Príručka Úradu 610 v Šanghaji odhaľuje intenzitu prenasledovania Falun Gongu

(Minghui.org) Webová stránka Minghui.org nedávno získala príručku Úradu 610 v Šanghaji, ktorá opisuje ako „transformovať“ praktizujúcich Falun Gongu (prinútiť ich vzdať sa svojej viery).

Úrad 610 je špeciálna organizácia s mocou prevyšujúcou policajný i súdny systém a s jedinou funkciou – vykonávať prenasledovanie Falun Gongu.

Príručka, ktorá bola vydaná niekedy v rokoch 2000 až 2010, bola distribuovaná podnikom a inštitúciám s cieľom poskytnúť im návod, ako vykonávať politiku prenasledovania zameranú na Falun Gong.

Príručka sa zameriavala na to, ako praktizujúcim vymývať mozog na základe ich individuálnej situácie v rôznych fázach procesu ich „transformácie“. Podrobné inštrukcie a komplexný záber sú ohromujúce.

1. Utajená ukrutnosť

Na titulnej strane knihy je vytlačené slovo „dôverné“. Na prvej strane sa začína časť „Návod na použitie“ slovami: „Táto príručka sa považuje za dôverný materiál, ktorý je pod správou Čínskej komunistickej strany (ČKS) na úrovni obce alebo vyššej. Vyžaduje sa prísne dodržiavanie dôvernosti, aby sa zabránilo úniku informácií.“

Je zrejmé, že potláčanie Falun Gongu je nezákonné a jeho kruté metódy majú zostať v tajnosti. Po spustení prenasledovania v júli 1999 začala ČKS mediálne kampane nenávistnej propagandy s cieľom očierniť Falun Gong. Propagandistická kampaň síce obrátila čínsku verejnosť proti Falun Gongu, ale samotní funkcionári ČKS veľmi dobre vedeli, že prenasledovanie je neopodstatnené a bezohľadné.

Samotný Úrad 610, ktorý vytvoril bývalý vodca ČKS Jiang Zemin, je nelegálnym policajným útvarom. Ak je potláčanie Falun Gongu skutočne legitímne, ako tvrdili spravodajské médiá ČKS, táto kampaň by mohla byť zverejnená. Takýto vysoký stupeň utajenia a prísne disciplinárne opatrenia za narušenie tohto utajenia ale naznačujú, že ČKS sa bojí, aby jej temné tajomstvá nevyšli najavo.

Podrobnosti v príručke tiež ukazujú, aké kruté je toto prenasledovanie. Keďže sa všetko vykonáva tajne, ľudia zvonka, vrátane úradníkov v iných vládnych organizáciách, ako aj bežných občanov  nevedia, akým hrozným veciam sú praktizujúci po zatknutí vystavení. Kvôli prísnej cenzúre je toto potláčanie mimoriadne kruté a spravodlivosti stále nebolo učinené zadosť.

2. Zameranie sa na všetkých praktizujúcich Falun Gongu

V časti príručky „Návod na použitie“ sa v druhom bode uvádza: „Každý dostane kópiu [príručky].“ To naznačuje, že tento materiál je zameraný na všetkých praktizujúcich Falun Gongu, nielen na niektorých z nich.

Predtým, ako ČKS začala v júli 1999 Falun Gong oficiálne potláčať, odhadovali čínske úrady, že v Číne je 70 až 100 miliónov praktizujúcich. Hoci táto príručka bola miestnou publikáciou v Šanghaji, je súčasťou systematického vykonávania politiky prenasledovania z Ústredného Úradu 610. Možno sa domnievať, že podobné opatrenia boli vydané aj v iných oblastiach a spoločne je toto prenasledovanie zamerané na všetkých praktizujúcich Falun Gongu v Číne.

3. Podrobné pokyny

Podrobné inštrukcie opísané v príručke o tom, ako „transformovať“ praktizujúcich Falun Gongu, sú zarážajúce.

Začína dokumentáciou osobných údajov pracovníkov „transformačného“ tímu, po ktorej nasledujú podrobné informácie o praktizujúcich, ktorí majú byť „transformovaní“, vrátane „osobných charakterových vlastností“, ako aj „rodinných príslušníkov a ich postoja k Falun Gongu“. Uvádzajú sa v ňom aj predchádzajúce procedúry vymývania mozgov, ktoré boli nútení absolvovať, alebo iné „tresty“, ktorým boli vystavení.

Nasledujú ďalšie kategórie, ako napríklad „Plán transformácie“, „Záznam o pokroku“, „Kontrola a prevencia“, „Štvrťročná aktualizácia“, „Ročné hodnotenie“, „Plánovanie následných opatrení po prepustení“, „Záznam o následných opatreniach po prepustení“, „Záznam o opakovaných situáciách“ atď. Každá kategória je ďalej rozdelená na konštatovanie situácie, opis, prijaté opatrenia a plán ďalšieho kroku.

Príručka poskytuje aj komplexné inštrukcie, ako pokračovať v prenasledovaní po prepustení praktizujúcich z väzenia alebo z centra na vymývanie mozgov.

Citácie z príručky: „Po prepustení musia každý deň vyplniť ‚Plán následných opatrení po prepustení‘. Ak ešte neboli transformovaní, ich situácia sa zdokumentuje v ‚Zázname o pokroku‘. Tí, ktorí boli transformovaní, budú zdokumentovaní v ‚Zázname o sledovaní po prepustení‘. Bez ohľadu na ich stav sa vyžaduje ‚Štvrťročná aktualizácia‘ a ‚Ročné hodnotenie‘.“

„Po transformácii praktizujúcich, ktorí spĺňajú kritériá, sa ich prípady budú vykazovať podľa jednotlivých úrovní. Po schválení budú ich denné činnosti zdokumentované v ‚Zázname o následných opatreniach po prepustení‘. V prípade potreby sa použije ‚Záznam o opakovaných situáciách‘ a pre aktívnu transformáciu sa opätovne spustí ‚Záznam o následných opatreniach po prepustení‘.“

Na základe týchto opisov, pokiaľ je osoba identifikovaná ako praktizujúci Falun Gongu bude podliehať neustálej kontrole zo strany úradov. Tá pokračuje aj po prepustení z väzenia. Dokonca aj tí, ktorým Úrad 610 potvrdil „transformáciu“, sú stále pod neustálym dohľadom. To naznačuje, že v prenasledovaní ide o komplexnú a neustálu psychickú kontrolu.

Okrem toho z tejto príručky vyplýva, že zámerom potláčania nie je len očierňovanie Falun Gongu a podnecovanie širokej verejnosti k nenávisti voči nemu, ale cieľom je aj vyprovokovať širokú verejnosť k účasti na tomto systematickom zločine.

Ako už bolo spomenuté, keď sa prenasledovanie v júli 1999 začalo, v krajine žilo veľké množstvo praktizujúcich Falun Gongu zo všetkých spoločenských vrstiev. ČKS zapojila do prenasledovania rôzne vládne úrady a inštitúcie, čím núti ich predstaviteľov a úradníkov, aby sa zamerali na praktizujúcich. Napríklad, keď nejaký praktizujúci odíde do Pekingu požadovať svoje práva, alebo je zatknutý pre svoje presvedčenie, ostatným zamestnancom na jeho pracovisku môžu byť zrušené prémie. Táto gigantická sieť tak zapája do tohto systematického a hrozivého zločinu prenasledovania celú spoločnosť.

4. Zákerné metódy

Na druhej strane príručky sú uvedené kritériá „úspešnej“ transformácie: Osoba musí prestať robiť cvičenia Falun Gongu, musí odovzdať svoje knihy a verejne odsúdiť Falun Gong. To znamená, že musí útočiť na Falun Gong na fórach, seminároch alebo v správach v spravodajských médiách. Cieľom je úplne oddeliť danú osobu od princípov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Keď to človek urobí, aj keď proti svojmu svedomiu, je potom veľmi ťažké zriecť sa týchto skutkov a vrátiť sa k praktizovaniu. Toto prenasledovanie viery je neodpustiteľné a neveští nič dobrého pre budúcnosť tejto spoločnosti.

Jiang Zemin začal prenasledovanie Falun Gongu v roku 1999. Ako sa píše v Deviatich komentároch ku komunistickej strane: „Jiangovi chýbajú schopnosti aj morálna integrita. Bez presne vyladenej mašinérie násilia, akou je ČKS, ktorá je založená na zabíjaní a klamstvách, by nikdy nebol schopný spustiť túto genocídu, genocídu, ktorá je rozšírená po celej Číne a preniká aj za jej hranice.“

„Podobne ani ČKS by sa sama len tak ľahko nevydala proti prúdu historických trendov a prostrediu vytvoreného hospodárskymi reformami strany a pokusmi o pripojenie sa k svetu, ktoré boli v tom čase rozbehnuté v plnom prúde. Takýto zvrat mohol nariadiť len tvrdohlavý a samoľúby diktátor ako Jiang, ktorý bol odhodlaný dosiahnuť svoje za každú cenu.“

V súhrne táto príručka poskytuje pohľad na zákernosť prenasledovania. Je dôležité, aby si svet uvedomil toto masívne potláčanie a jeho ničivé škody pre ľudstvo.