Výmena skúseností a názorov

Moje pochopenie ohľadom vzdania sa žiadostivosti a túžby

25.2.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Než som odstránil žiadostivosť a túžbu, prešiel som dlhou a náročnou cestou. Rád by som sa podelil o svoje pochopenia.

Dúfam, že to, čo chcem povedať, bude nápomocné praktizujúcim. Zdieľanie sa priamo netýka tých, ktorí sa čerstvo sobášili, nových praktizujúcich ani tých, ktorých partner nie je praktizujúci.

Úprimne povedané, v začiatočných fázach mojej kultivácie som sa vôbec nevzdal žiadostivosti a túžby a namiesto toho som dodržiaval zákaz na povrchu. To bolo príčinou toho, že sa to z času na čas vracalo, takmer každých šesť mesiacov. Kvôli týmto zlyhaniam som vždy cítil hanbu, ľútosť a obavy. V tom čase som si neuvedomoval, aká škodlivá je žiadostivosť pre praktizujúceho.

Jedného dňa som premýšľal nad tým, prečo bohovia usporiadali, že ľudia sa množia rovnakým spôsobom ako zvieratá a náhle som sa osvietil k jednému princípu: Najzjavnejšou črtou, ktorá odlišuje praktizujúceho na ceste k božstvu od zvierat je to, že je bez žiadostivosti, túžby a iných ľudských pripútaností.

Prišiel som tiež k pochopeniu, že pre obyčajnú ľudskú bytosť je žiadostivosť spôsobom, ako vyjadriť túžbu a emócie. Pre praktizujúceho to iba vytvára karmu. Žiadostivosť a túžba sú špinavé látky, ktoré môžu praktizujúcemu zničiť budúcnosť. Ľudská chamtivosť a túžba by znečistila nebesia, takže praktizujúci sa musí rýchlo zbaviť žiadostivosti a túžby.

Keď som sa osvietil k týmto veciam, bolo pre mňa jednoduchšie brať zľahka moje pocity žiadostivosti a túžby. Pochopil som, že sú špinavé, vytvárajú pre mňa karmu a bránia mi ísť do neba.

Kým však bola nažive moja manželka, nevzdal som sa žiadostivosti a túžby. Keď zomrela, pozrel som sa dovnútra a cítil som, že moja pripútanosť prispela k jej smrti. Cítil som sa kvôli tomu veľmi previnilo a prisahal som, že ostanem navždy sám a zbavím sa žiadostivosti a túžby. Bol som tiež odhodlaný praktizovať Falun Gong a vrátiť sa domov s Majstrom. Rozhodol som sa vedome sa vzdať tejto pripútanosti nasledujúc princípy Fa.

Z Majstrových prednášok Fa som pochopil, že žiadostivosť a túžba majú byť odstránené. Ako dlhoročný praktizujúci by som nemal mať také myšlienky každý deň. Na vyšších úrovniach je kultivačný stav praktizujúceho odlišný, čo zahŕňa viac než len nemať také myšlienky. Keď mi boli tieto princípy jasné, cítil som, že kultivácia v tomto ohľade nie je vôbec náročná.

Minulý rok som sa skúšal učiť Fa naspamäť tým, že som si opakovane čítal riadky každého odseku. Nakoniec som dokázal študovať Fa s pokojnou mysľou. Často mi boli odhalené vyššie princípy v knihe Čuan Falun.

Jedná veta sa mi začala vynárať v mysli: „Také veci ako túžby a žiadostivosť sú všetko ľudské pripútanosti a všetkých z nich by sme sa mali zbaviť.“ (Čuan Falun) Mojim pochopením je, že ak chce človek dosiahnuť Dovŕšenie, prvou požiadavkou je zbaviť sa žiadostivosti a túžby.

Neodstrániť žiadostivosti je rovnaké ako jednou nohou vstúpiť na jednu loď a druhou na druhú loď,  pokúšať sa byť spolovice človek a spolovice boh. Verím, že toto bolo Majstrove varovanie: Ak sa chcem stať praktizujúcim Dafa, mojou jedinou šancou je nastúpiť na loď Fa, ktorá sa plaví cestou k božstvu.

Často som rozmýšľal nad skutočnosťou, že Majster upravil moje telo do optimálneho stavu, pretože som začal praktizovať Falun Dafa. To zdravé telo mám na praktizovanie kultivácie a stanie sa bohom, nie na užívanie si pozemských radostí. Ako sa približuje koniec nápravy Fa, nemôžem sa zahrávať s Majstrovým súcitom a oddávať sa žiadostivosti a túžbe, čo by mi zabránilo v návrate do môjho skutočného domova.

Rozmýšľal som aj o prasiatku z knihy Putovanie na západ. Nedokázalo sa vzdať žiadostivosti, túžby a sentimentality. Nebyť jeho oddanosti Bódhisattve Avalókitéšvare a ochrane svojho majstra mnícha Tang Senga na ich putovaní, a bez pomoci jeho spoločníkov, by si nevyslúžilo ani nízky titul „posla nebeského oltára.“

Videl som svoju ženu, ako aj iných praktizujúcich, zomrieť v dôsledku chorobovej karmy. Keď som ju videl ako kvôli chorobovej karme schudla zo 65 kg tak, že z nej ostala len kostra, cítil som veľkú bolesť pri myšlienke na jej blížiaci sa odchod.

Nakoniec som sa vzdal náklonnosti k nej, odišiel som z domu a vstúpil som do nového prostredia. Tú noc, keď som vystúpil z ľudskej radosti, hnevu, smútku, šťastia, slávy, sebezáujmu, sentimentality a nenávisti, som sa cítil veľmi pokojne a srdečne.

Keď som sa raz pozeral na svoju manželku, spustošenú karmickým trápením, premýšľal som nad tým, že po oddávaní sa žiadostivosti a túžbe ostane len nahromadená karma, ktorá musí byť splatená.

Keď som si to uvedomil, v mojom srdci vystúpil súcit. Povedal som si: „Odpíšem dlhy, ktoré mi ostatní dlhujú, pretože ich nechcem vidieť trpieť. Viem, že Majster splatil moje dlhy, ale ja sa musím dobre kultivovať a dosiahnuť pravé ovocie, aby som priniesol požehnanie ostatným. Ľudské bytosti trpia tak veľa. Bez ohľadu na to, za čo bojujú, skončia jedine s karmou!“

Viem, že my, praktizujúci Dafa, sme s Majstrom pred vekmi podpísali zmluvu, že zachránime vnímajúce bytosti vo vesmíre. Preto si nás Majster vybral, aby sme boli učeníkmi Dafa. Ak nerobíme dobre tri veci a ak sa pri ich robení dobre nekultivujeme, znamená to, že nedodržiavame naše prísahy. Vzdanie sa kultivácie je „porušením zmluvy“ a rovná sa sebazničeniu.

Nesklamem Majstra, pretože viem, že kvôli mne veľmi trpel, kým som klesal jednou úrovňou vesmíru za druhou. Majster kvôli mne trpel tak veľa, aby som mohol získať Fa a uspieť. Nesmiem sa otočiť chrbtom sláve, ktorú nám Majster udelil. Nevzdám sa Bohov v mojom svete. Mal by som nahradiť svoje pripútanosti nesebeckosťou a stať sa súcitnou a spravodlivou osvietenou bytosťou.

Viem, že staré sily prenasledovali praktizujúcich a zatvárali ich do väzení používajúc mnohé výhovorky. Jedna z nich sa týkala žiadostivosti a túžby. Niektorí praktizujúci sa nedokážu považovať za vyššie bytosti a oddávajú sa žiadostivosti a túžbe. Bol som jedným z nich.

Myslím, že staré sily mohli Majstrovi povedať: „Tvoj učeník nenasledoval Tvoje rady a často zlyhal v otázke žiadostivosti. Dokonca aj praktizujúci v malých kultivačných cestách sa v tomto ohľade dokážu dobre činiť, prečo nie Tvoji učeníci Dafa? Budeme ich teda prenasledovať použitím zákonov ČKS, aby si uvedomili svoje chyby, ktoré nie sú v súlade s Fa, a tým ich napravíme. Nemáme na výber!“

Jedného dňa, keď som sa rozprával s praktizujúcim, ktorý sa trápil s problémom žiadostivosti, cítil som, že vnímajúce bytosti v jeho svete ho pozorujú a nariekajú! Pomyslel som si, že to bolo hlavnou prekážkou, ktorá mu bránila pochopiť princípy Fa na vyšších úrovniach.

V tejto nízkej dimenzii sú žiadostivosť a túžba prejavmi sebeckosti, čo je vlastnosť bytostí starého vesmíru. Ak sa praktizujúci dokáže vzdať sebeckosti pre budúcnosti svojich vnímajúcich bytostí, ktoré tak budú môcť vstúpiť do nového vesmíru, znamená to, že sa chopil príležitosti na znovuzrodenie. Ako veľmi si želám, aby sa praktizujúci, ktorí sú stále pripútaní k žiadostivosti, na to dokázali pozrieť ako na príležitosť pozdvihnúť sa v kultivácii!

