EP prijal rezolúciu, v ktorej odsudzuje násilné odoberanie orgánov praktizujúcim Falun Gongu

(Minghui.org) Európsky parlament prijal 5. mája 2022 rezolúciu, v ktorej vyjadril „vážne znepokojenie“ nad pokračujúcim systematickým, neľudským a štátom schvaľovaným odoberaním orgánov čínskym disidentom, najmä praktizujúcim Falun Gongu.

20220518 EP resolution sk
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2022 o správach o pokračujúcom odoberaní orgánov v Číne

Nižšie je uvedené celé znenie rezolúcie (rezolúcia na stránkach EP).

Správy o pokračujúcom odoberaní orgánov v Číne

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2022 o správach o pokračujúcom odoberaní orgánov v Číne (2022/2657(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Čínou,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o odoberaní orgánov v Číne,

–  so zreteľom na štúdiu Proceedings of the Workshop on „Organ Harvesting in China“ (Súhrn príspevkov zo seminára o odoberaní orgánov v Číne), ktorú GR pre vnútorné politiky uverejnilo 12. apríla 2016,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a Chartu základných práv Európskej únie z roku 2009, najmä na jej článok 3 o práve na nedotknuteľnosť osoby,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré Čína ratifikovala 4. októbra 1988,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľudskými orgánmi,

–  so zreteľom na Istanbulskú deklaráciu o obchodovaní s orgánmi a transplantačnej turistike,

–  so zreteľom na Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia, ktorý Čína podpísala v roku 1949,

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN na ľudské práva zo 14. júna 2021 o správach o údajnom odoberaní orgánov príslušníkom menšín v Číne,

–  so zreteľom na vypočutie o odoberaní orgánov v Číne, ktoré zorganizoval Podvýbor Európskeho parlamentu pre ľudské práva 29. novembra 2021,

–  so zreteľom na konečný rozsudok Nezávislého tribunálu pre nútené odoberanie orgánov väzňom svedomia v Číne (Čínsky tribunál), vydaný 1. marca 2020,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu je stredobodom politiky EÚ voči Číne, v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a so záväzkom Číny dodržiavať tieto hodnoty v rámci vlastného rozvoja a medzinárodnej spolupráce;

B.  keďže odvtedy, ako sa v marci 2013 ujal moci prezident Si Ťin-pching, sa situácia v oblasti ľudských práv v Číne stále zhoršuje; keďže čínska vláda je čoraz menej naklonená ľudským právam a zásadám právneho štátu;

C.  keďže na celom svete sa každý rok vykoná 10 000 nezákonných transplantácií ľudských orgánov; keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) obchod s ľudskými orgánmi ročne prináša zisk vyše 1 miliardy EUR;

D.  keďže Čínska ľudová republika má mimoriadne nízku mieru dobrovoľného darcovstva orgánov, a to z dôvodu tradičného presvedčenia; keďže v roku 1984 Čína zaviedla nariadenia umožňujúce odoberanie orgánov popraveným väzňom; keďže Čína vyhlásila, že v roku 2015 prestala využívať orgány popravených väzňov a spustila vnútroštátny systém darcovstva, avšak bez toho, aby úplne zakázala túto prax, ktorá je stále zákonná;

E.  keďže systém transplantácie orgánov v Číne nespĺňa požiadavky WHO, pokiaľ ide o transparentnosť a vysledovateľnosť získavania orgánov, a keďže čínska vláda odmieta nezávislú kontrolu systému; keďže dobrovoľný a informovaný súhlas je nevyhnutným predpokladom etického darcovstva orgánov;

F.  keďže nútený odber orgánov sa musí chápať ako zabitie osoby bez jej súhlasu, aby sa jej orgány mohli odobrať a transplantovať inej osobe; keďže táto praktika sa musí považovať za nehorázne a neprijateľné porušenie základného práva na život;

G.  keďže Výbor OSN proti mučeniu a osobitný spravodajca OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie vyjadrili obavy z údajného odoberania orgánov väzňom a vyzvali vládu Čínskej ľudovej republiky, aby zvýšila zodpovednosť a transparentnosť systému transplantácie orgánov a trestala osoby zodpovedné za zneužitia;

H.  keďže Čínsky tribunál vydal v marci 2020 konečný rozsudok, v ktorom dospel k záveru, že v celej Číne už roky dochádza k nútenému odoberaniu orgánov vo významnom rozsahu a že jedným zo zdrojov orgánov (pravdepodobne hlavným zdrojom) sú prívrženci hnutia Falun kung; keďže čínska vláda odmietla vypovedať pred uvedeným tribunálom;

I.  keďže rozsiahle spoliehanie sa na popravených a živých väzňov ako na zdroje transplantačných orgánov so sebou prináša širokú škálu neprijateľných porušení ľudských práv a lekárskej etiky;

J.  keďže odborníci OSN na ľudské práva vo svojom vyhlásení z 10. júna 2021 uviedli, že existujú dôveryhodné informácie o tom, že zadržiavaní príslušníci etnických, jazykových alebo náboženských menšín v Číne boli podrobení lekárskej prehliadke vrátane krvných testov a vyšetrení orgánov, ako sú ultrazvukové a röntgenové vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné na overenie vhodných darcov na účely transplantácie orgánov, a to bez ich slobodného, dobrovoľného a informovaného súhlasu;

K.  keďže odborníci OSN na ľudské práva už v rokoch 2006 a 2007 upozornili na tento problém čínsku vládu; keďže v odpovediach čínskej vlády chýbali údaje, ako sú informácie o zdrojoch orgánov používaných na transplantačné operácie alebo systémy výmeny informácií, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii a ochrane obetí obchodovania s orgánmi a účinné vyšetrovanie a stíhanie obchodníkov s orgánmi;

L.  keďže čínska vláda odmietla obvinenia z odoberania orgánov, najmä vo svojej odpovedi adresovanej Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, a opakovane a kategoricky poprela, že prívrženci hnutia Falun kung boli zabití, aby im boli odobrané orgány;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad správami o pretrvávajúcom, systematickom, neľudskom a štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom v Čínskej ľudovej republike, konkrétne prívržencom hnutia Falun kung a príslušníkom iných menšín, napríklad Ujgurom, Tibeťanom a kresťanom;

2.  pripomína, že Čína ratifikovala Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, v ktorom sa bez výnimky stanovuje absolútny zákaz mučenia a iného krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;

3.  domnieva sa, že prax odoberania orgánov žijúcim väzňom v cele smrti a väzňom svedomia v Čínskej ľudovej republike môže predstavovať zločiny proti ľudskosti, vymedzené v článku 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu; naliehavo vyzýva Čínsku ľudovú republiku, aby podpísala Rímsky štatút a pristúpila k nemu;

4.  vyzýva čínske orgány, aby urýchlene reagovali na obvinenia z odoberania orgánov a umožnili nezávislé monitorovanie medzinárodnými mechanizmami v oblasti ľudských práv vrátane Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

5.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom nezávislého dohľadu nad tým, či väzni alebo zadržiavané osoby poskytujú platný súhlas s darcovstvom orgánov; odsudzuje nedostatok informácií od čínskych orgánov v súvislosti so správami o tom, že rodiny zosnulých zadržiavaných osôb a väzňov si nemôžu prevziať ich telá;

6.  naliehavo vyzýva čínske orgány, aby v súvislosti s lekárskymi prehliadkami požadovali a zabezpečili slobodný a informovaný súhlas väzňov alebo zadržiavaných osôb a aby v súlade s medzinárodnými dohovormi prijali regulačný rámec pre dobrovoľný a transparentný systém darcovstva orgánov;

7.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby nastolili otázku odoberania orgánov v Číne počas každého dialógu o ľudských právach; trvá na tom, aby EÚ a jej členské štáty verejne odsúdili zneužívanie transplantácií orgánov v Číne; vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia, ktorými zamedzia transplantačnej turistike svojich občanov do Číny a zvýšia informovanosť svojich občanov cestujúcich do Číny o tejto otázke;

8.  víta návštevu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej v Číne; naliehavo vyzýva OSN, aby počas tejto návštevy pokračovala vo vyšetrovaní obchodovania s orgánmi;

9.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby nastolili otázku núteného odoberania orgánov pri kontaktoch s tretími krajinami, najmä so svojimi partnermi z oblasti Perzského zálivu, kde čínske transplantačné centrá propagovali „orgány halal“ odobrané Ujgurom a príslušníkom moslimských menšín v Číne;

10.  vyzýva Čínu, aby v plnej miere dodržiavala požiadavky WHO na transparentnosť a vysledovateľnosť v postupoch získavania orgánov;

11.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ich dohovory a dohody o spolupráci s tretími krajinami vrátane Číny v oblasti zdravia a výskumu budú v súlade s etickými zásadami EÚ, pokiaľ ide o darcovstvo orgánov a využívanie prvkov a produktov ľudského tela na vedecké účely; vyzýva príslušné inštitúcie v členských štátoch, aby vyhodnotili a prehodnotili podmienky svojej spolupráce s čínskymi inštitúciami v oblasti transplantačnej medicíny, výskumu a odbornej prípravy;

12.  požaduje, aby čínske orgány poskytli otvorený, neobmedzený a zmysluplný prístup vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a držiteľom mandátu v rámci osobitných postupov Rady OSN pre ľudské práva na návštevu Sin-ťiangu; žiada čínsku vládu, aby v tejto veci spolupracovala s organizáciami OSN; naliehavo vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby sa prioritne zaoberala otázkou núteného odoberania orgánov;

13.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vysokej komisárke OSN pre ľudské práva.

 

 

Človek v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/7/200219.html

Kľúčové slová: