Nebezpečný jav, ktorý si žiada našu pozornosť (s komentárom Majstra)

Odložte ľudskú myseľ

Tento článok je dobre napísaný a pochopenie, ktoré vyjadruje, je ešte lepšie. Niektorí študenti skutočne nepovažovali študovanie Fa za dôležité a často sa pozerajú na situácie, ktoré vznikajú medzi študentami Dafa, s bežnými ľudskými myšlienkami; nie je to obmedzené na slepé obdivovanie istých ľudí. Prejav tejto ľudskej mysle v skutočnosti opravdivo prezrádza rozdiel medzi kultivujúcim a bežným človekom. Toto prináša človeku mnoho problémov v kultivácii a zasahuje do snáh potvrdzovania Fa a koordinácie a kooperácie, ktorá sa deje medzi študentami a ktorá je založená na Fa. Najvýznamnejším prejavom tohto je vážne prenasledovanie, ktorému čelia mnohí študenti v dôsledku ich silnej ľudskej mysle a nedostatku spravodlivých myšlienok. Riešením je bez výnimky spraviť študovanie Fa prioritou a študovať Fa usilovne. Tento Veľký Zákon je schopný napraviť kolosálnu nebeskú klenbu a dovoľuje ľuďom kultivovať sa k Dovŕšeniu - nemali by ste si ceniť príležitosť, ktorá je takáto zriedkavá a takáto cenná? Toto je príležitosť, ktorá sa v okamihu stratí!

Li Chung-č'

1. september 2005


(Clearwisdom.net) Chcel by som nadviazať na otázku diskutovanú v článku „Nepoužívajte ľudskú mentalitu keď uvažujete o tých praktizujúcich, ktorí trpeli prenasledovaním“ napísanú praktizujúcim Falun Gongu mimo Číny. Hovoril: „Niektorí praktizujúci (najmä praktizujúci v zámorí) nielen sympatizovali a vyjadrovali podporu tým, čo sú prenasledovaní, ale ich aj obdivovali a chválili ako hrdinov. Títo praktizujúci, keď počúvajú zážitky prenasledovaných praktizujúcich, sa často pozerajú na takéto zážitky ako na hrdinské príbehy.“ [1] Keď o tom viac uvažujem, tento problém nie je obmedzený na praktizujúcich mimo Číny. Nečelia praktizujúci v Číne tiež rovnakému problému?

Za uplynulých niekoľko rokov praktizujúci Falun Gongu v Číne často organizovali rôzne formy aktivít na výmenu kultivačných skúseností. Niektoré z nich boli zhromaždeniami na výmenu skúseností medzi miestnymi praktizujúcimi. Na iné zhromaždenia boli prizvaní praktizujúci z iných oblastí, aby hovorili o svojich kultivačných skúsenostiach. Minulú zimu koordinátor v našej oblasti pozval praktizujúceho z inej oblasti, aby hovoril o svojich skúsenostiach. Bol predčasne prepustený z brlohu zla kvôli svojim spravodlivým myšlienkam a požiadali ho, aby nám porozprával, ako prekonal prekážky použitím spravodlivých myšlienok. Dozvedeli sme sa, že počas mnohých mesiacov držal protestnú hladovku vo väzení a niekoľkokrát takmer umrel. Nakoniec ho predčasne prepustili pod Majstrovou dobrotivou ochranou. Jeho príbeh sa rýchlo rozšíril medzi praktizujúcimi v našej oblasti a všetci ho začali obdivovať a idolizovať ako najvyššieho hrdinu bez toho, aby si to uvedomili. Čoskoro potom prepustili miestneho praktizujúceho, ktorý bol dlho zadržiavaný, čo spôsobilo v našej oblasti dosť veľký rozruch. Trpel mnohými druhmi neľudského mučenia v nie príliš známom nútenom pracovnom tábore Čchang-lin-c' v meste Char-pin, provincia Chei-long-ťiang. Počas mučenia mu vyrazili zuby a zlomili rebrá. Avšak mnohé skúšky a trápenia neotriasli jeho pevnou vierou v Majstra a vo Fa a nakoniec triumfoval so svojimi spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi. Keď sme si vypočuli jeho dojímavý príbeh, praktizujúci v našej oblasti ho začali obdivovať a postupne z neho vo svojich mysliach spravili vzorový príklad, zalievajúc ho chválou pri každej príležitosti.

Vyššie spomenuté javy sú bezpochyby prejavom našej ľudskej mysle. Ak na základe princípov Fa včas nerozoznáme naše ľudské myslenie a nenapravíme ho, bude nás viesť nadol po veľmi nebezpečnej ceste.

Čo sa týka tých praktizujúcich, ktorí sa dostali z brlohov zla pomocou spravodlivých myšlienok, mali by sme v tom, cez čo prešli, vidieť majestátnosť Dafa a jeho vážnu povahu. Mali by sme si vyvodiť záver, že ako učeníci Dafa musíme mať spravodlivú vieru v Majstra a vo Fa, pevnú ako kameň, nezničiteľné spravodlivé myšlienky na zničenie všetkého zla, nekompromisné spravodlivé činy na úplné negovanie prenasledovania a spravodlivého ducha, ktorý spôsobí, že všetko zlo sa bude triasť od strachu. Keď tí praktizujúci spravili správne rozhodnutie alebo spravili spravodlivý čin, je to preto, že nasledovali požiadavky Dafa a ich činy boli v súlade s Dafa. Ak sa pozeráme na povrchové výsledky činov, ktoré sú v súlade s Fa, ako na niečo, čo je dôležitejšie ako samotný Dafa, potom budeme náchylní na vytvorenie si pripútanosti k idolizovaniu praktizujúcich a ku kultivovaniu sa nasledovaním ľudí, čím sa odchýlime od Majstrovho učenia „brať Fa za Učiteľa“.

Je pravdou, že každý z nás môže vidieť rozdiel v kultivačných úrovniach medzi tými praktizujúcimi, ktorí sa cez to dostali použitím spravodlivých myšlienok a nami samotnými, a potom nabádať seba samého k väčšej usilovnosti v poslednej fáze Majstrovej nápravy Fa. Na druhej strane musíme na základe Fa rozoznať, že títo praktizujúci trpeli obrovským trápením, pretože mali nedostatky, ktoré využili staré sily, alebo nedokázali odstrániť svoje základné pripútanosti, alebo nedokázali odstrániť svoje dlhodobé ľudské myslenie, alebo priniesli veľké straty pre Dafa, atď. Následne Majstrov Fashen a strážni bohovia Fa nemohli zasiahnuť, dokonca aj keď chceli. Keď boli nakoniec prepustení kvôli Majstrovej dobrotivej ochrane a pomoci, bolo to preto, že ich spravodlivé myšlienky – také ako majú mať učeníci Dafa – vyšli na povrch a stali sa počas trápení prevládajúcimi. Najdôležitejšie je a musíme to chápať, že oni sú stále kultivujúcimi na svojej ceste k božstvu.

Preto nesmieme slepo obdivovať alebo idolizovať tých praktizujúcich, ktorí boli prepustení vďaka svojim spravodlivým myšlienkam. Ak to robíme, v skutočnosti im ubližujeme a pravdepodobne spôsobíme, že sa stanú pripútaní k sebe samému alebo budú veriť, že nemajú už nič, čo by kultivovali a že opustili myšlienku na život a na smrť. Môžu zanedbať dôležitosť využitia celého zostávajúceho času a príležitostí na ponúknutie Majstrovej spásy všetkým bytostiam alebo dôležitosti nahradenia strát, ktoré spôsobili svojím dlhodobým uväznením. Z pohľadu nápravy Fa sa stane vážnym narušením, ak jeden, dvaja, a následne viac praktizujúcich v nejakej oblasti idolizuje tých, ktorí boli prepustení. Keď tí praktizujúci, ktorí boli prepustení potom, čo trpeli veľkým utrpením, sa stanú stredobodom potvrdzovania Fa vo svojej oblasti, staré sily a elementy starého vesmíru si to určite všimnú. Nestane sa to pre nich výhovorkou, aby začali nové kolo prenasledovania voči týmto praktizujúcim? Ak by sa to stalo, spôsobilo by to nevyčísliteľné škody pre nápravu Fa v tej oblasti a bránilo by to praktizujúcim v tej oblasti v ich pokroku a v postúpení nahor ako celku.

V krátkosti, žiaden praktizujúci by nemal používať ľudskú myseľ na posudzovanie tých praktizujúcich, ktorí sa dostali z brlohov zla použitím spravodlivých myšlienok. Okrem učenia sa z ich spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov, mali by sme sa o nich postarať a ochrániť ich z pohľadu ochrany Fa. Mali by sme im pripomenúť, aby študovali Fa usilovnejšie a rýchlo dobehli prudký pokrok nápravy Fa. Medzičasom tým praktizujúcim musí byť jasný fakt, že sú stále v procese kultivácie a musia pokračovať na svojej ceste k božstvu. Preto musia spraviť dobré štúdium Fa prioritným a robiť usilovne tri veci, aby zdokonalili nedostatky z minulosti a zhromaždili všetky vnímajúce bytosti, ktoré môžu byť spasené. Majster povedal:

„Tento okamih je nemerateľne cenný. Dobré dokončenie posledného kroku na tejto ceste je to, čo je najveľkolepejšie.“ (Vyučovanie Fa v Chicagu, 26. júna 2005)

Kým cesta kultivácie počas nápravy Fa neprišla ku koncu, každý z nás musí za všetkých okolností zostať ostražitý.

Od praktizujúceho Falun Gongu v Číne

 

Referencie:

[1] Clearwisdom.net: Nepoužívajte ľudskú mentalitu keď uvažujete o tých praktizujúcich, ktorí trpeli prenasledovaním