Články od vydavateľov

Návod na písanie článkov na zdieľanie skúseností

1.6.11

(Minghui.sk) Chceli by sme povzbudiť všetkých praktizujúcich k tomu, aby písali články na zdieľanie skúsenosti a prispeli tak k nášmu kultivačnému prostrediu a aby sme si tak navzájom pomohli zlepšovať sa. Písanie článkov samotné je kultivačný proces. Kvôli tomu sme zostavili nasledujúce návrhy a úryvky z Fa, ktoré sa týkajú výmeny skúseností, aby sme povzbudili praktizujúcich v tom, aby hľadali vedenie pri písaní článkov vo Fa. Tieto návrhy pochádzajú z rokov posudzovania, diskutovania a upravovania článkov pre zdieľanie skúsenosti. Avšak nie sú vyčerpávajúce alebo absolútne, keďže ich autori sú tiež praktizujúcimi v procese kultivácie. Pokojne prosím navrhnite zlepšenia alebo poukážte na čokoľvek, čo nie je v súlade s Fa

Zdieľajte proces

Toto zahŕňa proces zlepšovania xinxingu v kultivácii pomocou štúdia Fa, prekonávanie ťažkostí alebo spoluprácu s inými praktizujúcimi. Veci sa oveľa ľahšie sledujú, keď sú ilustrované udalosťami a myšlienkovým procesom, ktorý autor zažil a ktorý viedol k hlbšiemu pochopeniu Fa a zlepšeniu xinxingu.

Majster hovorí:

„Často hovorím, že sa príliš neobávam o konečný výsledok, keďže to, čo má byť v náprave Fa dokončené, je neodvratné. Bez ohľadu na to, aké mučivé môžu byť veci počas nápravy Fa, výsledok je istý. Takže tomu nevenujem veľa pozornosti, keďže to určite uspeje. To, čo si cením najviac, je ten proces. Iba s celým tým procesom, cez ktorý bytosť prechádza, máte úplný celok, ktorým je tá bytosť.“ („Vyučovanie Fa v hlavnom meste USA, 22. júla 2007“)

„Samozrejme, je to veľmi pomalý proces, ktorý sa deje počas kultivačnej praxe a človek toho musí obetovať vcelku dosť. Naozaj nie je pre človeka ľahké cvičiť si telo a upevňovať vôľu. Dokáže človek ostať pokojný v konflikte, ktorý preveruje jeho charakter? Bude pokojný, keď mu ide o osobné záujmy? Je to veľmi ťažké uskutočniť, takže to nie je tak, že pokiaľ chce človek dosiahnuť tento cieľ, tak ho len tak môže dosiahnuť. Iba keď sa charakter a cnosť zlepšili kultiváciou, môže človek dosiahnuť tento cieľ.“ (Deviata lekcia, Čuan Falun)

Odvolávajte sa na Učenie Fa

Môžeme zdieľať len naše pochopenia Fa na našich úrovniach, takže v našich článkoch je na vhodných miestach dôležité zahrnúť citáty z Fa, aby sme zaistili, že naše vlastné pochopenia nevybočia z kurzu alebo nezvedú iných na scestie.

„Po celé veky bol iba „Budhov Zákon“ schopný dokonale poskytnúť jasný výklad ľudstva, rôznych dimenzií materiálnej existencie, života a celého vesmíru.“(„O Budhovom Zákone“, Čuan Falun)

„Nemáte ho dovolené povedať použitím mojich pôvodných slov ako vašich, inak je to čin plagiátorstva Zákona. Môžete použiť iba moje pôvodné slová, aby ste to povedali, dodajúc, že takto to hovorí Učiteľ alebo takto je to napísané v knihe. Môžete to povedať iba takto. Prečo? Pretože keď to poviete takto, bude to niesť silu Veľkého Zákona.“ (Tretia lekcia, Čuan Falun)

Buďte ohľaduplní k iným

Praktizujúci zdieľajú skúsenosti kvôli prospechu iných. Držte si toto prosím na pamäti, keď píšete vaše články. Udržujte si zameranie na hlavných bodoch. Človek nemusí v jednom článku zdieľať všetko, čo sa stalo v jeho kultivácii. Zamerajte sa na niekoľko kľúčových bodov. Vynechajte detaily, ktoré nie sú kritické pre príbeh alebo cieľ článku.

„Tiež vám chcem povedať, že vaša povaha v minulosti bola v skutočnosti založená na egoizme a sebectve. Odteraz, čokoľvek robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste dosiahli pravé osvietenie sa k nesebeckosti a altruizmu. Takže odteraz, čokoľvek robíte alebo poviete, musíte brať ohľad na druhých, alebo dokonca na budúce generácie. Starajte sa o večnú pevnosť Dafa.“ („Neopomenutie v povahe Budhu“, Základy pre ďalší pokrok)

„Často hovorievam, že ak jediné, čo človek chce je blaho ostatných a keď je to bez najmenšej osobnej motivácie alebo osobného pochopenia, to čo povie, pohne poslucháča k slzám.“ („Jasná myseľ“, Základy pre ďalší pokrok)

Pozerajte sa dovnútra, nie na iných

Keď praktizujúci majú konflikty alebo problémy, pozerajú sa dovnútra, aby našli zdroj týchto problémov. Nemali by sme nechať naše články, aby sa stali prostriedkami na vylievanie našej nespokojnosti s nedostatkami iných, ale namiesto toho sa zamerať na to, ako nájsť naše vlastné nedostatky uprostred konfliktov a pozdvihnúť sa nad ne.

„Pri kultivácii sa máme pozerať dovnútra. Či už máte pravdu alebo nemáte, mali by ste sa preskúmať. Kultivácia je zbavovanie sa ľudských pripútaností. Ak zakaždým odmietnete výčitky a kritiku, zakaždým ukazujete prstom na druhých a zakaždým odmietate nesúhlas alebo kritiku druhých, je to kultivovanie sa? Aká je to kultivácia? Vyrastali ste vo zvyku sústrediť sa na nedostatky druhých ľudí a nikdy ste nebrali vážne skúmanie svojho ja. Keď sa kultivácia druhých jedného dňa úspešne zavŕši, čo s vami? Nedúfa Majster, že sa budete dobre kultivovať? Prečo nechcete prijať kritiku a prečo sa stále sústreďujete na druhých ľudí? Prečo nekultivujete svoje vnútro a neskúmate svoje ja?“ („Vyučovanie Fa v Los Angeles“, 25. február 2006)

Potvrdzujte Dafa

Články by mali zobrazovať Dafa a praktizujúcich Dafa v pozitívnom svetle. Toto neznamená, že sa máme vyhýbať rozprávaniu o našich problémoch alebo nedostatkoch v kultivácii. Avšak článok by nemal len vypočítať negatívne veci, ale mal by ukázať, ako tie negatívne veci boli prekonané pomocou hľadania vo vnútri a nasledovania učenia Majstra Li. Vyhýbajme sa aj zachádzaniu do prílišných detailov ohľadom minulých zlých činov.

„Konferencie vymieňania skúseností organizované asistenčnými centrami v rôznych regiónoch by sa nikdy nemali zmeniť na konferencie sebakritiky. Takéto slávnostné Dafa konferencie vymieňania kultivačných skúseností by sa nikdy nemali zmeniť na výstavné konferencie na ukazovanie temnej stránky spoločnosti a ešte menej by ste mali nútiť učeníkov, aby odhalili nedostatky, ktoré mali a chyby, ktoré urobili, keď boli svetskými ľuďmi. Spôsobili by ste tým vážne, negatívne následky, poškodzujúce povesť Dafa. Malo by vám byť jasné, čo by ste mali robiť a čo by ste robiť nemali. Toto je vážna kultivačná prax. Konferencie na vymieňanie skúseností sú určené na zlepšovanie učeníkov a zviditeľňovanie Dafa a nie na zverejňovanie toho, akí zlí boli kedysi naši učeníci. Sú na rozprávanie o robení kultivačnej praxe Dafa, nie na vylievanie takzvanej “špinavej vody”!“ („Jasná myseľ“, Základy pre ďalší pokrok)

„Články sa zväčša týkajú racionálnej analýzy a odhaľovania nedostatkov a uvádzajú myšlienky s cieľom potvrdenia Fa, zmenšenia strát a pomoci iným praktizujúcim, aby uvažovali a správali sa spravodlivo, uvažujúc o spôsoboch, ako pomôcť iným kultivujúcim, ktorí sú prenasledovaní a zachrániť viac vnímajúcich bytostí.“ („Zrelí“, 29. október 2005)

Vyhýbajte sa poučovaniu iných

Častým pokušením pre kultivujúcich, ktorí sa osvietili k vyšším princípom Dafa, je nevedome sa postaviť do role učiteľa, keď zdieľajú skúsenosti s inými praktizujúcimi. Písanie článkov je ďalšia príležitosť na pozeranie sa dovnútra a odhodenia tejto pripútanosti.

„ ... nemôžete pridávať osobné veci do Dafa. Inými slovami, pri šírení praxe, bez ohľadu na to, či je vaše tretie oko otvorené, či ste niečo videli, alebo ste si vyvinuli nejaké nadprirodzené schopnosti, nemôžete použiť to, čo ste videli, na vysvetľovanie nášho Falun Dafa. Ten malý kúsok, ktorý ste videli na vašej úrovni, je nič a je ďaleko od skutočného zmyslu Zákona, ktorý vyučujeme. Takže keď šírite prax v budúcnosti, mali by ste byť veľmi opatrní v tejto otázke. Iba tak môžeme zaistiť, že pôvodné veci v našom Falun Dafa ostanú nezmenené.

Navyše, nikto nemá dovolené vyučovať prax spôsobom, akým to robím ja, nikto nemá dovolené vyučovať Zákon vo forme veľkej prednášky, ktorú používam ja – vy nie ste schopní vyučovať Zákon. Je to preto, že to, čo vyučujem ja, má veľmi hlboké súvislosti a zahŕňa to veci z vysokých úrovní. Praktizujete kultiváciu na rôznych úrovniach. V budúcnosti, potom čo spravíte pokrok, keď budete počúvať túto nahrávku opäť, budete sa neustále zlepšovať. Ak ju stále počúvate, zakaždým získate nové pochopenie a nové výsledky. To platí ešte viac pre čítanie tejto knihy. Do môjho učenia som začlenil niečo veľmi hlboké a na vysokej úrovni. Vy preto nie ste schopní vyučovať tento Zákon.“ (Tretia lekcia, Čuan Falun)

Vyhýbajte začleňovania konceptov, ktoré nepochádzajú z učenia Fa

Väčšina z nás si nazhromaždila počas cesty nášho hľadania pravdy mnoho vecí. Tieto veci nemusia byť zlé, ale určite sú na nižšej úrovni ako Fa, ku ktorému sa prispôsobujeme, takže musíme byť opatrní, aby sme nezačleňovali iné koncepty do našich článkov, inak budeme poškodzovať Fa alebo zavádzať iných praktizujúcich na scestie.

„Učíme, že človek musí praktizovať iba jednu kultivačnú cestu. Nech praktizujete kultiváciu akokoľvek, nemali by ste si narušiť svoju kultiváciu pridávaním iných vecí.“ (Tretia lekcia, Čuan Falun)

Preto musí byť človek zameraný iba na jednu metódu a dokonca ani myšlienky z iných učení by nemali byť primiešavané. (Tretia lekcia, Čuan Falun)

„Nemali by ste nedbalo prevziať frázu, ktorú každý spomína alebo používa. Nie je to pridávanie niečoho ľudského do Dafa?“ [...] „Samozrejme, že sú ešte v obehu nejaké ďalšie nesprávne frázy. Mali by ste o tom rozmýšľať: Ak sa jedno slovo pridá dnes a ďalšie pozajtra, po určitom čase ďalšia generácia učeníkov nebude schopná rozlíšiť, koho sú to slová a Dafa bude postupne zmenený.“ („Neopomenutie v povahe Budhu“, Základy pre ďalší pokrok)

Vyhýbajte sa predvádzaniu sa

Praktizujúci by mali zdieľať dobré veci, ktoré sa stali v ich kultivácii a objasňovať pravdu v kontexte zdieľania skúseností a pochopení. Pomocou hľadania vo vnútri človek môže rozlíšiť medzi zdieľaním s cieľom mať prospech pre druhých a tým, keď človek oznamuje úspechy v snahe pozdvihnúť svoj vlastný obraz.

„Je nevyhnutné pre učeníkov, aby si vzájomne vymieňali zážitky a skúsenosti zo svojej kultivácie. Pokiaľ nemajú úmysel ukazovať sa, niet pochybností, že konferencia bude užitočná pre vzájomnú pomoc a spoločný pokrok.“ („Konferencia Fa“, Základy pre ďalší pokrok)

„...chýba aj pripútanosť k oznamovaniu úspechov so zmýšľaním: „Ak to nepoviem ľuďom, ako to budú vedieť“...“ („Zrelí“, 29. október 2005)

„Už sú preč tie kvetnaté výrazy zamýšľané na emocionálnu hru: články sú naplnené podstatou, sú presné, čisté a bez ľudských sentimentov.“ („Zrelí“, 29. október 2005)

Študujte Fa

Okrem Čuan Falunu, boli vyššie uvedené úryvky z nasledovných článkov, a veľmi odporúčame, aby ste si ich celé prečítali a mohli ich nasledovať pri zdieľaní skúseností. Tento zoznam článkov nie je úplný, keďže je mnoho miest v učení Fa, ktoré sa týkajú kultivačných princípov ohľadom zdieľania kultivačných skúseností a vhľadov.

 

Zrelí, http://minghui.sk/20051029348/Zreli.html

Konferencia Fa, http://www.falundafa.org/sk/knihy/jjyz_sk.doc

Neopomenutie v povahe Budhu, http://www.falundafa.org/sk/knihy/jjyz_sk.doc

Jasná myseľ, http://www.falundafa.org/sk/knihy/jjyz_sk.doc

 

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/6/8/117721.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha