veci, ktoré nie sú tak priamo spojené s Dafa, aj tak zachraňujete vnímajúce bytosti a hráte veľké úlohy (potlesk), a je to preto, že vaše spravodlivé myšlienky a pole súcitu má pozitívny účinok. Dúfam, že v čase pred nami sa budete činiť ešte lepšie. (Potlesk) Všetko, čo učeníci Dafa dosiahli, sa čoskoro odhalí. Ďakujem vám! (Dlhý potlesk)

 

 

 


Linka na DOC súbor