Čo sa týka zosobášených praktizujúcich, ktorí by mali zapadnúť medzi obyčajných ľudí ako je to možné, moje pochopenie je také, že hoci sú manželom a manželkou podľa zákona, v podstate sú mníškou a mníchom, alebo bratom a sestrou.

Samozrejme, mladé páry by sa mali množiť, aby sa zachovalo ľudstvo, takže ak partner nie je praktizujúcim, alebo ak sú obaja novými praktizujúcimi, je prirodzené ponechať si trocha žiadostivosti a túžby.

U dlhoročných praktizujúcich, ktorí sú zosobášení, to však vidím tak, že oddávanie sa žiadostivosti a túžbe by mali považovať za ponižujúce voči budúcim Bohom. Nemali by spolu flirtovať, ani sa spolu kúpať a dokonca by sa mali vyhnúť tomu, aby si pred sebou menili spodnú bielizeň. Pokiaľ si to udržujeme v mysli, nie je ťažké zbaviť sa žiadostivosti a túžby. Fa vyžaduje, aby sme to všetci brali vážne. Ak sa skutočne chceme kultivovať, musíme splniť požiadavky Fa.

Otázka žiadostivosti je prvou vecou, ktorej musia praktizujúci čeliť. Dnešná kultivácia v Dafa je mnoho ťažšia ako kultivačné školy v dávnych časoch. Jedným z dôvodov je to, že za starých čias bola väčšina praktizujúcich mníchmi alebo mníškami a ostávali oddelení od opačného pohlavia.

Ak my, praktizujúci, nemáme myšlienky na žiadostivosť, démon žiadostivosti nás nemôže ovládať, pretože Majster a strážcovia Fa nás ochraňujú. Okrem toho neustále vysielame spravodlivé myšlienky na odstránenie zlých látok zvnútra aj zvonka našich tiel, takže ostáva len málo žiadostivosti a túžby. Ak v tom pokračujeme po dlhý čas, nie je náročné odstrániť žiadostivosť a túžbu, ako som to spravil ja.

Pokiaľ ide o tých, ktorí si myslia, že je to ťažké, myslím si, že je to preto, že nasledujú svoje pripútanosti, keď sa objaví žiadostivosť a túžba. Namiesto ich rozloženia ich pozvú dovnútra. Mnoho takýchto praktizujúcich stratilo svoje životy, alebo bolo vzatých do väzenia.

Moje porozumenie ohľadom odstránenia žiadostivosti a túžby je, že tohto démona musíme prekonať tvrdo a bez výhrad.

Jedného dňa začalo pršať, len čo som dokončil nejakú prácu pre Dafa. Svoju motorku som nechal u príbuzných a išiel som na autobus. Kým som čakal na zastávke, niekto v mojej mysli zakričal: „Choď k Liu (praktizujúca) domov.“

Cítil som, akoby ma nejaká bytosť v inej dimenzii ťahala preč. Tvrdo som sa toho snažil striasť a povedal som tej bytosti: „Rozložím ťa.“

Začal som dokola recitovať formulku pre vysielanie spravodlivých myšlienok.

Nakoniec som bol schopný pevne stáť a démon žiadostivosti bol rozložený.

Inokedy tento démon útočil na citlivé miesta môjho tela tri dni po sebe. Nevzdával sa aj napriek tomu, že som sa veľmi snažil vysielať spravodlivé myšlienky a odstrániť zlé látky.

Potom som si spomenul na Majstrove slová, že „podoba vecí sa rodí z mysle.“ („Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy“, Vyučovanie Fa na konferenciách - X. časť)

Povedal som zlu: „Ste tie najhanebnejšie bytosti vo vesmíre. Ste najšpinavšie bytosti. Vyzeráte byť obrovské, ale v skutočnosti ste menej než nič. Nie ste ani hodné, aby som vás nazýval žijúcimi bytosťami.“

Znova som opakoval formulku pre vysielanie spravodlivých myšlienok. Démon zmizol.

Takto som sa zbavil žiadostivosti a túžby.

Aby sme dosiahli pravé ovocie, zachránili vnímajúce bytosti a bohov v našich vlastných svetoch a boli hodní toho, koľko pre nás Majster trpel, spojme sa a vysielajme spravodlivé myšlienky na odstránenie žiadostivosti a túžby, rozloženie žiadostivosti a túžby, vzdanie sa žiadostivosti a túžby a  na to, aby sme sa stali skutočnými praktizujúcimi Dafa „kým nezostane žiadna pripútanosť.“ („Kultivácia v ilúzii“, Hong Yin)

Kultivujme sa všetci usilovne. Dúfam, že každý praktizujúci dosiahne dovŕšenie.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/8/162115.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom