Zlepšovanie sa

Nebezpečenstvo súťaživej mysle

19.11.19 | Praktizujúci Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) Nedávno som sa osvietil k tomu, že mnoho pripútaností je tesne prepojených so súťaživým myslením, napríklad ako sťažovanie sa, pocity nevyrovnanosti, ohováranie, klebetenie, nenávisť a vyhľadávanie pomsty.

Ak sa s touto súťaživou mentalitou neporátame, ako bude odstránená naša chorobová karma, ako sa zlepší náš charakter a ako porastie naša energia?

Toto súťaživé myslenie môže posilniť našu démonickú povahu, spraviť nás závistlivými a vystaviť nás dokonca nebezpečenstvu prenasledovania. Pred touto vážnou ľudskou pripútanosťou sa musíme mať stále na pozore.

Kultivujúci musia odstrániť svoje súťaživé zmýšľanie

Všetci praktizujúci, ktorí boli pred začatím praktizovania Falun Gongu naplnení pocitom vlastnej dôležitosti, hovorili o tom, akí vystresovaní a vyčerpaní sa cítili.

Majster povedal:

„Pretože svetskí ľudia nemôžu pochopiť tento princíp, budú všetci súťažiť a bojovať o vlastné záujmy.“

„V bežnej ľudskej spoločnosti súťažíte s druhými kvôli sláve a osobnému zisku. Nemôžete dobre spať alebo jesť a vaše telo je vo veľmi zlom stave. Keď je vaše telo videné z inej dimenzie, kosti sú celé čierne.“

„Keď človek žije, aby bojoval o osobný zisk, dopustí sa mnohých nedobrých skutkov a dlhuje druhým veľmi mnoho.“ (Čuan Falun)

Bol raz laický Budhista, ktorý sa kultivoval desiatky rokov. Keď jeho dcére diagnostikovali rakovinu, opýtal sa svojho majstra, prečo naňho dopadlo toľko nešťastia. Majster mu povedal: „Je to preto, lebo máš zlú povahu a tvoje slová často iných zrania.“

Bežní ľudia bojujú pre osobný zisk. Avšak ak sa takto správa praktizujúci, je v skutočnosti horší než bežní ľudia. Premýšľajte o tom: Ak sa nezbavíme našej súťaživosti, aký význam má štúdium Fa a robenie cvičení?

Chorobová karma

Niektorí praktizujúci umreli v dôsledku svojej súťaživej mentality a nedobrej povahy. Keďže sa správali ako bežní ľudia, Majster nemohol pre nich odstrániť karmu – pritiahli si do svojich životov veľké nešťastia.

Istá praktizujúca mala malé podnikanie. Nevenovala pozornosť kultivácii svojho srdca a často sa so zákazníkmi hádala. Neskôr zomrela na rakovinu.

Iná praktizujúca bola bývalá vládna úradníčka. Často sa s druhými hádala, napríklad aj keď milo poukázali na jej pripútanosti. Tiež iba zriedkavo praktizovala päť cvičení Falun Gongu. Raz sa dostala do veľkej hádky so svojou dcérou. Na ďalší deň zomrela.

Krik, zlá povaha a nadávanie iným – všetko sú to prejavy súťaživého zmýšľania. Ak sa tejto pripútanosti nezbavíme, bude nás ovládať a do nášho života pritiahne ťažkosti.

Majster nám pripomína:

„Ak je príčina choroby bežného človeka skutočne odstránená, nepraktizujúci odíde bez akejkoľvek choroby. Len čo tento človek vykročí z týchto dverí, stále zostane svetským človekom. Stále ešte bude súťažiť o osobný prospech ako bežní ľudia. Ako môže byť jeho karma neuvážene zrušená? To je absolútne zakázané.“

„Prečo si niektorí ľudia nemôžu vyliečiť choroby po dlhom období cvičenia? Čchi-kung je kultivačná prax a niečo nadprirodzené, čo je v protiklade s fyzickými cvičeniami svetských ľudí. Človek sa musí sústrediť na charakter, aby si vyliečil chorobu alebo zvýšil kung.“ (Čuan Falun)

Pokojná myseľ

Keď sa stretávame s nesúhlasom, súťaživý človek bude najskôr premýšľať o boji. Avšak ak neprejaví znášanlivosť, jeho karma sa nezmení na cnosť, jeho povaha sa nezlepší a jeho myseľ nebude v pokoji.

Keď počas dňa s niekým bojujeme, bude pre nás ťažké sa potom v meditácii upokojiť. Naopak, keď niekto berie interakcie s druhými zľahka, zvyčajne bude mať pokojnú myseľ.

Energetický potenciál

Ak praktizujúci nezlepšuje svoj charakter, nielenže jeho energetický potenciál neporastie, no bude náchylný k bojovaniu a súťaženiu s inými. Bez tolerancie je ťažké dosiahnuť cnosť či osvietenie.

Majster povedal:

„Akonáhle však vykročili z dverí, správali sa odlišne a išli svojou vlastnou cestou, súťažili a bojovali s druhými kvôli sláve a zisku medzi svetskými ľuďmi. Ako by si mohli zvýšiť kung? Nemohli si ho zvýšiť vôbec a pre rovnakú príčinu neboli vyliečené ani ich choroby.“

„Zatiaľ čo súťažíte o osobný zisk, chcete si zvýšiť svoj kung – ako to môže byť dosiahnuteľné? Nie ste rovnaký ako svetský človek? Ako sa môže váš kung zvýšiť? Preto iba zdôrazňovaním kultivácie charakteru sa môže váš kung zvýšiť a vaša úroveň zlepšiť.“

„Ak sa nemôžete dostať ani cez maličkosti a ľahko sa prestanete ovládať, ako môžete očakávať zvýšenie svojho kungu?“ (Čuan Falun)

Prenasledovanie

Ak sa praktizujúci nezbaví súťaživého myslenia, bude sa s inými hádať a dá starým silám zámienku na prenasledovanie, či dokonca ukončenie jeho života. Všetko to bolo starostlivo usporiadané starými silami pred eónmi rokov.

Napríklad v októbri 2017 bolo v mestskom obvode Shuangcheng v Číne zatknutých viac ako 50 praktizujúcich v rovnakom čase.

“Koordinátori v Shuangchengu boli veľmi schopní a ľahko dokázali zvládnuť rôzne projekty. No niektorým z nich sa zdalo zložité spolupracovať s ostatnými v skupine. Niektorí boli naplnení žiarlivosťou a kultúrou komunistickej strany a sformovali si svoju vlastnú malú skupinu. Nielenže medzi jednotlivými skupinami boli boje a napätia, no niektorí praktizujúci na seba vzájomne útočili.“ (Z týždenníka Minghui č. 829, „Zamyslenie sa nad zatknutiami v mestskom obvode Shuancheng“)

Ak sa pozeráme dovnútra, zbavíme sa žiarlivosti a súťaživosti, dobre sa kultivujeme, sme úprimní, otvorení a tolerantní k iným, naše jedno telo bude nezničiteľné ako diamant. Staré sily tiež nenájdu výhovorku, aby nás prenasledovali.

Majster povedal:

„Tento problém sa vyskytuje aj medzi opravdivými praktizujúcimi, keďže vzájomná neúcta a neodstránenie súťaživého zmýšľania môžu ľahko viesť k závisti.“ (Čuan Falun)

Zväčšenie démonickej povahy

Ak sa svojho súťaživého zmýšľania nezbavíme, naša démonická povaha bude rásť spolu s našou žiarlivosťou.
Ak sa vzdáme tohto ľudského zmýšľania, nielenže nás nebudú rušiť zisky a straty, staneme sa aj omnoho súcitnejšími.

Majster nás učil:

„Všetci svetskí ľudia majú aj démonickú povahu aj povahu Budhu. Keď myseľ človeka nie je spravodlivá, bude účinkovať démonická povaha.“ („Pevnosť Fa“, Základy pre ďalší pokrok)

„Budhovská povaha človeka je Shan a prejavuje sa ako milosrdenstvo, myslenie najprv na druhých pred robením vecí a schopnosťou vydržať utrpenie. Démonická povaha človeka je skazenosť a prejavuje sa ako zabíjanie, kradnutie a okrádanie, sebeckosť, zlé myšlienky, rozsievanie nezhôd, podnecovanie ťažkostí cez rozširovanie povier, žiarlivosť, skazenosť, hnev, lenivosť, krvismilstvo a tak ďalej.“

„Ak sa praktizujúci nezbaví svojej démonickej povahy pomocou kultivácie, jeho gong bude vo veľkom neporiadku a nedosiahne nič alebo bude nasledovať démonickú cestu.“ (Budhovská povaha a démonická povaha“, Základy pre ďalší pokrok)

Majster tiež povedal:

„Ak toto súťaživé zmýšľanie nie je opustené, stále bude na tom takto. Prejde čas, no stále sa nemôže pohnúť nad túto úroveň po niekoľko rokov. Nebude môcť pokračovať v praktizovaní. Ak spotreboval príliš veľa svojej energie, jeho telo to už nemusí ďalej zniesť a v najhoršom prípade ostane nevládny.“ (Čuan Falun)

Rozpoznanie súťaživosti

Pripútanosť k súťaživosti je niekedy skrytá, a preto sa ťažšie hľadá. Avšak často sa prejavuje ako sklon odporovať myšlienkam iných; potrebou neustále ostatným radiť; dominantnou osobnosťou; neochotou pripustiť ostatných k vyjadreniu ich názoru; zdôrazňovanie a pretláčanie samého seba; obraňovanie vlastných pohnútok; snaha presvedčiť iných o našej spravodlivosti, nevine či kompetencii; vyhováranie sa za naše slová či skutky.

Pripútanosť k súťaživosti je úzko prepojená s našimi ľudskými názormi a karmou. Táto pripútanosť je v skutočnosti démonom v inej dimenzii, so škaredou, nahnevanou a zlou povahou. Nasleduje naše hlavné vedomie a povzbudzuje nás, aby sme boli súťaživí, vracali úder späť, vyhľadávali pomstu, takže vlastne zhromažďovali karmu.

Vždy keď čelíme konfliktu, objaví sa tento démon a začne na nás uplatňovať svoj vplyv. Snaží sa nás spraviť nahnevanými a rozhorčenými, takže stratíme kontrolu.

Chce, aby sme nemali spravodlivé myšlienky, takže naša úroveň sa zníži. Čo ho motivuje? Chce, aby sme premýšľali a správali sa ako démoni, a tak sa sami stali démonmi!

Ak jeho vplyv nerozlíšime a neodstránime z nášho života, bude nás nasledovať a ovládať.

Zlepšovanie charakteru

Majster povedal:

„Ak stále myslíte na súťaženie s druhými a bojovanie o toto alebo tamto, povedal by som, že začnete boj s druhými vždy keď sa vyskytne problém – to je zaručené. A tak, keď sa stretnete s problémom, povedal by som, že je na to, aby premenil vašu čiernu látku na bielu látku, cnosť.“

„Každý vie, že naša škola praktizovania sa nestráni bežnej ľudskej spoločnosti v kultivačnej praxi, ani sa nevyhýba, alebo neuteká od konfliktov. V tomto zložitom prostredí svetských ľudí máte mať jasnú myseľ a vedome strácať v pojmoch záujmov. Keď druhí poškodzujú vaše záujmy, nebudete o ne zubami-nechtami bojovať ako oni. Budú vás využívať, zatiaľ čo všemožné veci sa budú pokúšať strhnúť váš charakter nadol. V tomto ťažkom prostredí budete utužovať svoju vôľu a zlepšovať svoj charakter. Pod vplyvom rôznych zlých myšlienok od svetských ľudí budete schopní dostať sa nad to.“ (Čuan Falun)

Všimol som si, že keď sa stretnem s konfliktom, moja prvá myšlienka je bojovať a súťažiť s druhou stranou, dokonca aj keď viem, že sa mýlim. Tiež som to potom nemohol dostať z mysle a cítil som sa potom nepríjemne.

Toto naznačuje, že som bol stále ovládaný svojou súťaživosťou. Iba keď si budem dávať neustále pozor na svoje myšlienky, môže byť táto pripútanosť oslabená a zničená.

Tiež som sa osvietil k faktu, že by som nemal súťažiť a bojovať, keď sa dostanem do konfliktu, keďže vtedy sa premieňa karma. Aj keď bežní ľudia žijú pre slávu a osobný záujem, praktizujúci by sa týchto ľudských pripútaností mali vzdať.

Nesebectvo

Často súťažíme sa bojujeme kvôli nášmu sebectvu a osobným záujmom. Ak sme skutočne nesebeckí, nebudeme mať žiadne, alebo iba málo ľudských túžob. Nebudeme teda s inými súťažiť. Myslím si, že by sme sa ako praktizujúci mali stále pozerať dovnútra a tvrdo pracovať na zbavení sa posledných stôp sebeckosti.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/21/168822.html

Článok v čínštine

 

 

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha